[ĐHQTHB] - Đại hội Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 - Đại hội đổi mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng lần VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022 diễn ra từ ng&agrave;y 04 &ndash; 05/01/2020, tại Hội trường Beethoven, Trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng. Đại hội được tiến h&agrave;nh với sự hiện diện của&nbsp;<strong>121</strong>&nbsp;đại biểu, đại diện cho hơn&nbsp;<strong>3700</strong>&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n trường. Đại hội rất vui mừng được đ&oacute;n tiếp c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp: Đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n:&nbsp;Đ/c L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Đại diện Trường Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng c&oacute;: NGND.PGS.TS.Hồ Thanh Phong &ndash; Hiệu trưởng, Th.S LS Trịnh Hữu Chung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng Ủy, PGS.TS Trần Mạnh H&agrave; &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng, Th.S L&ecirc; Thị B&eacute; &ndash; Đảng Ủy vi&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy.&nbsp;&nbsp;C&aacute;c thầy c&ocirc; trưởng, ph&oacute; Khoa, ph&ograve;ng ban chức năng trong trường; Đại diện BTV c&aacute;c đơn vị: ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, Đo&agrave;n ph&ograve;ng CA PCCC v&agrave; CHCN Tp.Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</p> <p>Sau 2 phi&ecirc;n l&agrave;m việc, với sự tập trung cao độ, nghi&ecirc;m t&uacute;c, tr&aacute;ch nhiệm của đại biểu tham dự đại hội, Đại hội đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh đ&uacute;ng tiến độ chương tr&igrave;nh đề ra. Đại hội đ&atilde; bầu ra BCH nhiệm kỳ VIII (2020 - 2022) với 21 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute;, đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Đỗ Đức Anh</strong>&nbsp;giữ chức vụ&nbsp;<strong>B&iacute; thư Đo&agrave;n trường</strong>, đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>B&ugrave;i Thị Xu&acirc;n Danh</strong>&nbsp;v&agrave; đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Nguyễn Th&agrave;nh Trung</strong>&nbsp;giữ chức vụ&nbsp;<strong>Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường</strong>, c&aacute;c đồng ch&iacute;:&nbsp;<strong>Nguyễn Đại Dương, Nguyễn Th&agrave;nh Nh&acirc;n, Đỗ Thị Thu Tr&acirc;m, L&ecirc; Ho&agrave;i V&acirc;n l&agrave; ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường</strong>. Hội nghị cũng đ&atilde; bầu ra Ủy ban Kiểm tra Đo&agrave;n trường gồm 05 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute;, đồng ch&iacute;&nbsp;<strong>Nguyễn Th&agrave;nh Trung giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đo&agrave;n trường</strong>. Đại hội đ&atilde; nhất tr&iacute; cao nghị quyết Đại hội với:</p> <ol style="list-style-type:square"> <li>Khẩu hiệu h&agrave;nh động &ldquo;<strong>Tuổi trẻ Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng, Tri thức &ndash; S&aacute;ng tạo &ndash; Hội nhập</strong>&rdquo;</li> <li><strong>0</strong><strong>6</strong>&nbsp;chỉ ti&ecirc;u cơ bản, bao gồm:&nbsp; <ol> <li>100% Đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; 80%&nbsp;Sinh&nbsp;vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n được triển khai, qu&aacute;n triệt v&agrave; học tập Nghị Quyết Đại hội Đảng, Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, c&aacute;c chủ trương ch&iacute;nh s&aacute;ch của Nh&agrave; trường.&nbsp;&nbsp;</li> <li>Tổ chức &iacute;t nhất 03 hoạt động mang t&iacute;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n với quy m&ocirc; cấp th&agrave;nh phố.</li> <li>Phấn đấu cuối nhiệm kỳ 100 đề t&agrave;i NCKH sinh vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh cấp trường, đ&oacute;ng g&oacute;p &iacute;t nhất 2000 &yacute; tưởng s&aacute;ng kiến tr&ecirc;n cổng th&ocirc;ng tin &quot;&Yacute; tưởng s&aacute;ng tạo trẻ Tp.Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.</li> <li>Vận động &iacute;t nhất 200.000.000₫ học bổng cho sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội, từ c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội.</li> <li>Ph&aacute;t triển mới 750 Đo&agrave;n vi&ecirc;n, 2000 Hội vi&ecirc;n. Giới thiệu 240 Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng xem x&eacute;t kết nạp, trong đ&oacute; 80 Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp.&nbsp;</li> <li>Phấn đấu cuối nhiệm kỳ, 100% c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; 80% sinh vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh &iacute;t nhất 02 chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội.</li> </ol> </li> <li>C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n:<strong>&nbsp;&quot;X&Acirc;Y DỰNG V&Agrave; VẬN H&Agrave;NH 03 LOẠI H&Igrave;NH TRẢI NGHIỆM CHO SINH VI&Ecirc;N&quot;</strong></li> <li>Đề &aacute;n:</li> </ol> <p><strong>4.1. Đề &aacute;n &quot;Sinh vi&ecirc;n khối Sức khoẻ HIU v&igrave; cộng đồng&quot;</strong></p> <p><strong>4.2. Đề &aacute;n &quot;Ứng dụng tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo trong n&acirc;ng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh cho sinh vi&ecirc;n HIU&quot;</strong></p> <p><strong>4.3. Đề &aacute;n &quot;N&acirc;ng cao hoạt động đ&agrave;o tạo kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho sinh vi&ecirc;n HIU&quot;.&nbsp;</strong></p> <p>Đại hội tr&acirc;n trọng ghi nhận v&agrave; cảm ơn sự l&atilde;nh đạo, chỉ đạo từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp.Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy-Ban Gi&aacute;m hiệu trường&nbsp;Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng,&nbsp;&nbsp;phấn đấu để ph&aacute;t huy hơn nữa vai tr&ograve; đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n để tạo n&ecirc;n sức mạnh hệ thống; quan t&acirc;m đến việc đ&agrave;o tạo, x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ;&nbsp;s&aacute;ng tạo v&agrave;&nbsp;nhạy b&eacute;n hơn nữa với tiến tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của đất nước v&agrave; thế giới như trước mắt l&agrave; cuộc c&aacute;ch mạng Khoa học c&ocirc;ng nghệ 4.0;&nbsp;</p> <p>Một nhiệm kỳ mới bắt đầu, với sức trẻ, nhiệt huyết v&agrave; ho&agrave;i b&atilde;o lớn, hứa hẹn mang đến một l&agrave;n gi&oacute; mới để đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n của trường&nbsp;Đại học Quốc tế Hồng B&agrave;ng&nbsp;&nbsp;ng&agrave;y c&agrave;ng tiến l&ecirc;n, mạnh hơn, xa hơn.</p> <p style="text-align: center;"><strong>* DANH S&Aacute;CH BAN CHẤP H&Agrave;NH ĐO&Agrave;N TRƯỜNG NHIỆM KỲ VIII</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33121/Slide4.png" style="height:1040px; width:720px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33121/Slide5.png" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33121/Slide6.png" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;