Vận dụng quan điểm của Lênin đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="story_teaser" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: 700; text-align: justify; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;"> <p>Sức sống của chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh phải được bổ sung v&agrave; ph&aacute;t triển tr&ecirc;n cơ sở những th&agrave;nh tựu mới của khoa học v&agrave; thực tiễn cuộc sống, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch duy nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.&nbsp;</p> </div> <div class="story_avatar_b" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; clear: both; text-align: center; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;"><img src="http://tuyengiao.vn/Uploads/2019/1/4/25/van-dung-quan-diem-cua-lenin-dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-hien-nay-1.jpg" style="background:transparent; border:0px; margin:0px; max-width:100%; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:auto" /></div> <div class="story_body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 1.5; text-align: justify; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif;"> <p>S&aacute;ng 13/11/2018, tr&igrave;nh b&agrave;y trước Quốc hội b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tội phạm, vi phạm ph&aacute;p luật năm 2018, Thượng tướng T&ocirc; L&acirc;m,&nbsp;<a href="http://vietnamnet.vn/bo-truong-cong-an-tag6401.html" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">Bộ trưởng C&ocirc;ng an</a>,&nbsp;khẳng định: c&aacute;c tổ chức&nbsp;<a href="http://vietnamnet.vn/phan-dong-nuoc-ngoai-tag167792.html" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">phản động</a>&nbsp;lưu vong tiếp tục tăng cường hoạt động chống ph&aacute; Đảng, Nh&agrave; nước;&nbsp;phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng: chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh với nhiều phương thức, thủ đoạn ng&agrave;y c&agrave;ng tinh vi, th&acirc;m độc; đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền xuy&ecirc;n tạc tạo sự ho&agrave;i nghi, g&acirc;y ra t&acirc;m trạng bức x&uacute;c trong một bộ phận quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, từ đ&oacute; k&iacute;ch động tập trung đ&ocirc;ng người g&acirc;y rối, leo thang c&aacute;c hoạt động bạo lực, khủng bố ph&aacute; hoại.</p> <p>Ch&uacute;ng lợi dụng &ldquo;t&igrave;nh trạng suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n chưa bị đẩy l&ugrave;i, c&oacute; mặt, c&oacute; bộ phận c&ograve;n diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute;, ti&ecirc;u cực vẫn c&ograve;n nghi&ecirc;m trọng, tập trung v&agrave;o số đảng vi&ecirc;n c&oacute; chức vụ trong bộ m&aacute;y nh&agrave; nước. T&igrave;nh h&igrave;nh m&acirc;u thuẫn, mất đo&agrave;n kết nội bộ kh&ocirc;ng chỉ ở cấp cơ sở m&agrave; ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đo&agrave;n kinh tế, tổng c&ocirc;ng ty... Những hạn chế, khuyết điểm n&ecirc;u tr&ecirc;n l&agrave;m giảm s&uacute;t vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng; l&agrave;m tổn thương t&igrave;nh cảm v&agrave; suy giảm niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n đối với Đảng, l&agrave; một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng v&agrave; chế độ&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn1" name="_ftnref1" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[1]</a>.</p> <p>Ch&uacute;ng đ&atilde; lợi dụng v&agrave; sử dụng &ldquo;những hạn chế, khuyết điểm m&agrave; Đảng ta đ&atilde; tự đ&aacute;nh gi&aacute;&rdquo; nhằm kho&eacute;t s&acirc;u m&acirc;u thuẫn nội bộ, chia rẽ l&ocirc;i k&eacute;o k&iacute;ch động giữa nh&acirc;n d&acirc;n với Đảng, l&agrave;m &ldquo;trầm trọng th&ecirc;m&rdquo; t&igrave;nh trạng suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, th&uacute;c đẩy &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ.</p> <p>Tấn c&ocirc;ng v&agrave;o nền tảng tư tưởng của Đảng bằng c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i th&ugrave; địch l&agrave; một &acirc;m mưu th&acirc;m độc, l&agrave; nội dung cơ bản trong chiến lược &ldquo;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch; lực lượng phản động, cực đoan của người Việt ở nước ngo&agrave;i nhằm l&ocirc;i k&eacute;o, kết hợp với bộ phận cơ hội ch&iacute;nh trị, bất m&atilde;n trong nước v&agrave; những đối tượng &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong đ&oacute; c&oacute; những c&aacute;n bộ từng giữ vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; đ&atilde; tho&aacute;i h&oacute;a, biến chất; c&oacute; cả c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, tr&iacute; thức, văn nghệ sĩ đ&atilde; c&oacute; những ph&aacute;t ng&ocirc;n, thể hiện quan điểm điểm sai tr&aacute;i, đi ngược lại với đường lối, quan điểm của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, thậm ch&iacute; th&ugrave; địch.</p> <p>C&aacute;c thế lực đ&atilde; viết s&aacute;ch, b&aacute;o, sản xuất băng h&igrave;nh nhằm b&ocirc;i nhọ c&aacute;c l&atilde;nh tụ của Đảng, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước; ch&uacute;ng gia tăng c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, sử dụng nhiều đ&agrave;i ph&aacute;t thanh, truyền h&igrave;nh bằng tiếng Việt, nhiều ấn phẩm, tạp ch&iacute;, h&agrave;ng ng&agrave;n blog, website. V&agrave; đặc biệt, gần đ&acirc;y ch&uacute;ng đ&atilde; tận dụng, khai th&aacute;c triệt để Internet v&agrave; mạng x&atilde; hội &ldquo;lan truyền th&ocirc;ng tin ti&ecirc;u cực, xấu độc, l&agrave;m nhiễu loạn th&ocirc;ng tin&rdquo;</p> <p>V&agrave;o đ&ecirc;m trước của cuộc C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga, V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; viết b&agrave;i &ldquo;Một vụ săng-ta ch&iacute;nh trị&rdquo; tr&ecirc;n b&aacute;o&nbsp;<em>Người v&ocirc; sản&nbsp;</em>đăng số 10, ng&agrave;y 6 th&aacute;ng 9 năm 1917 nhằm đấu tranh chống lại bọn săng-ta ch&iacute;nh trị, mục đ&iacute;ch của bọn phản động n&agrave;y l&agrave;: bịa đặt, dọa dẫm, vu khống Đảng v&agrave; c&aacute;c l&atilde;nh tụ của Đảng, đặc biệt l&agrave; phủ nhận chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng về tư tưởng, bảo vệ Đảng trong những thời khắc kh&oacute; khăn khi m&agrave; c&aacute;c lực lượng đối lập, th&ugrave; địch b&ocirc;i nhọ Đảng, chia rẽ Đảng với quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n với n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; tr&iacute; thức, V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; viết: &ldquo;ch&uacute;ng ta tin tưởng ở đảng, ch&uacute;ng ta thấy ở đ&oacute; tr&iacute; tuệ, danh dự v&agrave; lương t&acirc;m của thời đại ch&uacute;ng ta&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn2" name="_ftnref2" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[2]</a>. Trước &ldquo;ph&uacute;t giao thừa&rdquo; của cuộc c&aacute;ch mạng quyết t&acirc;m &ldquo;bảo vệ năng lực c&ocirc;ng t&aacute;c của đảng ta, bảo vệ c&aacute;c l&atilde;nh tụ của đảng&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn3" name="_ftnref3" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[3]</a>.V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; k&ecirc;u gọi to&agrave;n thể đảng vi&ecirc;n n&acirc;ng cao nhận thức,cảnh gi&aacute;c trước c&aacute;c &acirc;m mưu, chia rẽ nội bộ v&agrave; h&atilde;y đo&agrave;n kết, siết chặt đội ngũ, tin tưởng v&agrave;o tư c&aacute;ch của một đảng ch&acirc;n ch&iacute;nh c&aacute;ch mạng v&agrave; bảo vệ nền tảng chủ nghĩa M&aacute;c, bảo vệ c&aacute;c l&atilde;nh tụ của Đảng.</p> <p>Ngo&agrave;i c&aacute;c thế lực th&ugrave;, địch c&ograve;n một lực lượng nữa đ&oacute; l&agrave; chủ nghĩa cơ hội cũng nguy hại rất lớn, ch&uacute;ng t&aacute;c động l&agrave;m suy yếu của tổ chức từ b&ecirc;n trong, ch&uacute;ng đ&atilde; v&agrave; đang xuất hiện cũng hết sức tinh vi. V&igrave; thế, &nbsp;Ph.Ăngghen đ&atilde; n&oacute;i rằng chủ nghĩa cơ hội biến chủ nghĩa M&aacute;c th&agrave;nh một thứ &ldquo;chủ nghĩa M&aacute;c&rdquo; bị xuy&ecirc;n tạc m&eacute;o m&oacute;<em>&rdquo;</em><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn4" name="_ftnref4" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);"><strong>[4]</strong></a>. Thực chất chủ nghĩa cơ hội l&agrave; th&ugrave; địch của chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin:<em>&nbsp;</em>bản chất của n&oacute; l&agrave; sẵn s&agrave;ng hy sinh lợi &iacute;ch cơ bản, để đạt lợi &iacute;ch trước mắt; chủ trương h&agrave;nh động v&ocirc; nguy&ecirc;n tắc (phủ nhận nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ trong tổ chức v&agrave; hoạt động của Đảng). V.I.L&ecirc;nin khẳng định chủ nghĩa cơ hội &ldquo;dễ d&agrave;ng thừa nhận mọi c&ocirc;ng thức v&agrave; rời bỏ mọi c&ocirc;ng thức cũng dễ d&agrave;ng như thế&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn5" name="_ftnref5" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[5]</a>. Nguy hại của chủ nghĩa cơ hội trong Đảng l&agrave; họ sẵn s&agrave;ng thỏa hiệp ch&iacute;nh trị. Ngo&agrave;i ra, V.I.L&ecirc;nin cho rằng họ hiểu chủ nghĩa M&aacute;c một c&aacute;ch kh&ocirc;ng c&oacute; hệ thống. V&agrave; do vậy, họ lu&ocirc;n &ldquo;nhảy từ một cực đoan bất lực n&agrave;y sang một cực đoan bất lực kh&aacute;c&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn6" name="_ftnref6" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[6]</a>. Những kẻ cơ hội chủ nghĩa rất tinh vi v&agrave; xảo quyệt, L&ecirc;nin đ&atilde; nhắc nhở: &ldquo;bổn phận của ch&uacute;ng ta, nếu ch&uacute;ng ta vẫn muốn c&ograve;n l&agrave; những người x&atilde; hội chủ nghĩa, l&agrave; phải đi s&acirc;u, đi s&aacute;t hơn v&agrave;o quần ch&uacute;ng thật sự: đấy l&agrave; to&agrave;n bộ &yacute; nghĩa của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội v&agrave; to&agrave;n bộ nội dung cuộc đấu tranh đ&oacute;&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn7" name="_ftnref7" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[7]</a></p> <p>&ldquo;Điều rất cần thiết hiện nay l&agrave;, về mặt tổ chức, phải ho&agrave;n to&agrave;n t&aacute;ch hẳn những phần tử cơ hội chủ nghĩa ấy ra khỏi c&aacute;c đảng c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn8" name="_ftnref8" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[8]</a>&nbsp;d&ugrave; cho bản th&acirc;n đảng c&oacute; &ldquo;phải tạm thời chịu đau đớn kịch liệt đi nữa&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn9" name="_ftnref9" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[9]</a>.</p> <p>Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ r&otilde;: &ldquo;Đ&atilde; xuất hiện những việc l&agrave;m v&agrave; ph&aacute;t ng&ocirc;n v&ocirc; nguy&ecirc;n tắc, tr&aacute;i với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn10" name="_ftnref10" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[10]</a>. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; chủ nghĩa cơ hội rất ngang nhi&ecirc;n.</p> <p><strong><em>V&igrave; vậy, đ</em></strong><strong><em>ứng trước những thực tế tr&ecirc;n, nhiệm vụ của mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải:</em></strong></p> <p><strong><em>Một l&agrave;</em></strong>,&nbsp;<em>s</em><em>ức sống của chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh phải được bổ sung v&agrave; ph&aacute;t triển tr&ecirc;n cơ sở những th&agrave;nh tựu mới của khoa học v&agrave; thực tiễn cuộc sống</em>, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch duy nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; nhiều lần nhấn mạnh: &ldquo;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng hề coi l&yacute; luận của M&aacute;c như l&agrave; một c&aacute;i g&igrave; đ&atilde; xong xu&ocirc;i hẳn v&agrave; bất khả x&acirc;m phạm; tr&aacute;i lại, ch&uacute;ng ta tin rằng l&yacute; luận đ&oacute; chỉ đặt nền m&oacute;ng cho m&ocirc;n khoa học m&agrave; những người x&atilde; hội chủ nghĩa&nbsp;<em>cần phải</em>&nbsp;ph&aacute;t triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ kh&ocirc;ng muốn trở th&agrave;nh lạc hậu đối với cuộc sống<em>&rdquo;</em><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn11" name="_ftnref11" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[11]</a>.</p> <p>Như vậy, bất cứ giai đoạn n&agrave;o kể từ khi chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin ra đời v&agrave; l&agrave; nền tảng tư tưởng của c&aacute;c Đảng Cộng sản n&oacute;i chung v&agrave; của Đảng ta n&oacute;i ri&ecirc;ng cũng l&agrave; mục ti&ecirc;u ph&aacute; hoại của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch. Họ sẵn s&agrave;ng bịa đặt, n&oacute;i xấu, đổi trắng thay đen, suy diễn một c&aacute;ch v&ocirc; căn cứ, đồng nhất to&agrave;n bộ Đảng Cộng sản với một số c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n tham nhũng, tho&aacute;i h&oacute;a biến chất; phủ nhận c&ocirc;ng lao của Đảng, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm về cho Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy hiện tượng thay cho bản chất.</p> <p>Ng&agrave;y nay, khi đất nước ch&uacute;ng ta đang c&oacute; h&ograve;a b&igrave;nh sau bao nhi&ecirc;u năm hy sinh của to&agrave;n d&acirc;n tộc mới c&oacute; được, c&oacute; những người đ&atilde; được d&acirc;n đ&ugrave;m bọc, cưu mang, c&oacute; những tr&iacute; thức (kh&ocirc;ng tham gia kh&aacute;ng chiến chống Mỹ) du học trở về, nay rơi v&agrave;o &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; c&ugrave;ng h&ugrave;a với những kẻ chống ph&aacute; Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n, đi ngược lại lịch &iacute;ch d&acirc;n tộc. V&igrave; vậy, cần nhận thức r&otilde; rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &ldquo;tự diễn biến&rdquo;, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ l&agrave; &ldquo;cuộc chiến đầy cam go, nhưng kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng l&agrave;m, v&igrave; n&oacute; li&ecirc;n quan đến vận mệnh của Đảng ta v&agrave; chế độ ta&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn12" name="_ftnref12" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[12]</a></p> <p><strong><em>Hai l&agrave;</em></strong><em>, tăng cường x&acirc;y dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức v&agrave; đạo đức, dựa v&agrave;o d&acirc;n, gắn b&oacute; mật thiết với nh&acirc;n d&acirc;n để x&acirc;y dựng Đảng, bảo vệ Đảng v&agrave; nền tảng tư tưởng của Đảng</em></p> <p>X&acirc;y dựng chỉnh đốn Đảng mạnh về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức trong s&aacute;ng về đạo đức, chuẩn mực về t&aacute;c phong th&igrave; mỗi tổ chức Đảng trong to&agrave;n Đảng, mỗi c&aacute;n bộ đảng vi&ecirc;n v&agrave; cấp ủy c&aacute;c cấp đặc biệt người đứng đầu cấp ủy phải thực sự bản lĩnh về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, giữ nghi&ecirc;m kỷ luật của tổ chức v&agrave; gương mẫu về lối sống, c&oacute; một nh&acirc;n c&aacute;ch cao thượng, bao dung, vị tha, th&acirc;n &aacute;i, nghĩa t&igrave;nh với đồng ch&iacute;, đồng đội, l&agrave; c&aacute;ch bảo vệ v&agrave; tự bảo vệ Đảng v&agrave; nền tảng tư tưởng của Đảng, th&igrave; kh&ocirc;ng một thế lực n&agrave;o c&oacute; thể c&ocirc;ng ph&aacute; được, vừa hợp l&ograve;ng d&acirc;n, đ&oacute; l&agrave; vấn đề then chốt về x&acirc;y dựng Đảng tr&ecirc;n c&aacute;c mặt:<em>ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức v&agrave; đạo đức</em>, l&agrave; phương thức hữu hiệu nhất&nbsp; l&agrave;m c&aacute;c thế lực th&ugrave;, địch tự thất bại. Bởi nguy&ecirc;n tắc của cổ nh&acirc;n đ&atilde; đ&uacute;c kết đ&oacute; l&agrave;: Thi&ecirc;n thời, địa lợi, nh&acirc;n h&ograve;a, đất nước ch&uacute;ng ta đang hội tụ cả s&aacute;u chữ đ&oacute;, yếu tố cuối c&ugrave;ng quyết định vận mệnh của Đảng l&agrave; phải chiếm được nh&acirc;n h&ograve;a, ai chiếm được nh&acirc;n h&ograve;a (l&ograve;ng d&acirc;n) người đ&oacute; c&oacute; được thi&ecirc;n hạ. Nh&acirc;n d&acirc;n ta hơn 88 năm qua đ&atilde; trao sứ mệnh lịch sử cho Đảng dẫn dắt đất nước ta tiến c&ugrave;ng thời đại, mỗi bước đi của d&acirc;n tộc đều gắn với vai tr&ograve; của Đảng, vậy mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n cần phải nh&igrave;n lại ngh&igrave;n xưa, nh&igrave;n lại những g&igrave; cha &ocirc;ng ta, từ truyền thống tới hiện tại đ&atilde; dựng x&acirc;y non s&ocirc;ng Việt Nam từng bước tiến c&ugrave;ng lo&agrave;i người l&agrave;m rạng rỡ tiền nh&acirc;n m&agrave; h&atilde;y đo&agrave;n kết &ldquo;một l&ograve;ng phụ tử&rdquo; giữ vững b&ecirc;n trong mạnh về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức l&agrave;&nbsp;<em>giải ph&aacute;p của giải ph&aacute;p</em>trong đấu tranh chống c&aacute;c thế lực, th&ugrave; địch chống ph&aacute; Đảng v&agrave; nền tảng tư tưởng của Đảng.</p> <p><strong><em>Ba</em></strong><strong><em>&nbsp;l&agrave;</em></strong><em>,</em>&nbsp;<em>&nbsp;tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao nhận thức trong c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;</em><em>cảnh gi&aacute;c&nbsp;</em><em>về&nbsp;</em><em>những th&ocirc;ng&nbsp;</em><em>tin</em><em>&nbsp;vu khống, bịa đặt</em><em>&nbsp;của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch</em>&nbsp;<em>b&ocirc;i nhọ, chia rẽ c&aacute;c l&atilde;nh tụ, l&atilde;nh đạo</em><em>&nbsp;v&agrave; nền tảng tư tưởng của Đảng</em></p> <p>C&aacute;c M&aacute;c l&agrave; nh&agrave; tư tưởng vĩ đại nhất của mười thế thế kỷ qua do ch&iacute;nh c&aacute;c nh&agrave; khoa học viện Ho&agrave;ng gia Anh b&igrave;nh chọn, chỉ cần thế l&agrave; đủ để khẳng định rằng, ngay cả người tư sản lu&ocirc;n t&ocirc;n trọng M&aacute;c, d&agrave;nh cho M&aacute;c một vị tr&iacute; vĩ đại ứng với những g&igrave; M&aacute;c đ&oacute;ng g&oacute;p cho cho giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n lao động v&agrave; nh&acirc;n loại tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới n&oacute;i chung.</p> <p>Th&aacute;ng 4 năm 1993, tại Hoa Kỳ c&oacute; một cuộc hội thảo với đề t&agrave;i:&nbsp;<em>Chủ nghĩa Marx đi về đ&acirc;u?&nbsp;</em>(Whither Marxism?), do Jacques Derrida (1930-2004) đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y trong hai buổi một thuyết tr&igrave;nh:&nbsp;<em>Những b&oacute;ng ma của Marx.&nbsp;</em>Một trong những quan điểm của cuộc hội thảo l&agrave;: &ldquo;kh&ocirc;ng c&oacute; tương lai nếu kh&ocirc;ng c&oacute; M&aacute;c, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c di sản của M&aacute;c&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn13" name="_ftnref13" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[13]</a>&nbsp;v&agrave; c&aacute;c học giả tư sản cho rằng h&atilde;y &ldquo;trở về với M&aacute;c&rdquo;, &ldquo;nh&acirc;n loại kh&ocirc;ng thể thiếu M&aacute;c&rdquo;. Như vậy chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin vẫn l&agrave; hệ tư tưởng tiến bộ nhất đang tiếp tục dẫn dắt nh&acirc;n loại như Giắc-cơ Đ&ecirc;-ri-đa đ&atilde; khẳng định.</p> <p><strong><em>Bốn l&agrave;</em></strong>,&nbsp;<em>đ</em><em>ấu tranh phản b&aacute;c, đấu tranh chống quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng</em></p> <p>T&aacute;c động của cuộc c&aacute;ch mạng 4.0<em>&nbsp;(The Fourth Industrial Revollusion)</em>&nbsp;tới tất cả mọi mặt của đời sống x&atilde; hội, c&oacute; cả những t&aacute;c động t&iacute;ch cực v&agrave; c&oacute; cả những mặt kh&ocirc;ng t&iacute;ch cực. Mặt ti&ecirc;u cực đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c thế lực, th&ugrave; địch lại đang sinh sống ở những nơi, những nước ph&aacute;t triển nhất của thế giới, nắm trong tay c&ocirc;ng nghệ, ch&uacute;ng lợi dụng cuộc c&aacute;ch mạng n&agrave;y v&agrave;o mục đ&iacute;ch chống ph&aacute; Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; sự b&igrave;nh y&ecirc;n của nh&acirc;n d&acirc;n. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; một th&aacute;ch thức kh&ocirc;ng nhỏ trong cuộc đấu tranh chống lại những &ldquo;th&ocirc;ng tin độc hại tr&ecirc;n mạng&rdquo;&hellip;Với lượng th&ocirc;ng tin khổng lồ chống, ph&aacute;, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, th&igrave; việc tiếp cận th&ocirc;ng tin thiếu định hướng sẽ dễ dẫn đến mất phương hướng, rơi v&agrave;o cực đoan khi bị t&aacute;c động của c&aacute;c hệ tư tưởng phản tiến bộ.</p> <p>V&igrave; vậy,&nbsp;<em>thứ nhất</em>, to&agrave;n Đảng, tổ chức đảng c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c lực lượng phải tự n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ nhận thức cho c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, n&acirc;ng cao d&acirc;n tr&iacute; gi&uacute;p cho c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n ứng dụng được c&ocirc;ng nghệ cao v&agrave; tiếp cận được th&ocirc;ng tin - một trong những yếu tố quan trọng, thậm ch&iacute; l&agrave; quyết định trong đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai, tr&aacute;i của c&aacute;c thế lực phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ nhận thức đến năng lực l&agrave;m chủ c&ocirc;ng nghệ, đủ năng lực để ph&acirc;n biệt được đ&uacute;ng, sai, tr&aacute;nh t&igrave;nh&nbsp; trạng người d&acirc;n bị lợi dụng, k&iacute;ch động, dẫn tới những h&agrave;nh vi cực đoan.</p> <p><em>Thứ hai</em>, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Nh&agrave; nước trong đấu tranh, đ&ograve;i hỏi sự tham gia g&oacute;p sức của cả hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội, trong đ&oacute; nh&agrave; nước phải đ&oacute;ng vai tr&ograve; chủ đạo. Nh&agrave; nước kh&ocirc;ng ngừng tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục nhằm n&acirc;ng cao nhận thức của nh&acirc;n trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. C&ugrave;ng với đ&oacute; Nh&agrave; nước phải ki&ecirc;n quyết, ngăn chặn c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm của c&aacute;n bộ nh&agrave; nước lợi dụng chức quyền vi phạm quyền tự do, quyền l&agrave;m chủ của nh&acirc;n d&acirc;n, th&igrave; người d&acirc;n sẽ tin tưởng v&agrave;o ch&iacute;nh quyền, họ sẽ bảo vệ, đấu tranh cho quyền lợi ch&iacute;nh đ&aacute;ng của m&igrave;nh g&oacute;p phần bảo vệ Đảng.</p> <p><strong><em>Năm</em></strong><strong><em>&nbsp;l&agrave;</em></strong><em>,</em>&nbsp;<em>n&acirc;ng cao hiệu quả ph&ograve;ng, chống tham nhũng, lấy lại niềm tin của d&acirc;n l&agrave; c&aacute;ch bảo vệ Đảng v&agrave; nền tảng tư tưởng của Đảng hữu hiệu nhất</em></p> <p>Tham nhũng của một bộ phận c&aacute;n bộ lợi dụng chức quyền chiếm đoạt t&agrave;i sản, tiền của Nh&agrave; nước, tổ chức v&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n. C&aacute;ch đ&acirc;y 24 năm, tại Hội nghị Đại biểu to&agrave;n quốc giữa nhiệm kỳ kho&aacute; VII (20-25/1/1994), Đảng ta coi tham nhũng, l&atilde;ng ph&iacute; l&agrave; một trong bốn nguy cơ, nhưng nay n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh hiện hữu như &ldquo;cơn b&atilde;o&rdquo; cấp 12 t&agrave;n ph&aacute; nền kinh tế, l&agrave;m &ldquo;biển động&rdquo; &ldquo;l&ograve;ng người&rdquo; của một bộ phận c&aacute;n bộ c&oacute; chức c&oacute; quyền rơi v&agrave;o suy tho&aacute;i, hủ h&oacute;a. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) Việt Nam xếp thứ 107/180 về chỉ số tham nhũng Việt Nam tiếp tục nằm trong số c&aacute;c nước c&oacute; t&igrave;nh trạng tham nhũng cao trong bảng xếp hạng&nbsp;<em>chỉ số cảm nhận tham nhũng 2017</em>&nbsp;c&ocirc;ng bố ng&agrave;y 22/2/2017<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn14" name="_ftnref14" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[14]</a>.</p> <p>Cuộc chiến chống quan li&ecirc;u, tham nhũng l&agrave; quyết t&acirc;m của to&agrave;n Đảng, được nh&acirc;n d&acirc;n ủng hộ, ch&uacute;ng ta h&atilde;y tin tưởng v&agrave;o &ldquo;tr&iacute; tuệ, lương t&acirc;m v&agrave; danh dự&rdquo; của Đảng nhằm ngăn chặn những biểu hiện, h&agrave;nh vi của những c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n bị tho&aacute;i h&oacute;a, biến chất, đưa ra khỏi Đảng những c&aacute;n bộ tham nhũng, như V.I.L&ecirc;nin đ&atilde; từng n&oacute;i tham nhũng l&agrave;&nbsp;<em>cặn b&atilde; của nh&acirc;n loại,</em><em>cần phải tống cổ ra khỏi đảng, bỏ t&ugrave;,&nbsp;</em><em>thậm ch&iacute;&nbsp;</em><em>xử bắn</em><em>&nbsp;để l&agrave;m gương</em><em>&hellip;</em>L&agrave;m cho cơ thể của Đảng khỏe mạnh ng&agrave;y c&agrave;ng &iacute;t vi tr&ugrave;ng hơn.</p> <p>Người bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng l&agrave; quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n, cho n&ecirc;n đấu tranh chống tham nhũng l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của cả hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; to&agrave;n d&acirc;n, cần phải phải c&oacute; sự thống nhất cao trong to&agrave;n Đảng về tầm quan trọng của vấn đề n&agrave;y, phải tiến h&agrave;nh từ tr&ecirc;n xuống như một cuộc chiến đấu chống lại c&aacute;i &aacute;c.</p> <p>Tham nhũng l&agrave; kẻ th&ugrave;, l&agrave; tội &aacute;c đối với x&atilde; hội, cho n&ecirc;n trong cuộc chiến chống lại c&aacute;i &aacute;c cần phải gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ, &ldquo;chủ nh&acirc;n&rdquo; của sự gi&aacute;m s&aacute;t ấy l&agrave; &ldquo;to&agrave;n d&acirc;n&rdquo; dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng. Trong cuộc chiến đấu n&agrave;y, Đảng phải dựa v&agrave;o d&acirc;n, tập hợp l&ograve;ng d&acirc;n; trong cuộc chiến đ&oacute; kh&ocirc;ng ph&eacute;p được mềm yếu, do dự, &ldquo;l&ograve; đ&atilde; n&oacute;ng&rdquo;, &ldquo;củi đang ch&aacute;y&rdquo;, &ldquo;bếp đang rực hồng&rdquo;, nếu kh&ocirc;ng đấu tranh ph&ograve;ng, chống c&aacute;i c&aacute;c ấy l&agrave; c&oacute; lỗi với d&acirc;n. L&ecirc;nin viết: &ldquo;Bọn nh&agrave; gi&agrave;u v&agrave; bọn ăn cắp l&agrave; hai mặt của một tấm hu&acirc;n chương, đ&oacute; l&agrave; hai loại&nbsp;<em>ăn b&aacute;m</em>&nbsp;chủ yếu&hellip;đ&oacute; l&agrave; kẻ th&ugrave; chủ yếu của chủ nghĩa x&atilde; hội. Những kẻ th&ugrave; đ&oacute;, cần phải c&oacute; sự gi&aacute;m s&aacute;t đặc biệt của to&agrave;n d&acirc;n đối với ch&uacute;ng. Bất cứ một sự mềm yếu n&agrave;o, bất cứ một sự do dự n&agrave;o, bất cứ một sự thương hại n&agrave;o về mặt n&agrave;y đều l&agrave; tội &aacute;c t&agrave;y trời đối với chủ nghĩa x&atilde; hội&rdquo;<a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftn15" name="_ftnref15" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[15]</a><em>.</em></p> <p><strong>PGS.TS. L&ecirc; Trọng Hanh</strong></p> <p><strong>Ths. Nguyễn Thị Lam</strong></p> <p><em>&nbsp;Học viện Ch&iacute;nh trị C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n</em></p> <p>Nguồn: Tạp ch&iacute; Tuy&ecirc;n gi&aacute;o</p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <hr /> <div id="ftn1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref1" name="_ftn1" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[1]</a>&nbsp;<em>Nghị quyết số 04-NQ/TW ng&agrave;y 30-10-2016 của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương kh&oacute;a XII về &ldquo;Tăng cường x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i sự suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện &ldquo;tự diễn biến, &ldquo;tự chuyển h&oacute;a&rdquo; trong nội bộ</em>&rdquo;</p> </div> <div id="ftn2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref2" name="_ftn2" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[2]</a>&nbsp;<em>V.I.L&ecirc;nin, to&agrave;n tập, Nxb Tiến bộ M&aacute;t-xcơ-va, 1976, t.34,tr.22</em></p> </div> <div id="ftn3" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref3" name="_ftn3" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[3]</a>&nbsp;<em>Sđd</em><em>, t.34,</em><em>&nbsp;</em><em>tr.23.</em></p> </div> <div id="ftn4" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref4" name="_ftn4" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[4]</a>&nbsp;<em>C.M&aacute;c v&agrave; Ph.Ăngghen to&agrave;n tập, NXB CTQG, HN.1997, tập 22, tr.113</em></p> </div> <div id="ftn5" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref5" name="_ftn5" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[5]</a>&nbsp;Sđd.,&nbsp;t.6, tr.239</p> </div> <div id="ftn6" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref6" name="_ftn6" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[6]</a>&nbsp;Sdd<em>,&nbsp;</em>t.20, tr.78</p> </div> <div id="ftn7" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref7" name="_ftn7" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[7]</a>&nbsp;Sđd.,<em>tập 30, tr.229</em></p> </div> <div id="ftn8" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref8" name="_ftn8" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[8]</a>&nbsp;Sđd.,<em>&nbsp;tập 26, tr.327</em></p> </div> <div id="ftn9" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref9" name="_ftn9" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[9]</a>&nbsp;Sđd.,<em>&nbsp;tập 27, tr.154</em></p> </div> <div id="ftn10" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref10" name="_ftn10" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[10]</a>&nbsp;<em>Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII, Nxb.Ch&iacute;nh trị quốc gia - Sự thật, H&agrave; Nội, 2016, tr.195</em></p> </div> <div id="ftn11" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref11" name="_ftn11" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[11]</a>&nbsp;<em>V.I.L&ecirc;nin.&nbsp;Sđd.,&nbsp;t.4, tr.232.</em></p> </div> <div id="ftn12" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref12" name="_ftn12" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[12]</a>&nbsp;<em>Tr&iacute;ch ph&aacute;t biểu của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng tại Hội nghị C&aacute;n bộ to&agrave;n quốc phổ biến, qu&aacute;n triệt Nghị quyết Trung ương 4, kh&oacute;a XII, th&aacute;ng 12-2016</em></p> </div> <div id="ftn13" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref13" name="_ftn13" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[13]</a>&nbsp;Giắc-cơ Đ&ecirc;-ri-đa:&nbsp;<em>Những b&oacute;ng ma của M&aacute;c</em>, Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 1994, tr.16</p> </div> <div id="ftn14" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref14" name="_ftn14" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[14]</a>&nbsp;https://towardstransparency.vn/vi/chi-so-cam-nhan-tham-nhung</p> </div> <div id="ftn15" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"> <p><a href="file:///C:/Users/Administrator/Downloads/b%C3%A0i%20t%E1%BA%A1p%20ch%C3%AD%20....%20(1).doc#_ftnref15" name="_ftn15" style="text-decoration-line: none; outline: none; color: rgb(0, 0, 0);">[15]</a>&nbsp;<em>Sđd</em><em>, tập 35, tr.241</em></p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN