Phú Nhuận: Tuyên dương gương gia đình 3 thế hệ “Chung ngọn cờ hồng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương tập thể, c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu &ldquo;L&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; v&agrave; gương gia đ&igrave;nh 3 thế hệ &ldquo;Chung ngọn cờ hồng&rdquo; ti&ecirc;u biểu năm 2019. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong năm 2019, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; tổ chức thực hiện hiệu quả c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thanh ni&ecirc;n, gắn m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o m&agrave;u &aacute;o xanh &ndash; Thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; với c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u x&acirc;y dựng &ldquo;Gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo; l&agrave;m nội dung trọng t&acirc;m thực hiện của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận. Việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c&rdquo; đ&atilde; trở th&agrave;nh việc l&agrave;m thường xuy&ecirc;n, tự nguyện, tự gi&aacute;c trong hoạt động hằng ng&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32898/A1.JPG" style="height:294px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của quận Ph&uacute; Nhuận lu&ocirc;n r&egrave;n luyện, phấn đấu, tạo chuyển biến t&iacute;ch cực trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động. Những chuyển biến t&iacute;ch cực của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n được biểu hiện cụ thể ở h&agrave;nh vi, lời n&oacute;i, ứng xử chuẩn mực khi giải quyết c&ocirc;ng việc v&agrave; trong mối quan hệ với đồng nghiệp v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c&rdquo; của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n quận Ph&uacute; Nhuận c&ograve;n thể hiện r&otilde; qua tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ trong c&aacute;c hoạt động v&igrave; cộng đồng, chăm lo an sinh x&atilde; hội, thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p cụ thể gắn với nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n được giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 23 tập thể v&agrave; 39 c&aacute; nh&acirc;n đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật, r&otilde; n&eacute;t nhất trong việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;. Ngo&agrave;i ra, chương tr&igrave;nh cũng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 15 gia đ&igrave;nh ba thế hệ &ldquo;Chung ngọn cờ hồng&rdquo; năm 2019, đ&acirc;y l&agrave; đại diện tiểu biểu cho những gia đ&igrave;nh Việt Nam trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống d&acirc;n tộc, ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức lối sống, lu&ocirc;n truyền lửa cho thanh ni&ecirc;n, gi&uacute;p cho thế hệ con ch&aacute;u ng&agrave;y nay lu&ocirc;n tự h&agrave;o, tiếp nối v&agrave; giữ g&igrave;n, ph&aacute;t huy những phẩm chất tốt đẹp của cha &ocirc;ng đi trước.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;