Đoàn HFIC: Tuổi trẻ trồng cây xanh, thực hiện lời Bác dạy

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ng&agrave;y 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ph&aacute;t động &ldquo;Tết trồng c&acirc;y&rdquo; với mong muốn: Trong 10 năm, đất nước ta phong cảnh sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng tươi đẹp hơn, kh&iacute; hậu điều h&ograve;a hơn, c&acirc;y gỗ đầy đủ hơn. Điều đ&oacute; sẽ g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o việc cải thiện đời sống của nh&acirc;n d&acirc;n ta. Lời k&ecirc;u gọi &ldquo;Tết trồng c&acirc;y&rdquo; của B&aacute;c đ&atilde; được sự hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh của nh&acirc;n d&acirc;n cả nước, trở th&agrave;nh một phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng s&acirc;u rộng, một n&eacute;t đẹp trong văn h&oacute;a truyền thống Việt Nam.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp hưởng ứng Kế hoạch 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 &ndash; 2019),&nbsp;hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi thực hiện Tết trồng c&acirc;y của B&aacute;c trồng c&acirc;y tạo mảng xanh g&oacute;p phần x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường l&agrave;m việc xanh, sạch, đẹp với mục ti&ecirc;u mỗi thanh ni&ecirc;n trồng mới &iacute;t nhất 01 c&acirc;y xanh trong năm, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; nhằm ph&aacute;t động to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong hệ thống thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ng&agrave;y 19/10/2018 của Ban thường vụ Th&agrave;nh ủy vận động kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch v&igrave; th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước, s&aacute;ng ng&agrave;y 12/5/2019 tại Nh&agrave; m&aacute;y nước K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng thuộc C&ocirc;ng ty Cổ phần Cấp nước K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng, C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng ty Đầu tư T&agrave;i ch&iacute;nh nh&agrave; nước Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (HFIC) đ&atilde; tổ chức Lễ khai mạc &ldquo;Th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; lần thứ 11 v&agrave; chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y chủ nhật xanh&nbsp; HFIC &ndash; trồng c&acirc;y tạo mảng xanh năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Kim Th&uacute;y &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n lao động Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Trương Văn Non &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Th&agrave;nh vi&ecirc;n HFIC, đồng ch&iacute; Trần Ngọc Nga - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy HFIC, đồng ch&iacute; Phạm Ph&uacute; Qu&yacute; &ndash; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Cấp nước K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng, đồng ch&iacute; Dương Thế Vũ &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch C&ocirc;ng Đo&agrave;n HFIC, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC c&ugrave;ng hơn 100 đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, người lao động đến từ c&aacute;c đơn vị trong hệ thống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu khai mạc, đồng ch&iacute; Dương Thế Vũ &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch C&ocirc;ng Đo&agrave;n HFIC đ&atilde; nhấn mạnh tầm quan trọng của c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, bảo vệ m&ocirc;i trường, ứng ph&oacute; với biến đổi kh&iacute; hậu trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của từng đơn vị n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; to&agrave;n th&agrave;nh phố n&oacute;i chung, đồng thời hy vọng rằng sau chương tr&igrave;nh c&aacute;c đơn vị sẽ tiếp tục duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t huy phong tr&agrave;o trồng c&acirc;y xanh bằng những ng&agrave;y Chủ nhật xanh, g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường, phủ xanh th&agrave;nh phố v&agrave; n&acirc;ng cao &yacute; thức giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường trong người lao động. Đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Trường An &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC thay mặt&nbsp; Ban tổ chức chương tr&igrave;nh ph&aacute;t biểu vận động to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; người lao động trong hệ thống hưởng ứng chỉ thị số 19-CT/TU ng&agrave;y 19/10/2018 của Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh về thực hiện Cuộc vận động &ldquo;Người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; Th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo; bằng những việc l&agrave;m thiết thực như: kh&ocirc;ng xả r&aacute;c; hạn chế sử dụng t&uacute;i ni l&ocirc;ng; d&agrave;nh 15 ph&uacute;t mỗi ng&agrave;y l&agrave;m sạch khu vực nh&agrave; ở, khu vực l&agrave;m việc; vận động, tuy&ecirc;n truyền người xung quanh, đồng nghiệp c&ugrave;ng chung tay giữ g&igrave;n vệ sinh m&ocirc;i trường, c&aacute;c đơn vị t&iacute;ch cực tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao &yacute; thức tiết kiệm giấy v&agrave; kỹ năng ph&acirc;n loại r&aacute;c cho c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, trồng nhiều c&acirc;y xanh sử dụng c&aacute;c th&ugrave;ng r&aacute;c nhiều ngăn để ph&acirc;n loại r&aacute;c,&nbsp; ph&aacute;t huy c&aacute;c &yacute; tưởng ph&acirc;n loại r&aacute;c, xử l&yacute; r&aacute;c thải hiệu quả, an to&agrave;n, tiết kiệm của c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh: Đ/c Nguyễn Việt Trường An - B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC ph&aacute;t biểu ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hưởng ứng chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy&nbsp;&ldquo;Người d&acirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; Th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước&rdquo;</span></span>&nbsp;</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">12 nội dung đăng k&yacute; việc l&agrave;m thiết thực trong th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n đến từ c&aacute;c C&ocirc;ng Đo&agrave;n cơ sở, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; 13 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; 13 c&ocirc;ng tr&igrave;nh bốn nhất năm 2019 được c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đăng k&yacute; thực hiện trong chương tr&igrave;nh với cam kết sẽ nỗ lực, quyết t&acirc;m để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nội dung đ&atilde; đăng k&yacute;; cũng trong chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n HFIC đ&atilde; c&oacute; 24 phần qu&agrave; động vi&ecirc;n người lao động bị bệnh hiểm ngh&egrave;o v&agrave; tai nạn lao động. Sau lễ khai mạc, c&aacute;c đại biểu c&ugrave;ng c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh trồng 100 c&acirc;y dầu r&aacute;i v&agrave; dọn dẹp, vệ sinh nh&agrave; xưởng trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; m&aacute;y nước K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;ng cũng như tham quan quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, xử l&yacute; nước của nh&agrave; m&aacute;y.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 5.JPG" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh: Đại diện c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong hệ thống HFIC đăng k&yacute; thực hiện C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n v&agrave; C&ocirc;ng tr&igrave;nh bốn nhất năm 2019</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 1.JPG" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh : Đại biểu v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong hoạt động trồng c&acirc;y tạo mảng xanh</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh: Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n dọn dẹp nh&agrave; xưởng v&agrave; khu vực khu&ocirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; m&aacute;y</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 7.JPG" style="height:338px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ảnh: Tham quan quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh v&agrave; xử l&yacute; nước của nh&agrave; m&aacute;y nước K&ecirc;nh Đ&ocirc;ng</span></span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh bằng những việc l&agrave;m cụ thể v&agrave; thiết thực đ&atilde; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức của mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong việc x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường sống, m&ocirc;i trường l&agrave;m việc sạch đẹp, g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy chung sức x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh với nhiều mảng xanh trong cảnh quan v&agrave; xanh trong &yacute; thức từng c&ocirc;ng d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <table align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32262/Ngày chủ nhật xanh HFIC 8.JPG" style="height:400px; width:600px" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG KHẢI</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;