Quận đoàn 10 sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Lao động Cộng sản

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 28/12, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y Lao động Cộng sản đợt 2 năm 2019 v&agrave; Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 12 năm 2020.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) v&agrave; hưởng ứng Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 12 năm 2020; đồng thời thể hiện vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của tổ chức Đo&agrave;n trong tham gia c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng, giải quyết c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị tại địa phương, đơn vị; x&acirc;y dựng sự tự h&agrave;o, tr&aacute;ch nhiệm, tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ Quận 10.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Nhiều hoạt động s&ocirc;i nổi thu h&uacute;t sự tham gia đ&ocirc;ng đảo của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c khu vực đ&atilde; diễn ra. Ti&ecirc;u biểu, tại S&acirc;n Nh&agrave; thiếu nhi Quận 10, Quận Đo&agrave;n 10 đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh Quy&ecirc;n g&oacute;p lịch treo tường cũ l&agrave;m tập, s&aacute;ch chữ nổi Quận 10 năm 2019, tại Sảnh tầng 2 Nh&agrave; thiếu nhi Quận 10.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33094/5a6d64a20233fb6da222.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33094/Image.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Song song với đ&oacute;, tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 10 cũng đ&atilde; thực hiện nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nhphần việc thiết thực, cụ thể như: tổ chức Thăm v&agrave; tặng qu&agrave; c&ocirc;, ch&uacute; Đảng vi&ecirc;n cao tuổi, trực chốt giao th&ocirc;ng tại ng&atilde; tư H&ograve;a Hảo &ndash; Ng&ocirc; Gia Tự, Hội thi Thiết kế b&aacute;o ảnh v&agrave; T&igrave;m hiểu lịch sử Đảng bộ, Trao thẻ bảo hiểm y tế v&agrave; hộ khẩu tại nh&agrave;, thực hiện tổng vệ sinh v&agrave; sơn mảng tường tuyến đường Cao Thắng,...</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">MINH TIẾN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;