Phát động Hội thi “Thư viện năng động – sáng tạo” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 13/10, lễ ph&aacute;t động Hội thi &ldquo;Thư viện năng động &ndash; s&aacute;ng tạo&rdquo; đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tưng bừng tại trường Marie Curie quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32897/2%20(1).JPG" style="height:444px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Trao tri thức &ndash; tạo tương lai&rdquo;, Hội thi lần n&agrave;y diễn ra từ 14/10/2019 &ndash; 15/12/2019, d&agrave;nh cho c&aacute;c trường Tiểu học, THCS, THPT, trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n&nbsp;v&agrave; c&aacute;c trường chuy&ecirc;n biệt c&oacute; thư viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Nội dung thi bao gồm: thiết kế, chỉnh trang, trang tr&iacute; lại thư viện hiện hữu v&agrave; kh&ocirc;ng gian b&ecirc;n trong thư viện. C&aacute;c đơn vị đăng k&yacute; nội dung thực hiện theo đường dẫn <a href="http://sac.vn/thuviennangdongsangtao">http://sac.vn/thuviennangdongsangtao</a>.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về c&aacute;ch thức dự thi, đơn vị gửi h&igrave;nh ảnh chụp theo mẫu v&agrave; b&agrave;i thuyết minh tối thiểu 600 từ v&agrave; tối đa 1.000 từ hoặc video clip tối đa 5 ph&uacute;t. B&agrave;i dự thi phải thể hiện được &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo để thu h&uacute;t học sinh, đầy đủ c&ocirc;ng năng của thư viện, h&agrave;i h&ograve;a về m&agrave;u sắc, tạo kh&ocirc;ng gian gần gũi để c&oacute; thể kết nối c&aacute;c học sinh trong trường.</span></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cơ cấu chấm giải sẽ dựa v&agrave;o c&ocirc;ng năng sử dụng, &yacute; tưởng v&agrave; th&ocirc;ng điệp, t&aacute;i chế vật liệu đ&atilde; qua sử dụng, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, thẩm mỹ. Hội thi nhằm x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch cho c&aacute;c bạn học sinh, tạo kh&ocirc;ng gian, cảm hứng cho c&aacute;c bạn t&igrave;m t&ograve;i, học hỏi v&agrave; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, khả năng tư duy s&aacute;ng tạo th&ocirc;ng qua thư viện s&aacute;ch. Tổng trị gi&aacute; giải thưởng cho hội thi l&ecirc;n đến hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, một trường kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố c&ograve;n được trao tặng kinh ph&iacute; 50 triệu đồng để chỉnh trang thư viện trường.</span></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32897/3%20(1).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Khổng Mạnh Tuấn &ndash; Cục Th&ocirc;ng tin cơ sở, Bộ Th&ocirc;ng tin Truyền th&ocirc;ng, thư viện trường học l&agrave; nơi cung cấp th&ocirc;ng tin để giải quyết những thắc mắc, thỏa m&atilde;n nhu cầu t&ograve; m&ograve; của học sinh. Thư viện c&oacute; vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng, l&agrave; nơi h&igrave;nh th&agrave;nh văn h&oacute;a đọc, th&oacute;i quen tự học, tự nghi&ecirc;n cứu v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh những kỹ năng cho học sinh. Mặt kh&aacute;c, thư viện trường học c&ograve;n tạo cơ hội thay đổi phương ph&aacute;p dạy v&agrave; học, ph&ugrave; hợp với thay đổi của ng&agrave;nh gi&aacute;o dục, từng bước đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n t&agrave;i chủ lực cho nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Thư viện trường học phải thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục thay đổi về phong c&aacute;ch, tăng cường c&aacute;c hoạt động để đ&aacute;p ứng kịp thời xu thế hiện nay&rdquo;, &ocirc;ng Tuấn nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi do Thành Đoàn phối hợp với Cục Th&ocirc;ng tin cơ sở (Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng) c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty Cổ phần Truyền th&ocirc;ng Yeah1 tổ chức, Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố l&agrave; đơn vị trực tiếp phối hợp triển khai thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nh&igrave;, 1 giải ba v&agrave; 5 giải khuyến kh&iacute;ch, 1 giải d&agrave;nh cho thư viện trường được b&igrave;nh chọn y&ecirc;u th&iacute;ch nhất.&nbsp;Tổng gi&aacute; trị giải thưởng&nbsp;l&agrave;&nbsp;310 triệu đồng. Ngo&agrave;i ra, Ban tổ chức Hội thi sẽ trao tặng kinh ph&iacute; 50 triệu đồng để chỉnh trang thư viện của 1 trường kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;