5 dấu ấn của Thành Đoàn qua các mùa thi 'Tầm nhìn xuyên thế kỷ' và 'Ánh sáng thời đại'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#696969"><strong><span style="font-size:14px">Bằng c&aacute;ch l&agrave;m ki&ecirc;n tr&igrave;, s&aacute;ng tạo trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng đổi mới, n&acirc;ng cao hiệu quả th&ocirc;ng qua hội thi t&igrave;m hiểu Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, xem đ&oacute; l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, quảng b&aacute; chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tiễn cuộc sống, đặc biệt l&agrave; trang bị l&yacute; luận v&agrave; tri thức nền tảng cho sinh vi&ecirc;n, lực lượng sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; chủ lực trong mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực trẻ của th&agrave;nh phố.</span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32198/IMG_0154.jpg" style="width:800px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; (d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n, học sinh) được tổ chức lần đầu ti&ecirc;n từ năm 2001, hội thi t&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; (d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ dưới 35 tuổi) được tổ chức từ năm 2006 với h&igrave;nh thức chủ yếu ban đầu l&agrave; thi theo đội tuyển, thu h&uacute;t khoảng 90 đội tuyển đến từ c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><strong><em><span style="font-size:14px">Qua 17 lần tổ chức, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể điểm lại 5 dấu ấn của hội thi:</span></em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000080"><span style="font-size:14px"><strong>Hiệu quả từ c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp tổ chức hội thi giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng v&agrave; Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh được thực hiện hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&agrave;ng năm, c&aacute;c đơn vị đều c&oacute; buổi họp để thống nhất k&yacute; kết kế hoạch li&ecirc;n tịch tổ chức hội thi, để đảm bảo hội thi lan tỏa trong ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục trở th&agrave;nh điểm nhấn trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ năm 2015, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; chỉ đạo 100% quận, huyện đo&agrave;n v&agrave; tư tương, đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất một&nbsp;điểm thi tập trung sau Lễ khai mạc Hội thi cấp Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ở nhiều đơn vị đ&atilde; thực hiện hiệu quả điểm thi tập trung gắn với sinh hoạt chi đo&agrave;n, sinh hoạt chi đo&agrave;n chủ điểm, phương đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả việc học tập lớp t&igrave;m hiểu về Đo&agrave;n cho thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến. Nhiều đơn vị như Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh&hellip; đ&atilde; tận dụng phần thi trực tuyến, lấy kết quả để đ&aacute;nh gi&aacute; việc học tập lớp bồi dưỡng 6 b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n hay xem việc tham gia hội thi l&agrave; một ti&ecirc;u ch&iacute; quan trọng để ph&acirc;n t&iacute;ch chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sự th&agrave;nh c&ocirc;ng chung của hội thi nhờ sự phối hợp hiệu quả của Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường đặc biệt l&agrave; c&aacute;c trường đ&atilde; hỗ trợ t&iacute;ch cực cho Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong tổ chức c&aacute;c v&ograve;ng sơ khảo phần thi đội tuyển v&agrave; sự tham gia triển khai t&iacute;ch cực của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000080"><span style="font-size:14px"><strong>Chất lượng chuy&ecirc;n m&ocirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được n&acirc;ng cao</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ sự phối hợp đồng bộ, kịp thời, Ban tổ chức Hội thi đ&atilde; x&acirc;y dựng được &ldquo;Ng&acirc;n h&agrave;ng đề thi&rdquo; với hơn 6.000 c&acirc;u hỏi, bộ h&igrave;nh ảnh,... đảm bảo t&iacute;nh khoa học, chuy&ecirc;n nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban Gi&aacute;m khảo c&aacute;c v&ograve;ng thi của hội thi đều l&agrave; những chuy&ecirc;n gia đầu ng&agrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy l&yacute; luận ch&iacute;nh trị đến từ Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh, Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia, Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m L&yacute; luận ch&iacute;nh trị - Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nội dung thi được quy định r&otilde; r&agrave;ng với danh mục t&agrave;i liệu thi ngay từ đầu hội thi, b&aacute;m s&aacute;t chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo về việc học tập Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, cụ thể l&agrave; c&aacute;c kiến thức cơ bản về c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c tư tưởng về thanh ni&ecirc;n, thế hệ trẻ; c&aacute;c hiểu biết về th&acirc;n thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của c&aacute;c nh&agrave; tư tưởng ti&ecirc;u biểu của Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin; c&aacute;c nh&agrave; triết học ti&ecirc;u biểu của c&aacute;c thời kỳ; c&aacute;c nh&agrave; c&aacute;ch mạng, c&aacute;c l&atilde;nh tụ, danh nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh kiến thức cơ bản về, nội dung thi c&ograve;n tập trung v&agrave;o năm nh&oacute;m nội dung vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tế như: nội dung đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố; kiến thức về lịch sử, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, truyền thống tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội, truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n; những hiểu biết về ph&aacute;p luật. C&aacute;c nội dung thi lu&ocirc;n được đổi mới, gắn việc việc vận dụng c&aacute;c kiến thức v&agrave;o thực tế, khuyến kh&iacute;ch giải quyết c&aacute;c vấn đề của đơn vị, giới thiệu gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực v&agrave; theo s&aacute;t những vấn đề sự kiện quan trọng, những định hướng, chủ trương cập nhật của từng năm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để giải đ&aacute;p, cung cấp th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến những gi&aacute; trị vĩ đại v&agrave; bất diệt của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội ở nước ta; việc học tập v&agrave; vận dụng c&oacute; hiệu quả c&aacute;c m&ocirc;n l&yacute;&nbsp;luận ch&iacute;nh trị, lịch sử; những đề xuất cũng như hiến kế của tuổi trẻ để n&acirc;ng cao chất lượng việc học v&agrave; vận dụng v&agrave;o thực tế những m&ocirc;n học n&agrave;y..., b&aacute;o Tuổi Trẻ c&ograve;n tổ chức c&aacute;c buổi giao lưu trực tuyến với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực giảng dạy l&yacute; luận ch&iacute;nh để truy</span>ền cảm hứng&nbsp;<span style="font-size:14px">v&agrave; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000080"><span style="font-size:14px"><strong>Tư duy, s&aacute;ng tạo đổi mới&nbsp;c&aacute;ch thức thi </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức được thường xuy&ecirc;n đổi mới đa dạng h&igrave;nh thức thi v&agrave; sự tương t&aacute;c qua từng năm sao cho nội dung thi đảm bảo t&iacute;nh khoa học nhưng phải l&agrave; &ldquo;c&aacute;ch chơi của người trẻ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Về h&igrave;nh thức thi c&aacute; nh&acirc;n, những lần thi đầu ti&ecirc;n, Ban Tổ chức Hội thi c&ocirc;ng bố c&acirc;u hỏi trắc nghiệm v&agrave; tự luận tr&ecirc;n Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c th&iacute; sinh tự in ấn l&agrave;m b&agrave;i v&agrave; nộp b&agrave;i thi về nơi quy định của Ban Tổ chức. Năm 2011 l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n thi trực tuyến tr&ecirc;n B&aacute;o Tuổi Trẻ Online,, cho ph&eacute;p c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; thể thi mọi l&uacute;c, mọi nơi v&agrave; c&oacute; thể xếp hạng th&iacute; sinh ch&iacute;nh x&aacute;c theo thời gian thi.&nbsp;</span><span style="font-size:14px">&nbsp;Nội dung thi trực tuyến mỗi năm thu h&uacute;t khoảng 50.000 lượt th&iacute; sinh tham gia thi, tạo n&ecirc;n hiệu quả tuy&ecirc;n truyền s&acirc;u rộng về gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Năm 2013 l&agrave; bắt đầu đổi mới h&igrave;nh thức thi trực tuyến với nhiều c&aacute;ch thi kh&aacute;c nhau chứ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; trắc nghiệm (&ocirc; chữ, điền khuyết, r&aacute;p c&acirc;u...). Đối tượng thi cũng được mở rộng v&agrave; c&oacute; từng bảng ri&ecirc;ng để kiến thức gần gũi, thực tế theo từng đối tượng: học sinh, sinh vi&ecirc;n, bạn đọc B&aacute;o Tuổi Trẻ. </span><span style="font-size:14px">Đặc biệt, một khối lượng lớn tri thức của Chủ nghĩa M&aacute;c -&nbsp; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; được phổ biến v&agrave; tiếp nhận một c&aacute;ch h&agrave;o hứng v&agrave; c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; say m&ecirc; của đ&ocirc;ng đảo sinh vi&ecirc;n.</span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ở c&aacute;c trận đấu b&aacute;n kết, c&aacute;c quận, huyện đo&agrave;n v&agrave; tương đường, đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; đội tuyển tham gia đều phải chuẩn bị &iacute;t nhất một tiết mục văn nghệ tuy&ecirc;n truyền ca kh&uacute;c c&aacute;ch mạng để tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; của hội thi. Năm 2017, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện livestream facebook tr&ecirc;n fanpage &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; với h&agrave;ng triệu lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n theo d&otilde;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những năm gần đ&acirc;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n mở th&ecirc;m phần thi thiết kế sản phẩm tuy&ecirc;n truyền &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n thời đại&rdquo;, &ldquo;G&oacute;c nh&igrave;n tuổi trẻ&rdquo;.&nbsp;C&aacute;c sản phẩm dự thi l&agrave; biểu đồ th&ocirc;ng tin (infographic), phim ngắn hoặc phim đồ hoạ chuyển động (motion-graphic video) tuy&ecirc;n truyền để cụ thể ho&aacute; c&aacute;c nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần X, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần XI, Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần X, Nghị quyết 54 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sản phẩm dự thi được đăng tải tr&ecirc;n Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n, trang cộng đồng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; cơ sở Đo&agrave;n g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục của Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm s&aacute;ng của hội thi c&ograve;n ở &quot;cuộc chơi của tinh thần tập thể&quot; với phần thi đội tuyển&nbsp;một phần được duy tr&igrave; qua c&aacute;c năm,&nbsp;bao gồm v&ograve;ng loại trắc nghiệm m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; đối kh&aacute;ng s&acirc;n khấu. H&igrave;nh thức thi đối kh&aacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu được n&acirc;ng cấp theo hai hướng: ứng dụng c&ocirc;ng nghệ để sự tương t&aacute;c v&agrave; tranh biện tr&ecirc;n s&acirc;n khấu nhiều hơn, hấp dẫn hơn; phần thi đ&ograve;i hỏi sự vận dụng kiến thức v&agrave;o thực tế v&agrave; nhờ nghệ thuật tr&igrave;nh b&agrave;y điều vận dụng đ&oacute; qua s&acirc;n khấu h&oacute;a, tăng t&iacute;nh tương t&aacute;c với kh&aacute;n giả theo d&otilde;i tại c&aacute;c trận thi đấu đối kh&aacute;ng. Phần thi tranh luận l&agrave; c&aacute;c t&igrave;nh huống thực tiễn để vận dụng kiến thức Ban cố vấn v&agrave; ban gi&aacute;m khảo đều l&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, thầy c&ocirc; gi&aacute;o đầu ng&agrave;nh của c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000080"><span style="font-size:14px"><strong>T&iacute;nh đa dạng của th&iacute; sinh tham gia dự hội thi </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi t&igrave;m hiểu c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; cho thấy sự sinh động v&agrave; nhiều điều th&uacute; vị xung quanh việc nghi&ecirc;n cứu, học tập v&agrave; vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng của hội thi l&agrave; sự tham gia h&agrave;o hứng v&agrave; kết quả của c&aacute;c trường khối khoa học tự nhi&ecirc;n, kỹ thuật, &ldquo;ngang ngửa&rdquo; với c&aacute;c trường khối x&atilde; hội. Th&iacute; sinh dự thi phần thi trực tuyến đến từ nhiều tỉnh, th&agrave;nh phố, nhiều trường đại học, học viện, nhiều độ tuổi, nghề nghiệp (c&oacute; cả c&ocirc;ng nh&acirc;n trực tiếp sản xuất, doanh nh&acirc;n,...),..</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2017, hội thi đ&atilde; c&oacute; bảng thi đấu ri&ecirc;ng cho học sinh trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp, trung học phổ th&ocirc;ng, trung t&acirc;m gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh gắn với việc học tập m&ocirc;n gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000080"><span style="font-size:14px"><strong>Sự lan tỏa từ hiệu ứng truyền th&ocirc;ng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua 17 lần tổ chức, hội thi cũng được b&aacute;o ch&iacute; quan t&acirc;m đưa tin, phản &aacute;nh thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n, B&aacute;o Tuổi Trẻ, B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n, B&aacute;o Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n, B&aacute;o Tiền Phong, B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng, B&aacute;o điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trang th&ocirc;ng tin điện tử Đảng bộ Th&agrave;nh phố, Tạp ch&iacute; Sổ tay x&acirc;y dựng Đảng, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh,..., l&agrave;m cho th&ocirc;ng tin hội thi được cập nhật kh&aacute; đầy đủ đến rộng r&atilde;i bạn đọc. V&ograve;ng chung kết v&agrave; trao giải được ghi h&igrave;nh v&agrave; ph&aacute;t s&oacute;ng tr&ecirc;n Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền trước, trong v&agrave; sau hội thi được thực hiện chuy&ecirc;n nghiệp, c&ocirc;ng phu từ trailer (được vẽ bằng tranh c&aacute;t, đồ họa chuyển động,...), c&aacute;c đoạn ph&oacute;ng sự của Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">D&ugrave; đ&atilde; l&agrave; s&acirc;n chơi qua 17&nbsp;năm tổ chức, những lớp sinh vi&ecirc;n từ ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đến với s&acirc;n chơi n&agrave;y nay đ&atilde; trưởng th&agrave;nh, song sức h&uacute;t của những m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể n&oacute;i vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n. Hội thi kh&ocirc;ng dừng lại ở một s&acirc;n chơi m&agrave; c&ograve;n được tận dụng để h&igrave;nh th&agrave;nh niềm tin khoa học, tư duy l&yacute; luận cho tuổi trẻ&nbsp;th&agrave;nh phố B&aacute;c.</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:12px">&quot;<em>Việc học tập c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng trong việc trang bị kiến thức, phương ph&aacute;p tư duy khoa học cho c&aacute;c bạn trong c&ocirc;ng việc, cuộc sống, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng, n&acirc;ng cao niềm tin v&agrave;o sự l&atilde;nh đạo của Đảng.</em></span></p> <p><span style="font-size:12px"><em>Th&agrave;nh Đo&agrave;n cần duy tr&igrave; tiếp tục hội thi với nội dung b&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c sự kiện ch&iacute;nh trị, thời sự của đất nước, th&agrave;nh phố, động vi&ecirc;n sức trẻ đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều hơn cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố&nbsp;tham gia x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố ch&uacute;ng ta c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo; .&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px">(Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung)</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>H.T</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN