Những điểm đến ý nghĩa cho giới trẻ trong đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32266/info%20diem%20den%202%201.png" style="height:990px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32266/info%20diem%20den%202%202.png" style="height:990px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32266/info%20diem%20den%202%203.png" style="height:990px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32266/info%20diem%20den%202%204%20(1).png" style="height:990px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32266/info%20diem%20den%202%205.png" style="height:990px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32266/info%20diem%20den%202%206.png" style="height:990px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32266/info%20diem%20den%202%207.png" style="height:990px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32266/info%20diem%20den%202%208%20(1).png" style="height:990px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN