Phát động Hội thi “Thư viện năng động – sáng tạo” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 13/10, lễ ph&aacute;t động Hội thi &ldquo;Thư viện năng động &ndash; s&aacute;ng tạo&rdquo; đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tưng bừng tại trường Marie Curie quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32897/2%20(1).JPG" style="height:444px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Trao tri thức &ndash; tạo tương lai&rdquo;, Hội thi lần n&agrave;y diễn ra từ 14/10/2019 &ndash; 15/12/2019, d&agrave;nh cho c&aacute;c trường Tiểu học, THCS, THPT, trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n&nbsp;v&agrave; c&aacute;c trường chuy&ecirc;n biệt c&oacute; thư viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Nội dung thi bao gồm: thiết kế, chỉnh trang, trang tr&iacute; lại thư viện hiện hữu v&agrave; kh&ocirc;ng gian b&ecirc;n trong thư viện. C&aacute;c đơn vị đăng k&yacute; nội dung thực hiện theo đường dẫn <a href="http://sac.vn/thuviennangdongsangtao">http://sac.vn/thuviennangdongsangtao</a>.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về c&aacute;ch thức dự thi, đơn vị gửi h&igrave;nh ảnh chụp theo mẫu v&agrave; b&agrave;i thuyết minh tối thiểu 600 từ v&agrave; tối đa 1.000 từ hoặc video clip tối đa 5 ph&uacute;t. B&agrave;i dự thi phải thể hiện được &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo để thu h&uacute;t học sinh, đầy đủ c&ocirc;ng năng của thư viện, h&agrave;i h&ograve;a về m&agrave;u sắc, tạo kh&ocirc;ng gian gần gũi để c&oacute; thể kết nối c&aacute;c học sinh trong trường.</span></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cơ cấu chấm giải sẽ dựa v&agrave;o c&ocirc;ng năng sử dụng, &yacute; tưởng v&agrave; th&ocirc;ng điệp, t&aacute;i chế vật liệu đ&atilde; qua sử dụng, t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, thẩm mỹ. Hội thi nhằm x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch cho c&aacute;c bạn học sinh, tạo kh&ocirc;ng gian, cảm hứng cho c&aacute;c bạn t&igrave;m t&ograve;i, học hỏi v&agrave; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, khả năng tư duy s&aacute;ng tạo th&ocirc;ng qua thư viện s&aacute;ch. Tổng trị gi&aacute; giải thưởng cho hội thi l&ecirc;n đến hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, một trường kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố c&ograve;n được trao tặng kinh ph&iacute; 50 triệu đồng để chỉnh trang thư viện trường.</span></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32897/3%20(1).JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Khổng Mạnh Tuấn &ndash; Cục Th&ocirc;ng tin cơ sở, Bộ Th&ocirc;ng tin Truyền th&ocirc;ng, thư viện trường học l&agrave; nơi cung cấp th&ocirc;ng tin để giải quyết những thắc mắc, thỏa m&atilde;n nhu cầu t&ograve; m&ograve; của học sinh. Thư viện c&oacute; vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng, l&agrave; nơi h&igrave;nh th&agrave;nh văn h&oacute;a đọc, th&oacute;i quen tự học, tự nghi&ecirc;n cứu v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh những kỹ năng cho học sinh. Mặt kh&aacute;c, thư viện trường học c&ograve;n tạo cơ hội thay đổi phương ph&aacute;p dạy v&agrave; học, ph&ugrave; hợp với thay đổi của ng&agrave;nh gi&aacute;o dục, từng bước đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n t&agrave;i chủ lực cho nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="margin-left:0.05pt; text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Thư viện trường học phải thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục thay đổi về phong c&aacute;ch, tăng cường c&aacute;c hoạt động để đ&aacute;p ứng kịp thời xu thế hiện nay&rdquo;, &ocirc;ng Tuấn nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi do Thành Đoàn phối hợp với Cục Th&ocirc;ng tin cơ sở (Bộ Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng) c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty Cổ phần Truyền th&ocirc;ng Yeah1 tổ chức, Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố l&agrave; đơn vị trực tiếp phối hợp triển khai thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nh&igrave;, 1 giải ba v&agrave; 5 giải khuyến kh&iacute;ch, 1 giải d&agrave;nh cho thư viện trường được b&igrave;nh chọn y&ecirc;u th&iacute;ch nhất.&nbsp;Tổng gi&aacute; trị giải thưởng&nbsp;l&agrave;&nbsp;310 triệu đồng. Ngo&agrave;i ra, Ban tổ chức Hội thi sẽ trao tặng kinh ph&iacute; 50 triệu đồng để chỉnh trang thư viện của 1 trường kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;