Nhớ những lần gặp Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Tiểu thuyết &ldquo;&Aacute;o trắng&rdquo; của nh&agrave; văn Nguyễn Văn Bổng viết về phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, nh&acirc;n vật ch&iacute;nh dựa theo nguy&ecirc;n mẫu c&oacute; thực l&agrave; c&ocirc; Nguyễn Thị Ch&acirc;u. C&ocirc; Ch&acirc;u bị bắt năm 1961, d&ugrave; phải trải qua mọi nhục h&igrave;nh tra tấn, c&ocirc;&nbsp;vẫn một l&ograve;ng ki&ecirc;n trung với c&aacute;ch mạng.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32209/Co%20Chau.jpg" style="height:517px; width:690px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Vợ chồng Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang L&ecirc; Hồng Tư v&agrave; Nguyễn Thị Ch&acirc;u tại một buổi giao lưu trực tuyến với bộ đội v&agrave; thanh ni&ecirc;n - Ảnh: Hải &Acirc;u</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ocirc; l&agrave; t&aacute;c giả b&agrave;i thơ &ldquo;&Aacute;o trắng&rdquo; nổi tiếng khắc tr&ecirc;n v&aacute;ch trại giam &ldquo;<em>&Aacute;o trắng em chưa vướng bụi đời. Chưa từng mơ tưởng chuyện xa x&ocirc;i. Nhưng nay gặp cảnh đời chua x&oacute;t. &Aacute;o trắng n&agrave;y nguyện trắng m&atilde;i th&ocirc;i&hellip;&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">H&igrave;nh ảnh ki&ecirc;n cường của c&ocirc; g&aacute;i t&ecirc;n X., đập mạnh 10 ng&oacute;n tay bị đ&oacute;ng đinh trước mặt qu&acirc;n th&ugrave; trong truyện &ldquo;Sống như anh&rdquo; của t&aacute;c giả Trần Đ&igrave;nh V&acirc;n cũng ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc;,</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến giờ, c&ocirc;&nbsp;Nguyễn Thị Ch&acirc;u (tức T&aacute;m Ch&acirc;u) - người&nbsp;nữ Cộng sản nổi tiếng trong vẫn kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n được &aacute;nh mắt hiền từ, sự quan t&acirc;m m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; d&agrave;nh cho c&ocirc;&nbsp;v&agrave; những người con từ miền Nam ruột thịt. Bốn lần được gặp B&aacute;c đ&atilde; để lại những kỷ niệm kh&ocirc;ng thể n&agrave;o phai trong t&acirc;m tr&iacute; b&agrave;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 19.5.1969, c&ocirc;&nbsp;v&agrave; Nguyễn Thị Quy&ecirc;n (vợ anh Nguyễn Văn Trỗi) được gặp B&aacute;c v&agrave; được d&ugrave;ng cơm với B&aacute;c. Lần đầu ti&ecirc;n được gặp B&aacute;c Hồ, ch&uacute;ng t&ocirc;i x&uacute;c động đến nỗi chỉ biết chạy &agrave;o đến &ocirc;m chặt B&aacute;c, m&agrave; qu&ecirc;n cả tặng hoa mừng thọ B&aacute;c, d&ugrave; đ&atilde; cầm hoa tr&ecirc;n tay.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Năm 1969, c&ocirc; T&aacute;m Ch&acirc;u c&ugrave;ng c&ocirc; Phan Thị Quy&ecirc;n (vợ anh Nguyễn Văn Trỗi) được cử tham gia đo&agrave;n đại biểu thanh ni&ecirc;n miền Nam ra miền Bắc chuẩn bị cho chuyến đi Cuba, Li&ecirc;n X&ocirc;, Tiệp Khắc v&agrave; một số nước x&atilde; hội kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giữa th&aacute;ng 5.1969, b&agrave; Ch&acirc;u c&ugrave;ng b&agrave; Phan Thị Quy&ecirc;n (vợ anh h&ugrave;ng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi) được vinh dự tham gia Đo&agrave;n đại biểu miền Nam ra thăm Thủ đ&ocirc; v&agrave; tham dự Đại hội li&ecirc;n hoan thanh ni&ecirc;n &ndash; sinh vi&ecirc;n thế giới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ra đến H&agrave; Nội, hai người được b&aacute;o ng&agrave;y 17.5 sẽ được v&agrave;o Phủ Chủ tịch thăm B&aacute;c Hồ. C&ocirc;&nbsp;T&aacute;m Ch&acirc;u nhớ lại: Vừa thấy B&aacute;c, cả hai c&ocirc;&nbsp;đ&atilde; lao ra, &ocirc;m chầm lấy B&aacute;c kh&oacute;c nức nở m&agrave; qu&ecirc;n cả việc gắn b&oacute; hoa l&agrave;i b&eacute; x&iacute;u đ&atilde; chuẩn bị trước l&ecirc;n ngực &aacute;o của B&aacute;c. C&ograve;n B&aacute;c chỉ cười: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; Quy&ecirc;n phải kh&ocirc;ng, c&ograve;n ch&aacute;u l&agrave; T&aacute;m Ch&acirc;u?&rdquo;. Đ&aacute;p lại c&acirc;u hỏi của B&aacute;c, ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ biết kh&oacute;c&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Bữa cơm m&agrave; B&aacute;c đ&oacute;n hai c&ocirc; g&aacute;i miền Nam lần đầu ra thăm miền Bắc thật đạm bạc, gồm một&nbsp;đĩa thịt luộc, một&nbsp;đĩa c&agrave; ph&aacute;o, đĩa rau sống, t&ocirc; canh rau v&agrave; ớt tr&aacute;i. &ldquo;Khi ăn, B&aacute;c lu&ocirc;n nhắc nhở ch&uacute;ng t&ocirc;i phải ăn hết, kh&ocirc;ng được bỏ thừa v&igrave; bỏ thừa l&agrave; c&oacute; tội với nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;- c&ocirc; T&aacute;m Ch&acirc;u nhớ lại.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&acirc;u chuyện m&agrave; B&aacute;c quan t&acirc;m nhất lu&ocirc;n l&agrave; chuyện về cuộc sống, t&acirc;m tư t&igrave;nh cảm của những người d&acirc;n miền Nam trong chiến tranh. C&ocirc;&nbsp;T&aacute;m Ch&acirc;u n&oacute;i, nghe kể về t&igrave;nh cảm của anh em trong Trung ương Cục miền Nam đối với B&aacute;c, rồi chuyện về những em nhỏ sống trong những l&agrave;ng bản bị chiếm đ&oacute;ng kh&ocirc;ng được đến trường, B&aacute;c ứa nước mắt. Đặc biệt, khi t&ocirc;i kể về anh em trong t&ugrave; dặn d&ograve; nhau, nếu ai c&oacute; dịp được gặp B&aacute;c sau n&agrave;y th&igrave; &ocirc;m B&aacute;c thật chặt thay cho họ th&igrave; B&aacute;c nghẹn ng&agrave;o lặng đi một l&uacute;c. B&aacute;c hỏi ch&uacute;ng t&ocirc;i: &ldquo;Theo c&aacute;c ch&aacute;u, bao giờ B&aacute;c được v&agrave;o miền Nam, năm sau c&oacute; được kh&ocirc;ng?&rdquo;. Hai ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ biết im lặng, v&igrave; thấy sức khỏe B&aacute;c yếu qu&aacute;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hai lần gặp ch&uacute;ng t&ocirc;i sau đ&oacute;, B&aacute;c vẫn muốn nghe chuyện về miền Nam v&agrave; đặc biệt B&aacute;c rất quan t&acirc;m đến chuyến xuất ngoại của đo&agrave;n đại biểu Thanh ni&ecirc;n Việt Nam. B&aacute;c cứ m&atilde;i dặn d&ograve; ch&uacute;ng t&ocirc;i về chuyện ăn uống giữ g&igrave;n sức khỏe, về việc phải cư xử như thế n&agrave;o với b&egrave; bạn c&aacute;c nước. C&ocirc; T&aacute;m Ch&acirc;u kể, lần thứ ba gặp mặt, B&aacute;c hỏi: &ldquo;Ch&aacute;u xuất ngoại lần n&agrave;y, c&oacute; g&igrave; lo lắng kh&ocirc;ng?&rdquo;. T&ocirc;i trả lời l&agrave; ai cũng lo lắng, kh&ocirc;ng biết đi đứng, ăn n&oacute;i thế n&agrave;o cho đ&uacute;ng. C&ocirc;&nbsp;trầm ng&acirc;m một l&aacute;t rồi n&oacute;i với ch&uacute;ng t&ocirc;i - c&acirc;u n&oacute;i m&agrave; đến tận b&acirc;y giờ, t&ocirc;i vẫn kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n: &ldquo;C&aacute;c ch&aacute;u qua đ&oacute; người ta ch&uacute; &yacute; đến m&igrave;nh nhiều lắm, v&igrave; thế phải thật khi&ecirc;m tốn, ch&acirc;n t&igrave;nh trong cư xử&rdquo;. Xong, B&aacute;c cười: &ldquo;Thế c&ograve;n lo nữa hay kh&ocirc;ng?&rdquo;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lần thứ tư c&ocirc;&nbsp;được gặp B&aacute;c l&agrave; ng&agrave;y 14.8.1969 sau khi đi nghỉ m&aacute;t ở Hạ Long về v&agrave; chuẩn bị đi dự Hội nghị Thanh ni&ecirc;n - Sinh vi&ecirc;n thế giới. L&uacute;c ấy B&aacute;c đang bệnh v&agrave; rất mệt. B&aacute;c ngồi tr&ecirc;n chiếc ghế m&acirc;y, mặc &aacute;o ấm, khăn qu&agrave;ng cổ, đầu đội mũ m&agrave; B&aacute;c vẫn ho sụt s&ugrave;i, tay B&aacute;c n&eacute;n ngang ngực cho bớt ho.&nbsp;</span><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; n&oacute;ng ruột qu&aacute; chạy tới &ocirc;m B&aacute;c kh&oacute;c r&ograve;ng. B&aacute;c nh&igrave;n c&ocirc;&nbsp;cười v&agrave; hỏi: &ldquo;Ch&acirc;u đi nghỉ về đ&atilde; l&ecirc;n c&acirc;n chưa?&rdquo;. Rồi B&aacute;c k&ecirc;u ch&uacute; Kỳ mang c&acirc;n ra bắt t&ocirc;i c&acirc;n, t&ocirc;i được 34,8kg v&agrave; ch&uacute; Kỳ b&aacute;o Ch&acirc;u l&ecirc;n được 2kg. B&aacute;c cười vui, c&ograve;n t&ocirc;i th&igrave; kh&oacute;c nức nở. B&aacute;c lại dặn d&ograve;: &ldquo;Ch&aacute;u phải nhớ bồi dưỡng, ăn yaourt nếu chua qu&aacute; th&igrave; th&ecirc;m đường v&agrave;o, phải ăn th&ecirc;m thịt b&ograve; b&iacute;t tết, r&aacute;ng tập ăn ph&ocirc; mai, bơ&hellip; v&igrave; những thứ đ&oacute; bổ v&agrave; tăng sức&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ocirc;&nbsp;T&aacute;m Ch&acirc;u ch&iacute;nh l&agrave; người bạn đời của ch&uacute; L&ecirc; Hồng Tư - một trong những l&atilde;nh đạo của phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n- học sinh S&agrave;i G&ograve;n, người bị t&ograve;a &aacute;n của ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n kết &aacute;n tử h&igrave;nh với c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng: <em>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ tiếc kh&ocirc;ng đủ lựu đạn để ti&ecirc;u diệt hết bọn giặc Mỹ x&acirc;m lược&rdquo;</em>. Trong khi ch&uacute; L&ecirc; Hồng Tư bị đ&agrave;y ra C&ocirc;n Đảo với &aacute;n tử h&igrave;nh th&igrave; c&ocirc;&nbsp;T&aacute;m Ch&acirc;u cũng bị địch bắt, tra tấn d&atilde; man v&agrave; ở t&ugrave; 4 năm (1961 - 965) v&igrave; tham gia phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n - học sinh. Sau nhiều năm được gửi ra miền Bắc học tập, năm 1973, c&ocirc;&nbsp;T&aacute;m Ch&acirc;u trở về miền Nam tiếp tục hoạt động c&aacute;ch mạng, rồi lại bị bắt. Lần n&agrave;y, địch vẫn kh&ocirc;ng khai th&aacute;c được g&igrave; v&agrave; phải trả tự do cho b&agrave;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">H&ograve;a b&igrave;nh lập lại, tr&ecirc;n cương vị l&agrave; Chủ tịch UBND quận 10 khi vừa tiếp quản th&agrave;nh phố, c&ocirc;&nbsp;đ&atilde; đ&oacute;n ch&uacute;&nbsp;L&ecirc; Hồng Tư từ C&ocirc;n Đảo trở về. Đ&aacute;m cưới của họ được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 17.8.1975.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Sau đ&oacute;, b&agrave; được cử l&agrave;m Chủ nhiệm Ủy ban Chăm s&oacute;c v&agrave; bảo vệ trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minhh. C&ocirc;&nbsp;t&acirc;m sự: &ldquo;Bốn lần gặp B&aacute;c, lần n&agrave;o t&ocirc;i cũng học th&ecirc;m được nhiều điều. B&aacute;c d&agrave;nh biết bao t&igrave;nh cảm cho người d&acirc;n. T&igrave;nh thương, sự quan t&acirc;m của B&aacute;c d&agrave;nh cho mọi người l&agrave; điều m&agrave; t&ocirc;i học được nhiều nhất&rdquo;. Từ khi đương chức đến khi về hưu, c&ocirc;&nbsp;lu&ocirc;n cố gắng t&igrave;m những nguồn bảo trợ cho trẻ em thiếu may mắn, những gia đ&igrave;nh gặp kh&oacute; khăn. &ldquo;Những b&agrave;i học từ tấm gương của B&aacute;c thật qu&yacute; đối với t&ocirc;i&rdquo; - c&ocirc;&nbsp;t&acirc;m sự.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&acirc;y giờ, 50&nbsp;năm đ&atilde; tr&ocirc;i qua, nhắc đến B&aacute;c Hồ c&ocirc;&nbsp;vẫn c&ograve;n x&uacute;c động rơi nước mắt. L&agrave;m sao ngờ được đ&oacute; l&agrave; lần được gặp B&aacute;c cuối c&ugrave;ng. C&ocirc; đi c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; nhận được tin B&aacute;c mất trong nỗi chết lặng&hellip; B&aacute;c Hồ, vị l&atilde;nh tụ vĩ đại của d&acirc;n tộc trong tr&aacute;i tim chị c&ograve;n l&agrave; h&igrave;nh ảnh người Cha nh&acirc;n từ. Một con người qu&aacute; lớn m&agrave; cũng qu&aacute; đỗi b&igrave;nh dị th&acirc;n thương với tất cả mọi người. V&agrave; h&igrave;nh ảnh ấy đ&atilde; đi theo suốt đời trong tr&aacute;i tim c&ocirc;, nhắc nhở c&ocirc;&nbsp;phải sống sao cho xứng đ&aacute;ng với l&ograve;ng tin y&ecirc;u của B&aacute;c&hellip;</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>H.T</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong></span></p> <p>1. C&ocirc; nữ sinh &ldquo;&Aacute;o trắng&rdquo; v&agrave; những lần được gặp B&aacute;c Hồ, 02.9.2006, Ng&ocirc; Ngọc Ngũ Long, B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng.</p> <p>2.&nbsp;Nhớ những lần gặp B&aacute;c, 17.11.2008, Thạch Thảo, B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN