Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức: Hành trình 35 năm luôn đổi mới để phát triển

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua,</strong> <strong>trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm th&agrave;nh lập (1984 - 2019) v&agrave;&nbsp;khai giảng năm học mới 2019 - 2020</strong>,&nbsp;<strong>đồng thời đ&oacute;n nhận Hu&acirc;n chương Lao động hạng ba.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32979/%E1%BA%A2nh%201%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Huỳnh C&ocirc;ng H&ugrave;ng, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc&nbsp;Sở Nội vụ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng Hu&acirc;n chương Lao động hạng ba cho đại diện nh&agrave; trường. Ảnh: Ngọc Thảo</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự&nbsp;c&oacute; &ocirc;ng Huỳnh C&ocirc;ng Huỳnh -</span>&nbsp;Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ,<span style="font-family:arial">&nbsp;Trưởng ban Thi đua - khen thưởng&nbsp;</span>TP. Hồ Ch&iacute; Minh;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;i Nam, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng&nbsp;đại diện c&aacute;c Ban, ng&agrave;nh đo&agrave;n thể tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, b&agrave; Nguyễn Thị L&yacute;, B&iacute; thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng nh&agrave; trường cho biết, 35 năm qua, Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển&nbsp;v&agrave; trưởng th&agrave;nh về nội lực. Trường đ&atilde; khẳng định được vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c dạy nghề của khu vực miền Nam g&oacute;p phần đ&agrave;o tạo lực lượng lao động c&oacute; tay nghề cao cho x&atilde; hội v&agrave; n&acirc;ng tổng số sinh vi&ecirc;n của trường l&ecirc;n đến 10.000.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Ng&agrave;y h&ocirc;m nay chắc chắn sẽ l&agrave; một ng&agrave;y x&uacute;c động, đ&aacute;ng nhớ v&agrave; tự h&agrave;o nhất của tập thể c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n&nbsp;nh&agrave; trường. Tuy nhi&ecirc;n, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong trường kh&ocirc;ng được ph&eacute;p bằng l&ograve;ng m&agrave; c&ograve;n phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, thực hiện mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức th&agrave;nh Cao đẳng chất lượng cao c&oacute; nhiều ng&agrave;nh nghề đ&agrave;o tạo đạt chuẩn khu vực v&agrave; Quốc tế&quot;, b&agrave; Nguyễn Thị L&yacute; nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện l&atilde;nh đạo Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh, &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;i Nam - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở, cho biết năm học 2019 Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức đ&atilde; l&agrave;m tốt vai tr&ograve; tuyển sinh với gần 4000 t&acirc;n sinh vi&ecirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;i Nam cũng động vi&ecirc;n tập thể c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n&nbsp;nh&agrave; trường: &ldquo;L&atilde;nh đạo v&agrave; c&aacute;c ph&ograve;ng ban của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo lu&ocirc;n khuyến kh&iacute;ch v&agrave; tạo điều kiện cho trường nắm bắt v&agrave; ph&aacute;t triển. Ch&uacute;ng t&ocirc;i mong đợi những kết quả tốt đẹp từ c&aacute;c chương tr&igrave;nh v&agrave; dự &aacute;n của trường để g&oacute;p phần cung cấp nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao cho th&agrave;nh phố trong qu&aacute; tr&igrave;nh C&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a &ndash; Hiện đại h&oacute;a v&agrave; hội nhập quốc tế.&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32979/%E1%BA%A2nh%202.jpg" style="height:329px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">06 sinh vi&ecirc;n xuất sắc đạt danh hiệu Thủ khoa đại diện cho tập thể HSSV l&ecirc;n nhận bằng tốt nghiệp hệ ch&iacute;nh quy năm 2019. Ảnh: Ngọc Thảo</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, năm 2019 l&agrave; năm c&oacute; &yacute; nghĩa quan trọng đối với Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, đ&aacute;nh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm Nh&agrave; trường tuyển sinh v&agrave; đ&agrave;o tạo tr&igrave;nh độ Cao đẳng ch&iacute;nh quy kh&oacute;a đầu ti&ecirc;n - kh&oacute;a 2009, l&agrave; năm học đầu ti&ecirc;n Nh&agrave; trường ti&ecirc;n phong trong việc triển khai m&ocirc; h&igrave;nh &quot;Đ&agrave;o tạo k&eacute;p&quot; trong lĩnh vực gi&aacute;o dục nghề nghiệp. Trường cũng đ&atilde; tổ chức tuyển sinh đ&agrave;o tạo 23 ng&agrave;nh tr&igrave;nh độ cao đẳng v&agrave; 12 ng&agrave;nh tr&igrave;nh độ trung cấp với quy m&ocirc; đ&agrave;o tạo hơn 13.000 học sinh sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, năm 2019 cũng l&agrave; khoảng thời gian 10 năm tr&ograve;n Nh&agrave; trường khẳng định &quot;Lu&ocirc;n đổi mới để ph&aacute;t triển&quot;. Sự đổi mới được Nh&agrave; trường triển khai đồng bộ, to&agrave;n diện tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực, đ&atilde; v&agrave; đang mang đến nhiều cơ hội mới cho người học; từng bước n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo; khẳng định việc hội nhập quốc tế một c&aacute;ch mạnh mẽ nhất.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;