Võ Minh Thiện làm tân chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31477/9.JPG" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 13/10, Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhiệm kỳ IV 2018 &ndash; 2020 đ&atilde; diễn ra </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự đại hội, c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường v&agrave; 135 đại biểu được triệu tập về dự đại hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Diễn ra trong cả ng&agrave;y 13/10, ở phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất to&agrave;n thể đại biểu đ&atilde; nghe b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội SV trường nhiệm kỳ 2015 -&nbsp; 2018. 135 đại biểu đ&atilde; tiến h&agrave;nh thảo luận tại 4 tổ về c&aacute;c chủ đề hướng đến x&acirc;y dựng hoạt động của Hội SV trường đến năm 2020. Đại hội cũng đ&atilde; thống nhất hiệp thương Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n trường nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng ch&iacute; v&agrave; Ban kiểm tra gồm 5 đồng ch&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n nhiệm kỳ mới đ&atilde; ra mắt to&agrave;n đại hội v&agrave; tặng qu&agrave; tri &acirc;n cho Ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ III. Theo đ&oacute;, Ban chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin nhiệm kỳ IV 2018- 2020 c&oacute; 21 đồng ch&iacute;, ban thư k&yacute; c&oacute; 7 đồng ch&iacute;. Đồng ch&iacute; Hon Sen Sen v&agrave; đồng ch&iacute; Trương Quốc Dũng giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường, chức danh Chủ tịch do đồng ch&iacute; V&otilde; Minh Thiện đảm nhận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31477/8.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ hai, to&agrave;n thể Đại hội đ&atilde; nghe b&aacute;o c&aacute;o tham luận về m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Brainy&rdquo; nhằm n&acirc;ng cao ngoại ngữ cho sinh vi&ecirc;n đến từ sinh vi&ecirc;n Nguyễn Trường Ph&aacute;t &ndash; Ph&oacute; chủ nhiệm CLB &ldquo;Open English Club&rdquo; v&agrave; b&agrave;i tham luận về &ldquo;Chat BOT &ndash; Hội Sinh vi&ecirc;n BOT&rdquo; của bạn Nguyễn Minh Đức về x&acirc;y dựng hệ thống quản l&yacute; hội vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31477/5.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội, thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang - Ph&oacute; hiệu trưởng nh&agrave; trường b&agrave;y tỏ niềm vui mừng v&agrave; tự h&agrave;o trước những th&agrave;nh t&iacute;ch Hội Sinh vi&ecirc;n trường đạt được: &ldquo;C&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Hội đ&atilde; l&agrave;m việc v&agrave; học tập bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hi vọng Ban chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống của c&aacute;c thế hệ đi trước, đưa Hội SV trường ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển với nhiều hoạt động phong ph&uacute;, hấp dẫn hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Để ghi nhận những nỗ lực v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c đại biểu, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường đ&atilde; trao tặng bằng khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 &ndash; 2018.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&Yacute; NHUNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;