Sân chơi trí tuệ của tuổi trẻ thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&atilde; 18 năm nay, Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với Ban Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy Khối c&aacute;c trường Đại học &ndash; Cao đẳng &ndash; Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức c&aacute;c hội thi t&igrave;m hiểu về Chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32370/THI%20MAC%20LENIN.JPG" style="height:364px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Hội thi Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ năm 2019 - Ảnh B&iacute;ch Ng&acirc;n</em></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>T&iacute;nh đa dạng của th&iacute; sinh </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; đ&atilde; cho thấy sự sinh động v&agrave; nhiều điều th&uacute; vị xung quanh việc nghi&ecirc;n cứu, học tập v&agrave; vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng của hội thi l&agrave; sự tham gia h&agrave;o hứng v&agrave; kết quả của c&aacute;c trường khối khoa học tự nhi&ecirc;n, kỹ thuật, &ldquo;ngang ngửa&rdquo; với c&aacute;c trường khối x&atilde; hội. Th&iacute; sinh dự thi phần thi trực tuyến đến từ nhiều tỉnh, th&agrave;nh phố, nhiều trường đại học, học viện, nhiều độ tuổi, nghề nghiệp (c&oacute; cả c&ocirc;ng nh&acirc;n trực tiếp sản xuất, doanh nh&acirc;n,...),..</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Hội thi Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ đ&atilde; gi&uacute;p rất nhiều trong c&ocirc;ng việc, cuộc sống, n&acirc;ng cao khả năng l&yacute; luận v&agrave; diễn đạt được những vấn đề&rdquo; - Bạn B&ugrave;i Thị Nhi - cựu sinh vi&ecirc;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ. Nhi từng tham gia hội thi Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ từ năm 2013 v&agrave; bạn c&ugrave;ng với đồng đội đ&atilde; xuất sắc &ldquo;rinh&rdquo; về giải nhất hội thi trong m&ugrave;a thi thứ bảy. Ấn tượng của Nhi về hội thi, kiến thức l&yacute; luận kh&ocirc;ng &ldquo;kh&ocirc; khan&rdquo; như c&ocirc; bạn nghĩ m&agrave; đ&oacute; l&agrave; l&agrave; một s&acirc;n chơi tr&iacute; tuệ m&agrave; gi&uacute;p bạn c&oacute; những kiến thức mới v&agrave; giao lưu với bạn b&egrave;. Tiếp nối những th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n, c&ocirc; bạn đ&atilde; xuất sắc c&ugrave;ng với đội tuyển của trường đạt giải ba hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; năm 2015 của Trung ương Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau hội thi khi đ&atilde; trở về với c&ocirc;ng việc thường nhật, Nhi đ&atilde; v&agrave; đang ứng dụng những kiến thức, b&agrave;i học bổ &iacute;ch gặt h&aacute;i được từ Hội thi v&agrave;o thực tiễn học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, phấn đấu v&agrave; trưởng th&agrave;nh của m&igrave;nh.&nbsp;Giờ đ&acirc;y tuy đang c&ocirc;ng t&aacute;c ở một c&ocirc;ng ty m&ocirc;i trường ở Quận 12, đ&atilde; 4 năm kể từ ng&agrave;y ra trường, Nhi vẫn theo d&otilde;i hội thi v&agrave; cổ vũ cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a sau trong c&aacute;c hội thi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi được hỏi điều g&igrave; đọng lại ở em sau hội thi, bạn Phạm Hồng Ng&acirc;n - Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, th&iacute; sinh của đội tuyển tham gia v&ograve;ng chung kết hội thi v&agrave;o tối 05.6.2019 cho biết: &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; việc học chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; l&agrave;m theo như lời B&aacute;c dạy để sống với nhau c&oacute; t&igrave;nh c&oacute; nghĩa v&agrave; phương ph&aacute;p l&agrave;m việc khoa học v&agrave; hợp l&yacute; hơn, &aacute;p dụng được c&aacute;c l&yacute; luận v&agrave;o thực tế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">M&igrave;nh t&igrave;m thấy những điều bổ &iacute;ch, trang bị cho m&igrave;nh bản lĩnh, đủ tự tin để chống lại luận điệu xuy&ecirc;n tạc về con đường c&aacute;ch mạng của nước ta m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; lựa chọn v&agrave; Đảng ta ki&ecirc;n tr&igrave; thực hiện từ s&acirc;n chơi đầy t&iacute;nh tr&iacute; tuệ n&agrave;y&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>M&ocirc; h&igrave;nh được nh&acirc;n rộng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Trong những năm qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đảng ủy khối đ&atilde; phối hợp tổ chức hội thi. Qua theo d&otilde;i, ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều đội thi v&agrave; c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều em thi. Sở dĩ đạt được kết quả đ&oacute; l&agrave; do c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n hiện nay l&agrave;m rất tốt về nội dung n&agrave;y&rdquo;&ndash; PGS,TS&nbsp;Đỗ Văn Dũng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối c&aacute;c trường Đại học &ndash; Cao đẳng &ndash; Trung cấp chuy&ecirc;n nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32370/Thay%20Do%20Van%20Dung%20sua.jpg" style="width:450px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>PGS, TS Đỗ Văn Dũng&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">PGS, TS Đỗ Văn Dũng cũng cho biết th&ecirc;m: &ldquo;Về phương thức thi, t&ocirc;i theo d&otilde;i ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng, hứng th&uacute;, như l&agrave; v&ograve;ng chung kết hội thi m&agrave; hồi xưa theo kiểu như l&agrave; thử th&aacute;ch tr&iacute; nhớ của c&aacute;c em th&iacute; sinh m&agrave; giờ c&aacute;c c&acirc;u hỏi c&oacute; sự suy luận, teamwork b&agrave;n bạc với nhau của c&aacute;c th&iacute; sinh&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/6/32370/vu%20tinh%202.png" style="height:422px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>PGS, TS Vũ T&igrave;nh&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Gi&aacute;m khảo của hội thi trong nhiều năm liền, PGS, TS Vũ T&igrave;nh &ndash; nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &ldquo;Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; kh&ocirc;ng c&ograve;n nằm trong phạm vi Th&agrave;nh phố m&agrave; trở th&agrave;nh Hội thi của to&agrave;n quốc, đối với đất nước ta hết sức cần thiết bởi ch&uacute;ng ta đ&atilde; lấy chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m nền tảng tư tưởng, l&agrave;m kim chỉ nam định hướng cho h&agrave;nh động của Đảng v&agrave; của c&aacute;ch mạng Việt Nam&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;C&oacute; một điều m&agrave; hội thi th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; đ&atilde; khắc phục hạn chế m&agrave; những nh&agrave; gi&aacute;o dục ai cũng thấy. Sinh vi&ecirc;n khối ng&agrave;nh khoa học tự nhi&ecirc;n rất &iacute;t quan t&acirc;m đối với kiến thức x&atilde; hội; c&ograve;n đối với c&aacute;c em sinh vi&ecirc;n khoa học x&atilde; hội khi bước v&agrave;o m&ocirc;i trường đại học th&igrave; kiến thức khoa học tự nhi&ecirc;n dần qu&ecirc;n đi nhiều, nhưng ở hội thi Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ đề cập rất nhiều lĩnh vực&hellip; Điều n&agrave;y l&agrave;m c&aacute;c em củng cố được kiến thức của m&igrave;nh&rdquo; &ndash; Thầy Vũ T&igrave;nh chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua 10 lần tổ chức, những lớp sinh vi&ecirc;n từ ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n đến với s&acirc;n chơi n&agrave;y nay đ&atilde; trưởng th&agrave;nh, song sức h&uacute;t của những m&ocirc;n khoa học M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong sinh vi&ecirc;n c&oacute; thể n&oacute;i vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n. Hội thi kh&ocirc;ng dừng lại ở một s&acirc;n chơi m&agrave; c&ograve;n l&agrave; m&ocirc;i trường&nbsp;để h&igrave;nh th&agrave;nh niềm tin khoa học, tư duy l&yacute; luận cho tuổi trẻ th&agrave;nh phố B&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN