Học làm chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10.7, Lễ xuất qu&acirc;n chương tr&igrave;nh huấn luyện &ldquo;Học l&agrave;m chiến sĩ Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; Chữa ch&aacute;y&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Chương tr&igrave;nh huấn luyện c&oacute; sự tham gia của 101 chiến sĩ l&agrave; con em c&aacute;n bộ thuộc lực lượng vũ trang, con em c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">huấn luyện &ldquo;Học l&agrave;m chiến sĩ Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; Chữa ch&aacute;y&rdquo;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">nằm trong khu&ocirc;n khổ chiến dịch t&igrave;nh&nbsp;nguyện H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh lần thứ 13 &ndash; Năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32562/%E1%BA%A2nh%201.jpg" style="height:358px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32562/%E1%BA%A2nh%202%20(2).jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung đội 1 ch&agrave;o theo hiệu lệnh tại s&acirc;n khấu v&agrave; chuẩn bị ra xe di chuyển về Trung t&acirc;m t&acirc;m đ&agrave;o tạo, huấn luyện v&agrave; bồi dưỡng nghiệp vụ C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau lễ xuất qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ tham gia học tập 6 ng&agrave;y tại Trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo, huấn luyện v&agrave; bồi dưỡng nghiệp vụ C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố&nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; trong&nbsp;Ban huấn luyện. Bằng sự chu đ&aacute;o v&agrave; kiến thức nghiệp vụ chuy&ecirc;n s&acirc;u, chương tr&igrave;nh huấn huyện sẽ gi&uacute;p c&aacute;c chiến sĩ nhỏ h&igrave;nh th&agrave;nh kỹ năng ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y th&ocirc;ng qua trải nghiệm thực tế. Từ đ&oacute;, c&aacute;c em c&oacute; thể x&acirc;y dựng t&iacute;nh c&aacute;ch tự lập, ph&aacute;t triển năng lực bản th&acirc;n v&agrave; định hướng tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32562/%E1%BA%A2nh%203.jpg" style="height:317px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao cờ v&agrave; giao nhiệm vụ cho c&aacute;c trung đội</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32562/IMG_2768.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ xuất qu&acirc;n, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng h&aacute;o hức v&agrave; chờ đợi của hơn 100 chiến sĩ nhỏ tham gia kh&oacute;a học, đồng ch&iacute; Trần Nam Anh &ndash; Ph&oacute; Ban hoạt động chương tr&igrave;nh &ldquo;Học l&agrave;m chiến sĩ cảnh s&aacute;t Ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; Chữa ch&aacute;y&rdquo; ph&aacute;t biểu: &ldquo;T&ocirc;i thay mặt Ban huấn luyện xin hứa: quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao tr&ecirc;n tinh thần hiệu quả, vui tươi, an to&agrave;n v&agrave; kỷ luật. Xin ch&uacute;c tất cả c&aacute;c chiến sĩ nhỏ tham gia chương tr&igrave;nh huấn luyện sẽ c&oacute; đầy đủ sức khỏe, tham gia r&egrave;n luyện đạt kết quả cao nhất&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 14/7, Ban Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận đã tổ chức ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng văn hóa giao thông” với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi xe môtô, xe máy" năm 2019 tại trường THCS Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận).

Agile Việt Nam
;