Bản hùng hùng ca đi vào lịch sử

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Cứ mỗi dịp kỷ niệm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4), ch&uacute;ng ta lại được nghe một b&agrave;i h&aacute;t nổi tiếng, bất hủ c&oacute; &acirc;m điệu v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o sảng, hừng hực kh&iacute; thế chiến thắng l&agrave;m nức l&ograve;ng mỗi người Việt Nam. Nghe nhịp điệu, ca từ ch&uacute;ng ta như được sống lại kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động, khẩn trương ng&agrave;y n&agrave;o. B&agrave;i h&aacute;t ra đời đ&atilde; hơn nửa thế kỷ m&agrave; như c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn hơi thở cuộc sống, t&iacute;nh hiện đại, kh&ocirc;ng hề cũ theo thời gian.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32218/ggmn.jpg" style="height:1406px; width:900px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32218/4.jpg" style="height:1407px; width:900px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN