Chàng sinh viên khiếm thị thiết kế website dạy trẻ phòng chống xâm hại

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31752/572A1169.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Khi nghĩ về những năm th&aacute;ng tuổi thơ tươi đẹp m&agrave; bản th&acirc;n từng c&oacute;, m&igrave;nh mong muốn c&aacute;c em cũng sẽ được bảo bọc để c&oacute; thể lớn l&ecirc;n với một tuổi thơ hồn nhi&ecirc;n, ng&acirc;y thơ v&agrave; đ&uacute;ng nghĩa như thế&rdquo; &ndash; Đinh Văn Lộc chia sẻ t&acirc;m huyết của m&igrave;nh về mục đ&iacute;ch tạo ra website &ldquo;Em cần bảo vệ&rdquo; .</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Đề t&agrave;i xuất sắc chinh phục giải thưởng Eur&eacute;ka</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">G&oacute;p mặt tại v&ograve;ng chung kết Giải thưởng nghi&ecirc;n cứu Khoa học Eur&eacute;ka 2018, nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n đến từ khoa Gi&aacute;o dục đặc biệt, trường Đại học Sư phạm TP.HCM gồm Phạm Thị Mỹ Duy&ecirc;n, Nguyễn Ho&agrave;ng An, Mai Thị C&uacute;c v&agrave; do Đinh Văn Lộc l&agrave;m chủ nhiệm đ&atilde; mang đến sản phẩm&ldquo;Thiết kế sản phẩm điện tử hỗ trợ hoạt động gi&aacute;o dục ph&ograve;ng tr&aacute;nh bị x&acirc;m hại t&igrave;nh dục cho trẻ tiểu học&rdquo; v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; đề t&agrave;i xuất sắc đ&atilde; gi&agrave;nh giải Nhất Eur&eacute;ka trong lĩnh vực Gi&aacute;o dục.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đinh Văn Lộc nhớ lại: &ldquo;M&igrave;nh kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n cảm gi&aacute;c nghẹn ng&agrave;o kh&ocirc;ng bật th&agrave;nh tiếng v&agrave; cảm gi&aacute;c x&oacute;t xa, nh&oacute;i l&ograve;ng khi v&ocirc; t&igrave;nh đọc được hai b&agrave;i viết đưa tin hai b&eacute; g&aacute;i bị y&ecirc;u r&acirc;u xanh giở tr&ograve; đồi bại v&agrave;o đầu năm 2017. Trong cơn đau của sự đồng cảm, t&ocirc;i tự đặt m&igrave;nh v&agrave;o vị tr&iacute; nếu l&agrave; người th&acirc;n của c&aacute;c em, t&ocirc;i tự hỏi liệu c&oacute; c&acirc;u từ n&agrave;o đau đớn hơn nữa đủ để diễn tả được nỗi đau của những người l&agrave;m cha, l&agrave;m mẹ. V&agrave; c&oacute; c&ograve;n lời n&agrave;o để lột tả được hết những &aacute;m ảnh, những chua x&oacute;t từ cả về thể chất lẫn tinh thần ở nơi c&aacute;c em.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&nbsp;Khi đ&oacute; nỗi mong muốn được l&agrave;m người l&ecirc;n tiếng, người bảo vệ c&aacute;c em chưa bao giờ m&atilde;nh liệt đến như vậy trong ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n khiếm thị. Lộc bắt đầu t&igrave;m hiểu v&agrave; thu thập nhiều hơn những b&agrave;i viết, những vụ &aacute;n li&ecirc;n quan đến x&acirc;m hại t&igrave;nh dục trẻ em, t&igrave;m kiếm những hoạt động x&atilde; hội đem đến sự bảo bọc v&agrave; n&acirc;ng niu trẻ em. Nhưng, t&igrave;m kiếm th&ocirc;i chưa đủ, Lộc suy nghĩ v&agrave; quyết định phải l&agrave;m một điều g&igrave; đ&oacute; để bảo vệ c&aacute;c em nhỏ. N&oacute;i l&agrave; l&agrave;m, Lộc triển khai &yacute; tưởng ngay v&agrave; rủ th&ecirc;m 3 bạn th&acirc;n c&ugrave;ng tham gia, trong đ&oacute; c&oacute; một bạn nữ cũng l&agrave; người khiếm thị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nhận thấy sự khan hiếm về phương ph&aacute;p gi&aacute;o dục giới t&iacute;nh cũng như ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại t&igrave;nh dục đối với trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, nh&oacute;m mạnh dạn bắt tay v&agrave;o nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển một trang điện tử nhằm mục đ&iacute;ch gi&aacute;o dục cho trẻ c&aacute;ch ph&ograve;ng chống c&aacute;c nguy cơ bị x&acirc;m hại. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; điểm mới trong c&aacute;ch gi&aacute;o dục, gi&uacute;p trẻ em dễ d&agrave;ng đ&oacute;n nhận c&aacute;c kiến thức, kỹ năng. Đồng thời, website c&oacute; c&aacute;ch tương t&aacute;c rất thuận tiện cho phụ huynh, gi&aacute;o vi&ecirc;n khi dạy trẻ em tại gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Website &ldquo;Em cần bảo vệ&rdquo; được thiết kế v&agrave; quản l&iacute; bao gồm c&aacute;c trang, c&aacute;c chuy&ecirc;n mục cụ thể như: Ph&aacute;p luật, G&oacute;c cảnh gi&aacute;c v&agrave; Bảo vệ cho em. Điều n&agrave;y gi&uacute;p ph&aacute;t huy cao độ nhu cầu hứng th&uacute; của trẻ em, đồng thời mang đến sự hiểu biết về ph&aacute;p luật v&agrave; kiến thứcvề nạn x&acirc;m hại t&igrave;nh dục cho phụ huynh khi bảo vệ con c&aacute;i của họ&rdquo;. Website c&oacute; địa chỉ truy cập l&agrave; <a href="http://emcanbaove.edu.vn/">http://emcanbaove.edu.vn</a>, &nbsp;với khẩu hiệu:&ldquo;H&atilde;y bảo vệ trẻ em - Ngay khi c&ograve;n c&oacute; thể&rdquo;. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31752/45314027785_c5033de85f_o.jpg" style="height:773px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Trang chủ ch&iacute;nh thức của website &quot;Em cần bảo vệ&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31752/572A1221.JPG" style="height:429px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Nh&oacute;m của Đinh Văn Lộc được l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố tặng giải Nhất cuộc thi Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học Eur&eacute;ka 2018 lĩnh vực Gi&aacute;o dục</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong &ldquo;Em cần bảo vệ&rdquo; sẽ gồm c&oacute; 2 phần. Một phần d&agrave;nh cho trẻ tiểu học nhằm cung cấp kiến thức về c&aacute;c bộ phận tr&ecirc;n cơ thể, c&aacute;c quy tắc an to&agrave;n, ranh giới quyền cơ thể v&agrave; c&aacute;c b&agrave;i tập xử l&yacute; t&igrave;nh huống li&ecirc;n quan đến c&aacute;ch ph&ograve;ng tr&aacute;nh bị x&acirc;m hại ở trẻ tiểu học. Phần c&ograve;n lại d&agrave;nh cho phụ huynh v&agrave; nh&agrave; trường, gồm nguồn t&agrave;i liệu tham khảo về gi&aacute;o dục giới t&iacute;nh. Kh&ocirc;ng những thế, c&ograve;n tập hợp th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ của tất cả những c&aacute;c tổ chức bảo vệ trẻ em của th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; của cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; th&ocirc;ng tin kiến thức, website &ldquo;Em cần bảo vệ&rdquo; c&ograve;n tạo ra những sản phẩm tương t&aacute;c th&uacute; vị. Với mục Video, c&aacute;c em nhỏ được xem những h&igrave;nh ảnh ngộ nghĩnh, nghe những &acirc;m thanh vui nhộn, xem c&aacute;c video những t&igrave;nh huống nguy cơ x&acirc;m hại v&agrave; c&aacute;ch ứng xử gần gũi do c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m tự đ&oacute;ng vai. Điều n&agrave;y gi&uacute;p trẻ em hứng th&uacute; hơn với việc học v&agrave; sẽ nhớ l&acirc;u hơn</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; mục Tr&ograve; chơi trực tuyến được thiết kế như một tr&ograve; chơi truyền h&igrave;nh trắc nghiệm kiến thức. Với 44 c&acirc;u hỏi, mỗi c&acirc;u hỏi cung cấp những kiến thức li&ecirc;n quan đến gi&aacute;o dục giới t&iacute;nh v&agrave; những t&igrave;nh huống ph&ograve;ng tr&aacute;nh x&acirc;m hại t&igrave;nh dục ph&ugrave; hợp cho trẻ tiểu học. Nếu trả lời sai sẽ kết th&uacute;c lượt chơi v&agrave; phải bắt đầu lại từ đầu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Những &ldquo;Người h&ugrave;ng&rdquo; của thiếu nhi</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&oacute;m t&aacute;c giả chia sẻ: &ldquo;Ban đầu, nh&oacute;m c&oacute; &yacute; tưởng muốn ph&aacute;t triển c&aacute;c phim hoạt h&igrave;nh, nhưng đ&agrave;nh phải tạm g&aacute;c lại v&igrave; chi ph&iacute; l&ecirc;n đến 10 triệu. Cũng v&agrave;o thời điểm đ&oacute;, t&ecirc;n website cũng kh&aacute; d&agrave;i v&igrave; được tạo tr&ecirc;n một trang t&ecirc;n miền miễn ph&iacute;. Về sau, qua lần b&aacute;o c&aacute;o cấp trường, nh&oacute;m nhận sự hỗ trợ kinh ph&iacute; từ c&aacute;c tổ chức d&ugrave;ng để mua t&ecirc;n miền v&agrave; được ho&agrave;n chỉnh đưa v&agrave;o truy cập đến b&acirc;y giờ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31752/45314188595_4ab1dca280_o.jpg" style="width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Lộc c&ugrave;ng nh&oacute;m thiết kế đề t&agrave;i tham gia v&ograve;ng chung kết Eur&eacute;ka 2018</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;u th&aacute;ng tr&ocirc;i qua l&agrave; từng ng&agrave;y c&aacute;c bạn phải nỗ lực hết sức cho qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m kiếm, thu thập, tổng hợp tư liệu v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y sản phẩm. &ldquo;Kh&oacute; khăn thứ nhất l&agrave; l&uacute;c chỉ t&igrave;m thấy những t&agrave;i liệu Tiếng Anh được dịch lại, c&oacute; rất &iacute;t t&agrave;i liệu Tiếng Việt đạt ti&ecirc;u ch&iacute; về học thuật c&oacute; ghi ch&eacute;p c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến x&acirc;m hại t&igrave;nh dục trẻ em. Khi phải tự l&ecirc;n &yacute; tưởng, đưa ra kh&aacute;i niệm v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y trang l&agrave; kh&oacute; khăn thứ hai khi cả nh&oacute;m kh&ocirc;ng ai chuy&ecirc;n về c&ocirc;ng việc thiết kế&rdquo;- Đinh Văn Lộc chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mặc d&ugrave; khiếm khuyết về đ&ocirc;i mắt, nhưng Lộc lu&ocirc;n l&agrave;m những điều khiến cho người s&aacute;ng mắt ngưỡng mộ. Ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n sư phạm bộc bạch: &ldquo;Bản th&acirc;n phải tự t&igrave;m t&ograve;i t&agrave;i liệu, sử dụng những c&ocirc;ng cụ đọc d&agrave;nh cho người khiếm thị để tra cứu v&agrave; chọn lọc t&agrave;i liệu. Kh&oacute; khăn lớn nhất phải tự l&agrave;m việc với h&igrave;nh ảnh v&agrave; bảng biểu, v&igrave; khi đ&oacute; c&ocirc;ng cụ đọc sẽ chỉ gi&uacute;p được một phần, phần c&ograve;n lại phải tự biết &acirc;m điệu để đo&aacute;n ra ngữ nghĩa của c&acirc;u&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m cho biết: &ldquo;Mỗi khi trong nh&oacute;m c&oacute; ai t&igrave;m được t&agrave;i liệu g&igrave; hay, mỗi người đều đọc l&ecirc;n cho nhau nghe m&agrave; chủ yếu l&agrave; để cho Lộc nghe, rồi sau đ&oacute; cả nh&oacute;m c&ugrave;ng triển khai&rdquo;. Sau những lần r&uacute;t kinh nghiệm v&agrave; ho&agrave;n chỉnh, nh&oacute;m bạn trẻ đ&atilde; mang &ldquo;Em cần bảo vệ&rdquo; đến c&aacute;c trường tiểu học để thực nghiệm. Kết quả thu về rất nhiều phản hồi t&iacute;ch cực từ h&agrave;ng ng&agrave;n em học sinh, cha mẹ c&aacute;c em v&agrave; nhiều gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; kinh nghiệm gi&aacute;o dục giới t&iacute;nh cho trẻ em.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;u th&aacute;ng tr&ocirc;i qua, c&ugrave;ng nhau trải qua nhiều lần b&aacute;o c&aacute;o đề t&agrave;i, lần n&agrave;o nh&oacute;m cũng nhận được những phản hồi t&iacute;ch cực v&agrave; g&oacute;p &yacute; ch&acirc;n th&agrave;nh từ ph&iacute;a thầy c&ocirc; v&agrave; bạn b&egrave;. Sau những lần b&aacute;o c&aacute;o, sản phẩm dần được r&uacute;t kinh nghiệm v&agrave; ho&agrave;n chỉnh hơn cả về mặt nội dung v&agrave; h&igrave;nh thức. Bằng niềm đam m&ecirc; với c&ocirc;ng việc nghi&ecirc;n cứu v&agrave; mong muốn cứu lấy tuổi thơ tươi đẹp cho c&aacute;c em ch&iacute;nh l&agrave; động lực to lớn đ&atilde; dẫn lối cho website của ch&agrave;ng sinh vi&ecirc;n khiếm thị nhưng c&oacute; c&aacute;i t&acirc;m trong s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></font></p> <p style="text-align:right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>CLB Truyền th&ocirc;ng Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển KH&amp;CN Trẻ</strong></span></font></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;