Quận 3: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, năm học 2018 - 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">H&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua phấn khởi ch&agrave;o mừng kỷ niệm 78 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2019), kỷ niệm 129 năm Ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2019) v&agrave; 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 &ndash; 2019); s&aacute;ng ng&agrave;y 12/5/2019, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội đồng Đội Quận 3 long trọng tổ chức Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ, tuy&ecirc;n dương 164 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực trong năm học 2018 &ndash; 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/0.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham dự của đ/c Nguyễn Văn Tr&atilde;i &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy; đ/c Nguyễn Th&agrave;nh Nam &ndash; UV BTV, Trưởng ban Tuy&ecirc;n Gi&aacute;o Quận ủy; đ/c Vũ Thị Mỹ Ngọc &ndash; UV BTV Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận; đ/c Phạm Xu&acirc;n Th&agrave;nh &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, Trưởng ph&ograve;ng LĐ-TB-XH; đ/c Nguyễn Thị Lệ Thủy &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận; đ/c H&agrave; Thị Thu Hiền &ndash; Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Quận ủy; đ/c Nguyễn Tất To&agrave;n &ndash; UV BCH, Ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đ/c Ng&ocirc; Thị Hiền &ndash; UV BTV Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; đ/c Phan Nguyễn Hồng Ch&acirc;u &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Quận, sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban x&acirc;y dựng Đảng, c&aacute;c đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị &ndash; x&atilde; hội Quận, c&aacute;c thầy c&ocirc; đại diện Chi bộ &ndash; Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học Cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận c&ugrave;ng 350 kh&aacute;ch mời, đại biểu Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/7.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/8.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Trước khi đến với phần ch&iacute;nh của Đại hội, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh đ&atilde; được trải nghiệm Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n với nhiều hoạt động, c&aacute;c gian h&agrave;ng s&acirc;n chơi thu h&uacute;t như đố vui t&igrave;m hiểu về c&aacute;c quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, s&acirc;n chơi khoa học vui&hellip;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/1.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Tại Đại hội, c&aacute;c đội vi&ecirc;n, học sinh đ&atilde; được giao lưu với 03 gương điển h&igrave;nh Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, đại diện cho hơn 22.000 Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ của 26 Li&ecirc;n đội trong to&agrave;n Quận, đ&oacute; l&agrave; em Cao Thị L&yacute; Quy&ecirc;n &ndash; học sinh lớp 5G, Li&ecirc;n đội trưởng trường Tiểu học Trương Quyền; em Nguyễn Thị Ho&agrave;ng Ng&acirc;n &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Chi Đội 7A5, Li&ecirc;n đội THCS Đo&agrave;n Thị Điểm; em Danh Tuấn Hy &ndash; học sinh lớp 5/1 trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng; c&ugrave;ng với đ&oacute;, Đại hội đ&atilde; tiến h&agrave;nh tuy&ecirc;n dương 164 em Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu, đ&oacute; l&agrave; những em điển h&igrave;nh &ldquo;Thiếu nhi l&agrave;m việc tốt&rdquo;, &ldquo;Học tốt &ndash; chăm ngoan&rdquo;, c&aacute;c gương &ldquo;Vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; v&agrave; &ldquo;T&agrave;i năng trẻ&rdquo; tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/9.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/11.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/12.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/13.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Ngo&agrave;i ra tại Đại hội cũng đ&atilde; tổng kết thực hiện, trao tặng 26 C&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non, mỗi c&ocirc;ng tr&igrave;nh trị gi&aacute; 3.000.000đ; trao 34 suất học bổng d&agrave;nh cho c&aacute;c em Ch&aacute;u ngoan tr&ecirc;n lĩnh vực &ldquo;Vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n&rdquo;, mỗi suất trị gi&aacute; 500.000đ; trao 2 suất bảo trợ học tập đến Trung học Phổ th&ocirc;ng cho 2 em đội vi&ecirc;n, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, khuyết tật. Đồng thời tại Đại hội cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh trao c&aacute;c giải cho Hội thi &ldquo;T&igrave;m hiểu 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/16.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/17.JPG" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/19.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32272/20.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:times new roman,times,serif">Mong rằng sau chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi sẽ c&oacute; th&ecirc;m nhiều cố gắng trong việc học tập v&agrave; ra sức r&egrave;n luyện thật tốt để ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh những b&ocirc;ng hoa tươi thắm trong vườn hoa Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;