Quận 3: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, năm học 2018 - 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">H&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua phấn khởi ch&agrave;o mừng kỷ niệm 78 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2019), kỷ niệm 129 năm Ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2019) v&agrave; 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 &ndash; 2019); s&aacute;ng ng&agrave;y 12/5/2019, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội đồng Đội Quận 3 long trọng tổ chức Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, tuy&ecirc;n dương 164 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực trong năm học 2018 &ndash; 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/0.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của đ/c Nguyễn Văn Tr&atilde;i &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy; đ/c Nguyễn Th&agrave;nh Nam &ndash; UV BTV, Trưởng ban Tuy&ecirc;n Gi&aacute;o Quận ủy; đ/c Vũ Thị Mỹ Ngọc &ndash; UV BTV Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận; đ/c Phạm Xu&acirc;n Th&agrave;nh &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, Trưởng ph&ograve;ng LĐ-TB-XH; đ/c Nguyễn Thị Lệ Thủy &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận; đ/c H&agrave; Thị Thu Hiền &ndash; Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy; đ/c Nguyễn Tất To&agrave;n &ndash; UV BCH, Ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đ/c Ng&ocirc; Thị Hiền &ndash; UV BTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; đ/c Phan Nguyễn Hồng Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận, sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban x&acirc;y dựng Đảng, c&aacute;c đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị &ndash; x&atilde; hội Quận, c&aacute;c thầy c&ocirc; đại diện Chi bộ &ndash; Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học Cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận c&ugrave;ng 350 kh&aacute;ch mời, đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/7.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/8.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Trước khi đến với phần ch&iacute;nh của Đại hội, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh đ&atilde; được trải nghiệm Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n với nhiều hoạt động, c&aacute;c gian h&agrave;ng s&acirc;n chơi thu h&uacute;t như đố vui t&igrave;m hiểu về c&aacute;c quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, s&acirc;n chơi khoa học vui&hellip;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/1.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tại Đại hội, c&aacute;c đội vi&ecirc;n, học sinh đ&atilde; được giao lưu với 03 gương điển h&igrave;nh Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, đại diện cho hơn 22.000 Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ của 26 Li&ecirc;n đội trong to&agrave;n Quận, đ&oacute; l&agrave; em Cao Thị L&yacute; Quy&ecirc;n &ndash; học sinh lớp 5G, Li&ecirc;n đội trưởng trường Tiểu học Trương Quyền; em Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ng&acirc;n &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Chi Đội 7A5, Li&ecirc;n đội THCS Đo&agrave;n Thị Điểm; em Danh Tuấn Hy &ndash; học sinh lớp 5/1 trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng; c&ugrave;ng với đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh tuy&ecirc;n dương 164 em Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, đ&oacute; l&agrave; những em điển h&igrave;nh &ldquo;Thiếu nhi l&agrave;m việc tốt&rdquo;, &ldquo;Học tốt &ndash; chăm ngoan&rdquo;, c&aacute;c gương &ldquo;Vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; v&agrave; &ldquo;T&agrave;i năng trẻ&rdquo; tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/9.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/11.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/12.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/13.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ngo&agrave;i ra tại Đại hội cũng đ&atilde; tổng kết thực hiện, trao tặng 26 C&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non, mỗi c&ocirc;ng tr&igrave;nh trị gi&aacute; 3.000.000đ; trao 34 suất học bổng d&agrave;nh cho c&aacute;c em Ch&aacute;u ngoan tr&ecirc;n lĩnh vực &ldquo;Vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n&rdquo;, mỗi suất trị gi&aacute; 500.000đ; trao 2 suất bảo trợ học tập đến Trung học Phổ th&ocirc;ng cho 2 em đội vi&ecirc;n, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, khuyết tật. Đồng thời tại Đại hội cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh trao c&aacute;c giải cho Hội thi &ldquo;T&igrave;m hiểu 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/16.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/17.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/19.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/20.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Mong rằng sau chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều cố gắng trong việc học tập v&agrave; ra sức r&egrave;n luyện thật tốt để ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh những b&ocirc;ng hoa tươi thắm trong vườn hoa Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;