Võ Minh Thiện làm tân chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31477/9.JPG" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 13/10, Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ IV 2018 &ndash; 2020 đ&atilde; diễn ra </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự đại hội, c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường v&agrave; 135 đại biểu được triệu tập về dự đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diễn ra trong cả ng&agrave;y 13/10, ở phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất to&agrave;n thể đại biểu đ&atilde; nghe b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội SV trường nhiệm kỳ 2015 -&nbsp; 2018. 135 đại biểu đ&atilde; tiến h&agrave;nh thảo luận tại 4 tổ về c&aacute;c chủ đề hướng đến x&acirc;y dựng hoạt động của Hội SV trường đến năm 2020. Đại hội cũng đ&atilde; thống nhất hiệp thương Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng ch&iacute; v&agrave; Ban kiểm tra gồm 5 đồng ch&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n nhiệm kỳ mới đ&atilde; ra mắt to&agrave;n đại hội v&agrave; tặng qu&agrave; tri &acirc;n cho Ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ III. Theo đ&oacute;, Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin nhiệm kỳ IV 2018- 2020 c&oacute; 21 đồng ch&iacute;, ban thư k&yacute; c&oacute; 7 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; Hon Sen Sen v&agrave; đồng ch&iacute; Trương Quốc Dũng giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường, chức danh Chủ tịch do đồng ch&iacute; V&otilde; Minh Thiện đảm nhận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31477/8.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ hai, to&agrave;n thể Đại hội đ&atilde; nghe b&aacute;o c&aacute;o tham luận về m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Brainy&rdquo; nhằm n&acirc;ng cao ngoại ngữ cho sinh vi&ecirc;n đến từ sinh vi&ecirc;n Nguyễn Trường Ph&aacute;t &ndash; Ph&oacute; chủ nhiệm CLB &ldquo;Open English Club&rdquo; v&agrave; b&agrave;i tham luận về &ldquo;Chat BOT &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n BOT&rdquo; của bạn Nguyễn Minh Đức về x&acirc;y dựng hệ thống quản l&yacute; hội vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31477/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường b&agrave;y tỏ niềm vui mừng v&agrave; tự h&agrave;o trước những th&agrave;nh t&iacute;ch Hội Sinh vi&ecirc;n trường đạt được: &ldquo;C&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Hội đ&atilde; l&agrave;m việc v&agrave; học tập bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hi vọng Ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống của c&aacute;c thế hệ đi trước, đưa Hội SV trường ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển với nhiều hoạt động phong ph&uacute;, hấp dẫn hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để ghi nhận những nỗ lực v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c đại biểu, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường đ&atilde; trao tặng bằng khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 &ndash; 2018.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;