Tân Chủ tịch nước ở nhà công vụ, cuộc sống bình dị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>TTO - T&acirc;n Chủ tịch nước ở nh&agrave; c&ocirc;ng vụ, cuộc sống b&igrave;nh dị, ho&agrave;n to&agrave;n trong sạch, v&ocirc; c&ugrave;ng li&ecirc;m khiết&hellip; Đ&oacute; l&agrave; những cụm từ được c&aacute;c đại biểu Quốc hội khẳng định với Tuổi Trẻ Online chiều nay 23-10.</strong></span></p> <h2 style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31546/chutichquochoithanghoa-15402843957701711797031.jpg" style="height:330px; width:586px" /></strong></h2> <p style="text-align:center"><em>T&acirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng nhận hoa ch&uacute;c mừng từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n - Ảnh: VTV</em></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p style="text-align:justify"><strong>Đại biểu Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội cựu&nbsp;thanh ni&ecirc;n xung phong, ủy vi&ecirc;n Đo&agrave;n chủ tịch Ủy ban Trung ương&nbsp;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:</strong></p> <p style="text-align:justify">Trước hết t&ocirc;i xin k&iacute;nh ch&uacute;c t&acirc;n Chủ tịch nước dồi d&agrave;o sức khoẻ để đảm nhiệm cương vị n&agrave;y trong thời gian d&agrave;i. T&ocirc;i rất vui. T&ocirc;i hy vọng lớn trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Nh&agrave; nước ph&aacute;p quyền to&agrave;n thể, x&acirc;y dựng Đảng vững mạnh, th&igrave; &ocirc;ng Nguyễn Ph&uacute; Trọng đầy đủ ti&ecirc;u chuẩn, phẩm chất để đảm nhiệm hai chức vụ.</p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; điều may mắn cho Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; D&acirc;n tộc ta.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignLeft" id="ObjectBoxContent_1540287969873" style="margin: 0.6em 1.4em 1.28em auto; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; float: left; width: 263.688px; z-index: 101; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><img alt="vu-trong-kim-15403361176751974861681" id="img_680ccfc0-d6a8-11e8-9936-4fd132d0fdd9" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/10/23/vu-trong-kim-15403361176751974861681-15402879472631466455436.png" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="vu-trong-kim-15403361176751974861681" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p>Đại biểu Vũ Trọng Kim - Ảnh: L&Ecirc; KI&Ecirc;N</p> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify">N&oacute;i về Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng th&igrave; đầu ti&ecirc;n l&agrave; n&oacute;i về sự li&ecirc;m khiết. Như B&aacute;c Hồ n&oacute;i rằng người l&atilde;nh đạo phải c&oacute; đức c&oacute; t&agrave;i th&igrave; c&aacute;i đức phải đi trước, c&aacute;i đức l&agrave; gốc, bởi c&oacute; đức th&igrave; mới quy tụ được mọi người.</p> <p style="text-align:justify">Trải qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c nhau, ch&uacute;ng ta thấy rằng &ocirc;ng Nguyễn Ph&uacute; Trọng l&agrave; người rất c&oacute; bản lĩnh, lại kh&eacute;o l&eacute;o trong giải quyết những t&igrave;nh huống gay cấn. T&ocirc;i nghĩ &ocirc;ng l&agrave; người cương, nhu đ&uacute;ng l&uacute;c.</p> <p style="text-align:justify">V&iacute; dụ, khi gi&agrave;n khoan Hải Dương 981 x&acirc;m phạm v&ugrave;ng biển nước ta, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; 13 lần họp b&agrave;n ứng ph&oacute; với c&aacute;c vấn đề kh&aacute;c nhau, th&igrave; cả 13 lần ch&uacute;ng ta đều giải quyết th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c t&igrave;nh huống đ&oacute;.</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>* Tại hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương đ&atilde; c&oacute; quy định về việc n&ecirc;u gương của c&aacute;c ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ban B&iacute; thư, ủy vi&ecirc;n Trung ương, h&igrave;nh ảnh một Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước ở nh&agrave; c&ocirc;ng vụ v&agrave; gần như kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản g&igrave; lớn đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n điều g&igrave;, thưa &ocirc;ng?</strong></em></p> <p style="text-align:justify">- Kh&ocirc;ng phải b&acirc;y giờ khi Quốc hội bầu &ocirc;ng l&agrave;m Chủ tịch nước, khi c&oacute; bản k&ecirc; khai t&agrave;i sản th&igrave; t&ocirc;i mới khẳng định &ocirc;ng l&agrave; người li&ecirc;m khiết, m&agrave; đ&atilde; từ l&acirc;u trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, nắm bắt, t&ocirc;i c&oacute; thể khẳng định &ocirc;ng Nguyễn Ph&uacute; Trọng l&agrave; người ch&iacute; c&ocirc;ng v&ocirc; tư, ho&agrave;n to&agrave;n trong s&aacute;ng.</p> <p style="text-align:justify">Đ&acirc;y l&agrave; một tấm gương s&aacute;ng, đ&atilde; rất r&otilde; r&agrave;ng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi những chuyện như biệt phủ, nh&agrave; lầu của quan chức g&acirc;y bức x&uacute;c dư luận, th&igrave; việc n&ecirc;u gương rất c&oacute; &yacute; nghĩa. Người đứng đầu Đảng, Nh&agrave; nước ở nh&agrave; c&ocirc;ng vụ, với một số tiền tiết kiệm nhỏ, điều n&agrave;y đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n tất cả.</p> <p style="text-align:justify">C&oacute; n&ecirc;u gương, v&agrave; tấm gương c&oacute; thuyết phục th&igrave; mới dẫn dắt, mới l&atilde;nh đạo được.</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i d&aacute;m khẳng định một lần nữa rằng Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng l&agrave; người ho&agrave;n to&agrave;n trong sạch, trong sạch tuyệt đối.</p> <p style="text-align:justify"><strong>&Ocirc;ng L&ecirc; Thanh V&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n thường trực Ủy ban T&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n s&aacute;ch Quốc hội: &quot;&Ocirc;ng đ&atilde; cảm ơn người từ chối nhận con m&igrave;nh v&agrave;o l&agrave;m việc&quot;</strong></p> <p style="text-align:justify">Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng l&agrave; người rất mẫu mực. Nh&igrave;n v&agrave;o bảng k&ecirc; khai t&agrave;i sản của &ocirc;ng nh&acirc;n dịp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu l&agrave;m Chủ tịch nước, t&ocirc;i thấy rằng đ&oacute; l&agrave; bản k&ecirc; khai trung thực, c&oacute; độ tin cậy rất cao.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode alignRight" id="ObjectBoxContent_1540288087896" style="margin: 0.6em 0px 1.28em 1.4em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; float: right; width: 263.688px; z-index: 101; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><img alt="le-thanh-van-6-15403361699441282778752" id="img_b77aac80-d6a8-11e8-8f71-2da05a2763ec" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2018/10/23/le-thanh-van-6-15403361699441282778752-15402880812941296440709.png" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="le-thanh-van-6-15403361699441282778752" /></div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p>Đại biểu L&ecirc; Thanh V&acirc;n - Ảnh: L&Ecirc; KI&Ecirc;N</p> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify">Qua bản k&ecirc; khai đ&oacute;, t&ocirc;i thấy rằng &ocirc;ng c&oacute; cuộc sống b&igrave;nh thường, b&igrave;nh dị như đa số người d&acirc;n lao động Việt Nam hiện nay, &ocirc;ng ở nh&agrave; c&ocirc;ng vụ v&agrave; c&oacute; t&agrave;i sản tiết kiệm nhỏ.</p> <p style="text-align:justify">C&aacute; nh&acirc;n t&ocirc;i c&oacute; thời gian l&agrave;m việc, tiếp x&uacute;c khi &ocirc;ng Nguyễn Ph&uacute; Trọng c&ograve;n l&agrave;m Chủ tịch Quốc hội th&igrave; t&ocirc;i c&oacute; thể khẳng định rằng &ocirc;ng l&agrave; người v&ocirc; c&ugrave;ng li&ecirc;m khiết, ch&iacute;nh trực.</p> <p style="text-align:justify">Th&ocirc;ng qua quan hệ bạn b&egrave;, người th&acirc;n của &ocirc;ng, t&ocirc;i cũng biết rằng gia đ&igrave;nh, vợ, con của &ocirc;ng cũng sống cuộc sống rất b&igrave;nh dị, kh&ocirc;ng c&oacute; kh&aacute;c biệt so với mọi người.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng kh&ocirc;ng hề t&aacute;c động nhằm l&agrave;m c&oacute; lợi cho gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i nhớ khi con &ocirc;ng ra trường, c&oacute; bạn b&egrave; của &ocirc;ng đưa hồ sơ đưa sang xin việc ở Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ, nhưng Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ khi đ&oacute; trả lời l&agrave; ch&aacute;u chưa đủ điều kiện v&igrave; thiếu thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c thực tế.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Khi biết chuyện n&agrave;y, &ocirc;ng Nguyễn Ph&uacute; Trọng kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng t&aacute;c động để con được v&agrave;o l&agrave;m việc, m&agrave; c&ograve;n cảm ơn người kh&ocirc;ng tiếp nhận.</p> <p style="text-align:justify">Với tấm gương li&ecirc;m khiết như vậy, t&ocirc;i nghĩ rằng l&agrave; một trong những l&yacute; do để &ocirc;ng được li&ecirc;n tiếp giới thiệu trong những ho&agrave;n cảnh đặc biệt. Lần n&agrave;y, cũng trong một ho&agrave;n cảnh đặc biệt, khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời, Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước đ&atilde; thống nhất rất cao giới thiệu v&agrave; bầu &ocirc;ng l&agrave;m Chủ tịch nước.</p> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i tin rằng, t&acirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng hội đủ những điều kiện ưu t&uacute; để đứng đầu Đảng, Nh&agrave; nước, l&agrave; một tấm gương trong giai đoạn Đảng ta đang phải nhấn mạnh sự n&ecirc;u gương của người l&atilde;nh đạo.</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>* H&igrave;nh ảnh một Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước ở nh&agrave; c&ocirc;ng vụ, kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều t&agrave;i sản tiết kiệm cho thấy điều g&igrave;, thưa &ocirc;ng?</strong></em></p> <p style="text-align:justify">- Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thấy từ c&aacute;ch ăn mặc của &ocirc;ng. Ngo&agrave;i những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc comple, c&ograve;n lại &ocirc;ng thường mặc những bộ quần &aacute;o giản dị, c&oacute; những chiếc &aacute;o cũ đến sờn vai.</p> <p style="text-align:justify">Một cuộc sống giản dị đến thanh đạm như vậy, t&ocirc;i nghĩ rằng n&oacute; xuất ph&aacute;t từ cuộc sống, từ đạo đức c&aacute;ch mạng của một con người mẫu mực. Đ&oacute; l&agrave; người giữ g&igrave;n sự li&ecirc;m sỉ c&aacute; nh&acirc;n, ho&agrave; chung với cuộc sống của đại đa số đồng b&agrave;o khi đất nước c&ograve;n kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align:justify"><em><strong>* Được biết t&acirc;n Chủ tịch nước đ&atilde; d&agrave;nh tiền tiết kiệm để mua c&ocirc;ng tr&aacute;i?</strong></em></p> <p style="text-align:justify">- Đ&uacute;ng l&agrave; như vậy, &ocirc;ng d&agrave;nh một phần mua c&ocirc;ng tr&aacute;i v&agrave; một phần gửi tiết kiệm, giống như đời sống những c&ocirc;ng chức rất b&igrave;nh thường v&agrave; bao người d&acirc;n lao động kh&aacute;c.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode" id="ObjectBoxContent_1540288302381" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify">Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng hiện ở tại nh&agrave; số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai B&agrave; Trưng, TP H&agrave; Nội. Theo t&igrave;m hiểu, đ&oacute; l&agrave; căn hộ c&ocirc;ng vụ từng l&agrave; nơi ở của nguy&ecirc;n Ph&oacute; chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng.</p> <p>Qu&ecirc; của Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng ở huyện Đ&ocirc;ng Anh, ngoại th&agrave;nh H&agrave; Nội, c&oacute; căn nh&agrave; v&agrave; đất từ thời cha mẹ &ocirc;ng để lại.</p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(237, 238, 239); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: inline-block; width: 586px; background-color: rgb(245, 247, 249); overflow: hidden;"><a href="http://tuoitre.vn/tan-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-vua-mung-vua-lo-20181023143340925.htm" style="margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px; float: left;"><img alt="Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: " src="https://cdn.tuoitre.vn/zoom/150_120/2018/10/23/photo1540283300390-15402833003902065323603.jpg" /></a><a class="OneNewsTitle" href="http://tuoitre.vn/tan-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-vua-mung-vua-lo-20181023143340925.htm" style="margin: 7px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 1.2; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; display: block; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 66, 118); letter-spacing: -0.2px; text-align: left;">T&acirc;n Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng: &#39;Vừa mừng vừa lo&#39;</a> <p style="text-align:left">TTO - Đ&uacute;ng 15h chiều nay 23-10, Quốc hội ch&iacute;nh thức bầu Tổng b&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng l&agrave;m Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021.</p> </div> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; outline: 0px; width: 640px; text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);">&nbsp;</div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; outline: 0px; width: 640px; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; KI&Ecirc;N thực hiện (</strong></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B&aacute;o Tuổi Trẻ)</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN