Đoàn HFIC: Tuổi trẻ trồng cây xanh, thực hiện lời Bác dạy

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ph&aacute;t động &ldquo;Tết trồng c&acirc;y&rdquo; với mong muốn: Trong 10 năm, đất nước ta phong cảnh sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng tươi đẹp hơn, kh&iacute; hậu điều h&ograve;a hơn, c&acirc;y gỗ đầy đủ hơn. Điều đ&oacute; sẽ g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o việc cải thiện đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n ta. Lời k&ecirc;u gọi &ldquo;Tết trồng c&acirc;y&rdquo; của B&aacute;c đ&atilde; được sự hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh của nh&acirc;n d&acirc;n cả nước, trở th&agrave;nh một phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng s&acirc;u rộng, một n&eacute;t đẹp trong văn h&oacute;a truyền thống Việt Nam.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp hưởng ứng Kế hoạch 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 &ndash; 2019),&nbsp;hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi thực hiện Tết trồng c&acirc;y của B&aacute;c trồng c&acirc;y tạo mảng xanh g&oacute;p phần x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường l&agrave;m việc xanh, sạch, đẹp với mục ti&ecirc;u mỗi thanh ni&ecirc;n trồng mới &iacute;t nhất 01 c&acirc;y xanh trong năm, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; nhằm ph&aacute;t động to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong hệ thống thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ng&agrave;y 19/10/2018 của Ban thường vụ Th&agrave;nh ủy vận động kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước, s&aacute;ng ng&agrave;y 12/5/2019 tại Nh&agrave; m&aacute;y nước K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng thuộc C&ocirc;ng ty Cổ phần Cấp nước K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng, C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC) đ&atilde; tổ chức Lễ khai mạc &ldquo;Th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; lần thứ 11 v&agrave; chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y chủ nhật xanh&nbsp; HFIC &ndash; trồng c&acirc;y tạo mảng xanh năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Kim Th&uacute;y &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n lao động Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Trương Văn Non &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Th&agrave;nh vi&ecirc;n HFIC, đồng ch&iacute; Trần Ngọc Nga - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy HFIC, đồng ch&iacute; Phạm Ph&uacute; Qu&yacute; &ndash; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Cấp nước K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng, đồng ch&iacute; Dương Thế Vũ &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch C&ocirc;ng Đo&agrave;n HFIC, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC c&ugrave;ng hơn 100 đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, người lao động đến từ c&aacute;c đơn vị trong hệ thống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu khai mạc, đồng ch&iacute; Dương Thế Vũ &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch C&ocirc;ng Đo&agrave;n HFIC đ&atilde; nhấn mạnh tầm quan trọng của c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của từng đơn vị n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; to&agrave;n th&agrave;nh phố n&oacute;i chung, đồng thời hy vọng rằng sau chương tr&igrave;nh c&aacute;c đơn vị sẽ tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t huy phong tr&agrave;o trồng c&acirc;y xanh bằng những ng&agrave;y Chủ nhật xanh, g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường, phủ xanh th&agrave;nh phố v&agrave; n&acirc;ng cao &yacute; thức giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường trong người lao động. Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC thay mặt&nbsp; Ban tổ chức chương tr&igrave;nh ph&aacute;t biểu vận động to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; người lao động trong hệ thống hưởng ứng chỉ thị số 19-CT/TU ng&agrave;y 19/10/2018 của Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh về thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; Th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo; bằng những việc l&agrave;m thiết thực như: kh&ocirc;ng xả r&aacute;c; hạn chế sử dụng t&uacute;i ni l&ocirc;ng; d&agrave;nh 15 ph&uacute;t mỗi ng&agrave;y l&agrave;m sạch khu vực nh&agrave; ở, khu vực l&agrave;m việc; vận động, tuy&ecirc;n truyền người xung quanh, đồng nghiệp c&ugrave;ng chung tay giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường, c&aacute;c đơn vị t&iacute;ch cực tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao &yacute; thức tiết kiệm giấy v&agrave; kỹ năng ph&acirc;n loại r&aacute;c cho c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, trồng nhiều c&acirc;y xanh sử dụng c&aacute;c th&ugrave;ng r&aacute;c nhiều ngăn để ph&acirc;n loại r&aacute;c,&nbsp; ph&aacute;t huy c&aacute;c &yacute; tưởng ph&acirc;n loại r&aacute;c, xử l&yacute; r&aacute;c thải hiệu quả, an to&agrave;n, tiết kiệm của c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh: Đ/c Nguyễn Việt Trường An - B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC ph&aacute;t biểu ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hưởng ứng chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy&nbsp;&ldquo;Người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; Th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;</span></span>&nbsp;</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">12 nội dung đăng k&yacute; việc l&agrave;m thiết thực trong th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n đến từ c&aacute;c C&ocirc;ng Đo&agrave;n cơ sở, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; 13 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; 13 c&ocirc;ng tr&igrave;nh bốn nhất năm 2019 được c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đăng k&yacute; thực hiện trong chương tr&igrave;nh với cam kết sẽ nỗ lực, quyết t&acirc;m để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nội dung đ&atilde; đăng k&yacute;; cũng trong chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC đ&atilde; c&oacute; 24 phần qu&agrave; động vi&ecirc;n người lao động bị bệnh hiểm ngh&egrave;o v&agrave; tai nạn lao động. Sau lễ khai mạc, c&aacute;c đại biểu c&ugrave;ng c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh trồng 100 c&acirc;y dầu r&aacute;i v&agrave; dọn dẹp, vệ sinh nh&agrave; xưởng trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; m&aacute;y nước K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;ng cũng như tham quan quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, xử l&yacute; nước của nh&agrave; m&aacute;y.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 5.JPG" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh: Đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong hệ thống HFIC đăng k&yacute; thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; C&ocirc;ng tr&igrave;nh bốn nhất năm 2019</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 1.JPG" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh : Đại biểu v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong hoạt động trồng c&acirc;y tạo mảng xanh</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh: Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n dọn dẹp nh&agrave; xưởng v&agrave; khu vực khu&ocirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; m&aacute;y</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 7.JPG" style="height:338px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh: Tham quan quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh v&agrave; xử l&yacute; nước của nh&agrave; m&aacute;y nước K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh bằng những việc l&agrave;m cụ thể v&agrave; thiết thực đ&atilde; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức của mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong việc x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường sống, m&ocirc;i trường l&agrave;m việc sạch đẹp, g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy chung sức x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh với nhiều mảng xanh trong cảnh quan v&agrave; xanh trong &yacute; thức từng c&ocirc;ng d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 8.JPG" style="height:400px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;