Chung kết cuộc thi Robot tự động - Robot Sumo năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi &quot;Robot Tự động - Robot Sumo&quot;&nbsp;năm 2019 do Đo&agrave;n Trường ĐH Giao th&ocirc;ng Vận tải - Ph&acirc;n hiệu tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Cuộc thi đ&atilde; được triển khai rộng r&atilde;i đến c&aacute;c bạn học sinh THPT tr&ecirc;n khu vực TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ở cuộc thi n&agrave;y c&aacute;c bạn học sinh tạo ra một ch&uacute; robot để c&oacute; thể đẩy v&agrave; hất tung đối thủ ra vị tr&iacute; an to&agrave;n tr&ecirc;n b&agrave;n thi đấu. Đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch,&nbsp;s&aacute;ng tạo gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cũng như c&oacute; niềm y&ecirc;u th&iacute;ch đối với Kh</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">oa học - C&ocirc;ng nghệ - Kỹ thuật.</span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="f61f3c82ffdc198240cd" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/f61f3c82ffdc198240cd.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với&nbsp;sự hướng dẫn v&agrave; hỗ trợ của c&aacute;c anh chị sinh vi&ecirc;n Ph&acirc;n hiệu trường ĐH Giao th&ocirc;ng Vận tải tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c bạn học sinh cũng đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức, sự tự tin để tiến đến tham dự v&ograve;ng chung kết. Lượt thi đầu ti&ecirc;n đ&atilde; diễn ra v&agrave;o tối ng&agrave;y 24/10/2019 tại trường ĐH Giao th&ocirc;ng Vận tải - Ph&acirc;n hiệu tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; lượt 2 được diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 27/10/2019 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Cơ sở II.&nbsp;</span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="14" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/14.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:511px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="robotsumo" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/robotsumo2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:431px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng h&agrave;nh xuy&ecirc;n suốt c&aacute;c sự kiện của chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện diện của chị&nbsp;<strong>Mai Thị Thu Diễm</strong>&nbsp;- C&aacute;n bộ Nh&agrave; Văn ho&aacute; Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố; chị&nbsp;<strong>Nguyễn Thị Thảo Nguy&ecirc;n</strong>&nbsp;- C&aacute;n bộ Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh Vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Về ph&iacute;a nh&agrave; trường c&oacute; sự g&oacute;p mặt của thầy&nbsp;<strong>TS. V&otilde; Trường Sơn</strong>&nbsp;- Đảng Ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Ph&acirc;n hiệu; thầy<strong>&nbsp;ThS. Đặng Ngọc Thương</strong>&nbsp;- Ph&oacute; ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị v&agrave; Sinh vi&ecirc;n; thầy&nbsp;<strong>Văn Quốc Hữu</strong>&nbsp;- Giảng vi&ecirc;n Bộ m&ocirc;n Cơ kh&iacute;; thầy&nbsp;<strong>Nguyễn Văn Th&agrave;nh</strong>&nbsp;- Giảng vi&ecirc;n Bộ m&ocirc;n Cơ kh&iacute;. Về ph&iacute;a Đo&agrave;n Trường c&oacute; sự hiện diện của thầy&nbsp;<strong>ThS. Vũ Văn Định</strong>&nbsp;- B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường, thầy&nbsp;<strong>Nguyễn Thanh Thoa&nbsp;</strong>- Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường, đ/c&nbsp;<strong>V&otilde; Anh Trưởng&nbsp;</strong>- Trưởng Ban Tổ chức Đo&agrave;n Trường; đ/c&nbsp;<strong>Nguyễn Thị Mỹ Lệ</strong>&nbsp;- Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường; đ/c&nbsp;<strong>Huỳnh Phương Dạ Thảo&nbsp;</strong>- Trưởng Ban Đối ngoại Đo&agrave;n Trường&nbsp;c&ugrave;ng với c&aacute;c thầy c&ocirc; l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT tr&ecirc;n khu vực TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n tham gia thi đấu.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="7" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/7.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:511px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="13" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/13.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:1149px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="robotsumo3" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/robotsumo3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chung kết đ&atilde; t&igrave;m ra được&nbsp;<strong>18&nbsp;</strong>đội đến từ c&aacute;c trường THPT tr&ecirc;n khu vực TP. Hồ Ch&iacute; Minh: Trường THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n; Trường THPT Thủ Đức;&nbsp;Trường THPT Hiệp B&igrave;nh; Trường THCS THPT Hoa Sen; Trường THPT Long Trường; Trường THPT Nguyễn Huệ; Trường THPT Đ&agrave;o Sơn T&acirc;y; ...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="2 1" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/2_1.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:511px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="3" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:511px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="robotsumo4" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/robotsumo4.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần tr&igrave;nh diễn từ c&aacute;c đội tham gia thi đấu ROBOT SUMO&nbsp; đ&atilde; đem đến cho kh&aacute;n giả những khoảnh khắc v&ocirc; c&ugrave;ng g&acirc;y cấn, ấn tượng v&agrave; s&ocirc;i nổi. C&aacute;c bạn học sinh đến tham dự với tinh thần h&agrave;o hứng, vui tươi, nhiệt t&igrave;nh, mong muốn đ&oacute;ng g&oacute;p những m&agrave;n thi đấu kịch t&iacute;nh v&agrave; hấp dẫn cũng như giao lưu v&agrave; học kinh nghiệm từ c&aacute;c trường bạn.&nbsp;</span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="1 1" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/1_1.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:511px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả chung kết&nbsp;<strong>giải Nhất</strong>&nbsp;đ&atilde; thuộc về nh&oacute;m 2 của trường<em>&nbsp;THPT Nguyễn Huệ</em>; giải&nbsp;<strong>Nh&igrave;</strong>&nbsp;thuộc về nh&oacute;m 2 trường&nbsp;<em>THPT Hiệp B&igrave;nh</em>;&nbsp;<strong>giải Ba</strong>&nbsp;đ&atilde; được trao cho nh&oacute;m 3 trường&nbsp;<em>THPT Hiệp B&igrave;nh.&nbsp;</em><strong>04 giải Khuyến kh&iacute;ch&nbsp;</strong>lần lượt thuộc về nh&oacute;m 2 trường&nbsp;<em>THPT Hoa Sen</em>, nh&oacute;m 2 trường&nbsp;<em>THPT Nguyễn Hữu Hu&acirc;n</em>, nh&oacute;m 1 trường&nbsp;<em>THPT Nguyễn Huệ,&nbsp;</em>nh&oacute;m 1 trường&nbsp;<em>THPT Long Trường. <strong>G</strong></em><strong>iải Phong c&aacute;ch</strong>&nbsp;cũng đ&atilde; được trao cho nh&oacute;m 3 trường&nbsp;<em>THPT Thủ Đức</em>; v&agrave; nh&oacute;m 2 của trường THPT Đ&agrave;o Sơn T&acirc;y cũng đ&atilde; được&nbsp;<strong>giải S&aacute;ng tạo.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="img 20191027 110057" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/img_20191027_110057.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="img 20191027 105933" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/img_20191027_105933.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="img 20191027 105818" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/img_20191027_105818.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="img 20191027 105644" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/img_20191027_105644.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="img 20191027 105424" src="http://dept.utc2.edu.vn/doanthanhnien/uploads/news/2019_10/img_20191027_105424.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:574px; margin-right:5px; vertical-align:middle; width:766px" /></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hi vọng rằng sau cuộc thi n&agrave;y c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; những người bạn mới, c&oacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức về Khoa học&nbsp;- C&ocirc;ng nghệ - Kỹ thuật cũng như c&oacute; niềm đam m&ecirc; lớn hơn về n&oacute;.\</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;