Ngày hội người lao động Satra năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 11.5, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; C&ocirc;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;đ&atilde;&nbsp;khởi&nbsp;động chương tr&igrave;nh&nbsp;Ng&agrave;y hội Người lao động Satra năm 2019 tại điểm cụm đầu ti&ecirc;n l&agrave; C&ocirc;ng ty Ph&aacute;t triển Kinh tế Duy&ecirc;n hải - Cofidec.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp;</span></span><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32271/60232300_2198515966899437_223084870551732224_o.jpg" style="height:500px; text-align:justify; width:750px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự, c&oacute;&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Trần Thị Diệu Th&uacute;y -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Đại biểu Quốc hội,</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố;&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Ph&ugrave;ng Đ&igrave;nh Dũng, Chủ tịch C&ocirc;ng đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty,&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Tất Quang Minh, Ph&oacute; B&iacute; thư&nbsp;Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty&nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ C&ocirc;ng&nbsp;đo&agrave;n, &nbsp;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cơ sở, c&aacute;c ph&ograve;ng, ban Tổng C&ocirc;ng ty; đặc biệt c&oacute; sự tham dự của 1.100 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; người lao động thuộc 4 doanh nghiệp trực thuộc: C&ocirc;ng ty Cofidec, C&ocirc;ng ty Cổ phần Satra T&acirc;y Nam, C&ocirc;ng ty TNHH May T&acirc;n Ch&acirc;u v&agrave; Trung t&acirc;m Thương mại Satra Củ Chi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay sau khi khai mạc, ng&agrave;y hội đ&atilde; diễn ra trong trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, n&aacute;o nhiệt v&agrave; sự tham gia nhiệt t&igrave;nh của tất cả&nbsp;thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&nbsp;với c&aacute;c hoạt động như; tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động do Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty tổ chức, s&acirc;n chơi &ocirc; chữ ph&aacute;p luật, tuy&ecirc;n truyền vệ sinh An To&agrave;n lao động th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh s&acirc;n khẩu h&oacute;a, tham gia hội thi tay nghề &ldquo;Ai chiến thắng&rdquo; với nội dung sơ chế đậu bắp, tham gia mua sắm bằng phiếu mua h&agrave;ng do Ban Tổ chức ng&agrave;y hội hỗ trợ tại&nbsp;c&aacute;c gian h&agrave;ng phục vụ người lao động tham gia ng&agrave;y hội&nbsp;do c&aacute;c&nbsp;đơn vị&nbsp;Satrafoods, Satra F&amp;B, Vissan, APT, CJ Cầu Tre tổ chức, chương tr&igrave;nh bốc thăm tr&uacute;ng thưởng...</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32271/ngay hoi NLD 2019.jpg" style="height:510px; text-align:justify; width:750px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32271/60290492_2198516586899375_825818736668704768_o.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:500px; text-align:justify; width:750px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nhằm tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, l&agrave;nh mạnh, qua đ&oacute; chăm lo về vật chất, tinh thần cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, &nbsp;người lao động Satra; đồng thời trang bị kiến thức về an to&agrave;n vệ sinh lao động, r&egrave;n luyện kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ cho người lao động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội sẽ được tiếp tục diễn ra tại 3 điểm cụm: C&ocirc;ng ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ S&uacute;c sản v&agrave;o ng&agrave;y 18/5, C&ocirc;ng ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre v&agrave;o ng&agrave;y 25/5 v&agrave; &nbsp;Trung t&acirc;m Điều h&agrave;nh Satrafoods v&agrave;o ng&agrave;y 01/6/2019.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; Ban Chỉ đạo C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội từ thiện Tổng C&ocirc;ng ty hỗ trợ 52 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, trị bệnh nan y, tai nạn lao động, sửa chữa nh&agrave; với tổng kinh ph&iacute; 280 triệu đồng; hỗ trợ phiếu mua h&agrave;ng cho 2.650 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động tham gia c&aacute;c ng&agrave;y hội 200.000 đồng/người; phối hợp với Tổ chức T&agrave;i ch&iacute;nh vi m&ocirc; CEP tiếp tục triển khai tại c&aacute;c ng&agrave;y hội dịch vụ trợ vốn v&agrave; gửi tiết kiệm d&agrave;nh cho người lao động Satra với mục ti&ecirc;u c&oacute; hơn 1.000 người lao động được giải ng&acirc;n mới hoặc đ&aacute;o hạn trong năm 2019 với tổng số tiền 20 tỷ đồng. &nbsp;</span></span></p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đợt hoạt động &ldquo;Th&aacute;ng C&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo; lần thứ 11 v&agrave; Ng&agrave;y hội &ldquo;Người lao động Satra&rdquo; năm 2019 đ&atilde; tiếp tục khẳng định v&agrave; củng cố được vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave;&nbsp;Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n&nbsp;Satra trong l&ograve;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động, đồng thời g&oacute;p phần thắt chặt t&igrave;nh đo&agrave;n kết giữa&nbsp;c&aacute;c tổ chức&nbsp;đo&agrave;n thể&nbsp;cơ sở trực thuộc v&agrave; giữa những người lao động trong to&agrave;n hệ thống Satra với nhau.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TI&Ecirc;N MINH</span></span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;