Ngày hội người lao động Satra năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 11.5, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; C&ocirc;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;đ&atilde;&nbsp;khởi&nbsp;động chương tr&igrave;nh&nbsp;Ng&agrave;y hội Người lao động Satra năm 2019 tại điểm cụm đầu ti&ecirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty Ph&aacute;t triển Kinh tế Duy&ecirc;n hải - Cofidec.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;</span></span><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32271/60232300_2198515966899437_223084870551732224_o.jpg" style="height:500px; text-align:justify; width:750px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự, c&oacute;&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Trần Thị Diệu Th&uacute;y -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Đại biểu Quốc hội,</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố;&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Ph&ugrave;ng Đ&igrave;nh Dũng, Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty,&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Tất Quang Minh, Ph&oacute; B&iacute; thư&nbsp;Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty&nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ C&ocirc;ng&nbsp;đo&agrave;n, &nbsp;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cơ sở, c&aacute;c ph&ograve;ng, ban Tổng C&ocirc;ng ty; đặc biệt c&oacute; sự tham dự của 1.100 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; người lao động thuộc 4 doanh nghiệp trực thuộc: C&ocirc;ng ty Cofidec, C&ocirc;ng ty Cổ phần Satra T&acirc;y Nam, C&ocirc;ng ty TNHH May T&acirc;n Ch&acirc;u v&agrave; Trung t&acirc;m Thương mại Satra Củ Chi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay sau khi khai mạc, ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra trong trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, n&aacute;o nhiệt v&agrave; sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của tất cả&nbsp;thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;với c&aacute;c hoạt động như; tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động do Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty tổ chức, s&acirc;n chơi &ocirc; chữ ph&aacute;p luật, tuy&ecirc;n truyền vệ sinh An To&agrave;n lao động th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh s&acirc;n khẩu h&oacute;a, tham gia hội thi tay nghề &ldquo;Ai chiến thắng&rdquo; với nội dung sơ chế đậu bắp, tham gia mua sắm bằng phiếu mua h&agrave;ng do Ban Tổ chức ng&agrave;y hội hỗ trợ tại&nbsp;c&aacute;c gian h&agrave;ng phục vụ người lao động tham gia ng&agrave;y hội&nbsp;do c&aacute;c&nbsp;đơn vị&nbsp;Satrafoods, Satra F&amp;B, Vissan, APT, CJ Cầu Tre tổ chức, chương tr&igrave;nh bốc thăm tr&uacute;ng thưởng...</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32271/ngay hoi NLD 2019.jpg" style="height:510px; text-align:justify; width:750px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32271/60290492_2198516586899375_825818736668704768_o.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:500px; text-align:justify; width:750px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nhằm tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, l&agrave;nh mạnh, qua đ&oacute; chăm lo về vật chất, tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, &nbsp;người lao động Satra; đồng thời trang bị kiến thức về an to&agrave;n vệ sinh lao động, r&egrave;n luyện kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ cho người lao động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội sẽ được tiếp tục diễn ra tại 3 điểm cụm: C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ S&uacute;c sản v&agrave;o ng&agrave;y 18/5, C&ocirc;ng ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre v&agrave;o ng&agrave;y 25/5 v&agrave; &nbsp;Trung t&acirc;m Điều h&agrave;nh Satrafoods v&agrave;o ng&agrave;y 01/6/2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; Ban Chỉ đạo C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội từ thiện Tổng C&ocirc;ng ty hỗ trợ 52 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, trị bệnh nan y, tai nạn lao động, sửa chữa nh&agrave; với tổng kinh ph&iacute; 280 triệu đồng; hỗ trợ phiếu mua h&agrave;ng cho 2.650 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động tham gia c&aacute;c ng&agrave;y hội 200.000 đồng/người; phối hợp với Tổ chức T&agrave;i ch&iacute;nh vi m&ocirc; CEP tiếp tục triển khai tại c&aacute;c ng&agrave;y hội dịch vụ trợ vốn v&agrave; gửi tiết kiệm d&agrave;nh cho người lao động Satra với mục ti&ecirc;u c&oacute; hơn 1.000 người lao động được giải ng&acirc;n mới hoặc đ&aacute;o hạn trong năm 2019 với tổng số tiền 20 tỷ đồng. &nbsp;</span></span></p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đợt hoạt động &ldquo;Th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; lần thứ 11 v&agrave; Ng&agrave;y hội &ldquo;Người lao động Satra&rdquo; năm 2019 đ&atilde; tiếp tục khẳng định v&agrave; củng cố được vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave;&nbsp;Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n&nbsp;Satra trong l&ograve;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động, đồng thời g&oacute;p phần thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết giữa&nbsp;c&aacute;c tổ chức&nbsp;đo&agrave;n thể&nbsp;cơ sở trực thuộc v&agrave; giữa những người lao động trong to&agrave;n hệ thống Satra với nhau.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TI&Ecirc;N MINH</span></span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đã giành giải nhất chung kết cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải tối 19-5.

Agile Việt Nam
;