Những con số ấn tượng qua 20 năm Giải thưởng Euréka

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31653/coverfb.png" style="height:340px; width:900px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31653/info%20tst%202.png" style="height:637px; width:900px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31653/info%20tst%203.png" style="height:637px; width:900px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31653/DSC_0822.JPG" style="height:637px; width:900px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/11/31653/info%20tst.png" style="height:636px; width:900px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>BAN BI&Ecirc;N TẬP</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN