Bộ ảnh "Tự hào cán bộ Đoàn"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif">TỰ H&Agrave;O L&Agrave; NGƯỜI C&Aacute;N BỘ ĐO&Agrave;N M&Atilde;I TR&Acirc;N QU&Yacute; CHIẾC &Aacute;O XANH NHIỆT HUYẾT </span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&quot;C&oacute; một m&agrave;u &aacute;o sao rất thương Kh&ocirc;ng sắc lung linh chẳng ph&ocirc; trương c&ugrave;ng t&ocirc;i đi hết thời xu&acirc;n trẻ Xanh sức thanh ni&ecirc;n đẹp lạ thường&quot;.</span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32038/1.jpg" style="height:960px; width:641px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32038/2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32038/3.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32038/4.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32038/5.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32038/6.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32038/7.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32038/8.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN