Thanh niên với công tác xây dựng Đảng hiện nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:20px"><strong>THANH </strong><strong>NI&Ecirc;N VỚI C&Ocirc;NG T&Aacute;C X&Acirc;Y DỰNG ĐẢNG </strong><strong>HIỆN</strong><strong> NAY</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:#0000CD">PGS,&nbsp;TS. VŨ T&Igrave;NH</span></strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng&nbsp;trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM</em></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em>L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ch&uacute;c mừng c&aacute;c đảng vi&ecirc;n mới được kết nạp của quận T&acirc;n Ph&uacute; - Ảnh: H&ugrave;ng Khoa (QĐND)</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Với tư c&aacute;ch l&agrave; đảng cầm quyền, đảng l&atilde;nh đạo, dựa tr&ecirc;n những quy luật ph&aacute;t triển của x&atilde; hội, thực trạng v&agrave; nhu cầu ph&aacute;t triển trong từng giai đoạn cụ thể của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam c&oacute; quyền quyết định chiều hướng v&agrave; những bước đi của d&acirc;n tộc Việt Nam qua Cương lĩnh, qua Nghị quyết của c&aacute;c kỳ Đại hội v&agrave; l&atilde;nh đạo d&acirc;n tộc thực hiện những quyết định của m&igrave;nh để x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ một quốc gia d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, x&atilde; hội d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">X&acirc;y dựng Đảng l&agrave; hoạt động g&oacute;p phần củng cố v&agrave; n&acirc;ng cao sức mạnh của Đảng để Đảng l&agrave;m tr&ograve;n, để Đảng xứng đ&aacute;ng với chức năng v&agrave; nhiệm vụ của m&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cội nguồn sức mạnh của một tổ chức n&oacute;i chung, của Đảng n&oacute;i ri&ecirc;ng phụ thuộc v&agrave;o nhiều yếu tố, song kh&aacute;i qu&aacute;t nhất th&igrave; sức mạnh ấy phụ thuộc v&agrave;o <em>số lượng</em> v&agrave; <em>chất lượng</em> của th&agrave;nh vi&ecirc;n trong tổ chức, của đảng vi&ecirc;n trong Đảng. Ch&iacute;nh điều n&agrave;y cho thấy vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n v&agrave; tầm quan trọng của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Về số lượng đảng vi&ecirc;n</em>: Khi mới ra đời Đảng c&oacute; tr&ecirc;n 300 đảng vi&ecirc;n<a href="#_edn1" name="_ednref1" title="">[1]</a>; ph&aacute;t triển đến 5000 đảng vi&ecirc;n Đảng đ&atilde; l&atilde;nh đạo d&acirc;n tộc thực hiện thắng lợi C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m năm 1945<a href="#_edn2" name="_ednref2" title="">[2]</a>, &nbsp;nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng h&ograve;a ra đời. Việt Nam từ một nước thuộc địa đ&atilde; trở th&agrave;nh một quốc gia độc lập; người d&acirc;n Việt Nam từ th&acirc;n phận n&ocirc; lệ đ&atilde; trở th&agrave;nh người chủ qu&ecirc; hương của m&igrave;nh. Khi ph&aacute;t triển l&ecirc;n 1 triệu rưỡi đảng vi&ecirc;n<a href="#_edn3" name="_ednref3" title="">[3]</a>, Đảng đ&atilde; l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n cả nước thực hiện đồng thời 2 cuộc c&aacute;ch mạng &ndash; c&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa ở Miền Bắc v&agrave; c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n ở Miền Nam để đến năm 1975 Miền Nam được giải ph&oacute;ng, đất nước được thống nhất. Năm 1986, khi đứng trong h&agrave;ng ngũ của Đảng l&agrave; gần 2 triệu đảng vi&ecirc;n<a href="#_edn4" name="_ednref4" title="">[4]</a>, Đảng đ&atilde; l&atilde;nh đạo d&acirc;n tộc từng bước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới để khắc phục hậu quả rất nặng nề của chiến tranh, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế x&atilde; hội<a href="#_edn5" name="_ednref5" title="">[5]</a>, ra khỏi t&igrave;nh trạng k&eacute;m ph&aacute;t triển, bước v&agrave;o nh&oacute;m nước đang ph&aacute;t triển c&oacute; thu nhập trung b&igrave;nh<a href="#_edn6" name="_ednref6" title="">[6]</a>. Khi Đảng c&oacute; gần 5 triệu đảng vi&ecirc;n<a href="#_edn7" name="_ednref7" title="">[7]</a>, sự nghiệp đổi mới dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng đ&atilde; đưa nước ta gần trở th&agrave;nh một nước c&ocirc;ng nghiệp theo hướng hiện đại, khẳng định vị thế v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng n&acirc;ng cao vị thế của Việt Nam tr&ecirc;n trường quốc tế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lịch sử của d&acirc;n tộc, của Đảng đ&atilde; ghi nhận: Khi số lượng đảng vi&ecirc;n của Đảng tăng th&igrave; sức mạnh của Đảng cũng tăng. Sức mạnh ấy đ&atilde; giải quyết được những y&ecirc;u cầu m&agrave; c&aacute;ch mạng d&acirc;n tộc d&acirc;n chủ nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; c&aacute;ch mạng x&atilde; hội chủ nghĩa ở nước ta đ&atilde; đặt ra trong từng giai đoạn cụ thể. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối tượng n&agrave;o đ&atilde; tạo n&ecirc;n sự ph&aacute;t triển về số lượng đảng vi&ecirc;n, g&oacute;p phần đem lại sự ph&aacute;t triển về sức mạnh của Đảng? Đấy l&agrave; &ldquo;những c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam từ mười t&aacute;m tuổi trở l&ecirc;n; thừa nhận v&agrave; tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh ch&iacute;nh trị, Điều lệ, ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; nhiệm vụ đảng vi&ecirc;n, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ l&agrave; người ưu t&uacute;, được nh&acirc;n d&acirc;n t&iacute;n nhiệm&rdquo; như Điều 1 trong Điều lệ Đảng<a href="#_edn8" name="_ednref8" title="">[8]</a> đ&atilde; quy định.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Như vậy, nghi&ecirc;n cứu Cương lĩnh ch&iacute;nh trị, Điều lệ của Đảng, thừa nhận v&agrave; tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ để đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, g&oacute;p phần ph&aacute;t triển số lượng đảng vi&ecirc;n l&agrave; một trong những hoạt động rất quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i th&agrave;nh vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n của tất cả c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội trong hệ thống ch&iacute;nh trị ở nước ta đều đ&atilde; v&agrave; đang thực hiện hoạt động n&agrave;y; song đ&ocirc;ng nhất vẫn l&agrave; những c&ocirc;ng d&acirc;n ở tuổi thanh ni&ecirc;n đang sinh hoạt trong tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh - đội hậu bị của Đảng. Tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, chỉ t&iacute;nh trong 5 năm trở lại đ&acirc;y, số đảng vi&ecirc;n được ph&aacute;t triển từ Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của Th&agrave;nh Đo&agrave;n lu&ocirc;n chiếm tr&ecirc;n 50 % tổng số người được kết nạp v&agrave;o Đảng, trong đ&oacute;: Năm 2015 l&agrave; 50,36%; năm 2016: 53,05%; năm 2017: 53,34%; năm 2018: 50,05% v&agrave; năm 2019 l&agrave; 57,02%<a href="#_edn9" name="_ednref9" title="">[9]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Về chất lượng đảng vi&ecirc;n: </em>C&aacute;c học thuyết khoa học về con người, về x&atilde; hội v&agrave; những sự kiện lịch sử cũng đ&atilde; chứng mịnh rằng: Kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o sức mạnh của một đảng cũng tỷ lệ thuận với số lượng đảng vi&ecirc;n m&agrave; đảng ấy c&oacute;. Khi Đảng Cộng sản Li&ecirc;n X&ocirc; c&oacute; tr&ecirc;n dưới 20 vạn đảng vi&ecirc;n, Đảng đ&atilde; l&atilde;nh đạo nh&acirc;n d&acirc;n x&acirc;y dựng được ch&iacute;nh quyền X&ocirc;-viết; khi Đảng c&oacute; 2 triệu đảng vi&ecirc;n, Đảng đ&atilde; l&atilde;nh đạo qu&acirc;n, d&acirc;n Li&ecirc;n X&ocirc; chiến thắng ph&aacute;t x&iacute;t; nhưng khi Đảng c&oacute; tr&ecirc;n 20 triệu đảng vi&ecirc;n th&igrave; l&aacute; cờ b&uacute;a liềm 69 năm bay tr&ecirc;n điện Kremlin bị r&uacute;t xuống trong đ&ecirc;m đ&ocirc;ng nặng nề, gi&aacute; lạnh<a href="#_edn10" name="_ednref10" title="">[10]</a>. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia nghi&ecirc;n cứu những vấn đề trong nh&agrave; nước, trong v&agrave; ngo&agrave;i nước của Li&ecirc;n X&ocirc; cho rằng, trước sự kiện 19 th&aacute;ng 8 năm 1991, c&aacute;c tổ chức đảng c&aacute;c cấp của Đảng Cộng sản Li&ecirc;n X&ocirc; đ&atilde; bị tầng lớp quan li&ecirc;u đặc quyền v&agrave; c&aacute;c phần tử tha h&oacute;a khống chế, ngo&agrave;i c&aacute;i danh l&agrave; Đảng Cộng sản th&igrave; c&oacute;n rất &iacute;t c&aacute;i thực của Đảng. Trước v&agrave; sau năm 1989, c&aacute;c nh&agrave; khoa học X&ocirc;-viết đ&atilde; tiến h&agrave;nh điều tra x&atilde; hội học trong to&agrave;n Li&ecirc;n bang, trong đ&oacute; c&oacute; nội dung: Đảng Cộng sản Li&ecirc;n X&ocirc; đại biểu cho ai ? Kết quả thu được l&agrave;: 7 % cho rằng Đảng đại biểu cho nh&acirc;n d&acirc;n lao động; 4% cho rằng Đảng đại biểu cho c&ocirc;ng nh&acirc;n Li&ecirc;n X&ocirc;; 11 % cho rằng Đảng đại biểu cho to&agrave;n thể đảng vi&ecirc;n của Đảng v&agrave; 85 % cho rằng Đảng đại biểu cho đội ngũ c&oacute; chức, c&oacute; quyền, quan li&ecirc;u, tham nhũng v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại c&aacute;c cơ quan Đảng, cơ quan Nh&agrave; nước <a href="#_edn11" name="_ednref11" title="">[11]</a>. Một đảng sinh ra từ nh&acirc;n d&acirc;n, được nh&acirc;n d&acirc;n che chở, đ&ugrave;m bọc, đi theo nhưng khi <em>chất lượng của đảng bị suy tho&aacute;i</em>, đảng vi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; những đảng vi&ecirc;n c&oacute; chức, c&oacute; quyền đ&atilde; quay lưng lại với nh&acirc;n d&acirc;n, mất niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n th&igrave; sức mạnh của đảng đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n, sự sụp đổ của đảng đ&oacute; l&agrave; điều tất yếu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối với nước ta, chỉ trong một thời gian ngắn so với lịch sử của Đảng, hiện tượng suy tho&aacute;i đ&atilde; &iacute;t nhiều bộc lộ, niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n đối với Đảng &iacute;t nhiều bị tổn thương. Kh&ocirc;ng phải ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; khi số lượng đảng vi&ecirc;n của Đảng nhiều gấp 1000 lần so với số đảng vi&ecirc;n của Đảng khi ch&uacute;ng ta gi&agrave;nh được ch&iacute;nh quyền năm 1945 th&igrave; b&agrave;i học kinh nghiệm thứ hai trong &ldquo;Cương lĩnh x&acirc;y dựng đất nước trong thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội (Bổ sung, ph&aacute;t triển năm 2011)&rdquo; của Đảng lại c&oacute; đoạn: &ldquo;Quan li&ecirc;u, tham nhũng, xa rời nh&acirc;n d&acirc;n sẽ dẫn đến những tổn thất kh&ocirc;n lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ x&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; của Đảng&rdquo;<a href="#_edn12" name="_ednref12" title="">[12]</a> ; v&agrave; cũng kh&ocirc;ng phải ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; ng&agrave;y 18/12/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, trong cuộc họp của Ban B&iacute; thư nghe 5 đo&agrave;n kiểm tra của Ban B&iacute; thư b&aacute;o c&aacute;o kết quả kiểm tra, Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng đ&atilde; ph&aacute;t biểu: &ldquo;Đảng vi&ecirc;n &iacute;t m&agrave; tốt c&ograve;n hơn đ&ocirc;ng kh&ocirc;ng mạnh&rdquo; <a href="#_edn13" name="_ednref13" title="">[13]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Như vậy, cả về l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn đ&atilde; chứng minh rằng: Số lượng đảng vi&ecirc;n rất quan trọng nhưng chưa giữ vai tr&ograve; quyết định sức mạnh của Đảng. Sức mạnh của Đảng chỉ c&oacute; thể ph&aacute;t huy khi sự tăng về số lượng phải đi đ&ocirc;i với việc giữ g&igrave;n, củng cố v&agrave; ph&aacute;t triển chất lượng của đảng vi&ecirc;n. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động vừa mang t&iacute;nh thời sự, cấp b&aacute;ch vừa mang t&iacute;nh l&acirc;u d&agrave;i, thường xuy&ecirc;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thực hiện hoạt động n&agrave;y li&ecirc;n quan đến cả đời sống c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; m&ocirc;i trường x&atilde; hội thuộc hầu hết c&aacute;c lĩnh vực như ch&iacute;nh trị, tư tưởng, l&yacute; luận, tổ chức, kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t, đạo đức, lối sống, nếp sống, phương ph&aacute;p, phong c&aacute;ch,... Mỗi lĩnh vực như một mắt kh&acirc;u li&ecirc;n kết với nhau tạo th&agrave;nh một hệ thống c&aacute;c lĩnh vực bao h&agrave;m những c&ocirc;ng việc, những y&ecirc;u cầu phải thực hiện trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng. Trong hệ thống ấy, phần c&ograve;n lại của tham luận n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ g&oacute;p phần b&agrave;n về lĩnh vực <em>tư tưởng, l&yacute; luận.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tư tưởng </em>v&agrave; <em>l&yacute; luận </em>đều l&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh nhận thức, c&oacute; mối quan hệ mật thiết với nhau nhưng kh&aacute;c nhau về cấp độ phản &aacute;nh hiện thực. Theo &ldquo;Đại từ điển tiếng Việt&rdquo; th&igrave; <em>tư tưởng </em>l&agrave; quan điểm, &yacute; nghĩ của con người; c&ograve;n <em>l&yacute; luận </em>l&agrave; tri thức, kinh nghiệm của con người đ&atilde; được hệ thống h&oacute;a, kh&aacute;i qu&aacute;t h&oacute;a <a href="#_edn14" name="_ednref14" title="">[14]</a>. Tư tưởng l&agrave; chất liệu h&igrave;nh th&agrave;nh l&yacute; luận c&ograve;n l&yacute; luận thể hiện một c&aacute;ch c&oacute; hệ thống nội dung, bản chất tư tưởng dưới dạng học thuyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c kh&aacute;i niệm, phạm tr&ugrave;, ph&aacute;n đo&aacute;n về quy luật vận động của đối tượng m&agrave; tư tưởng phản &aacute;nh. V&igrave; tư tưởng v&agrave; l&yacute; luận gắn b&oacute; mật thiết với nhau n&ecirc;n trong x&acirc;y dựng Đảng c&oacute; nội dung <em>X&acirc;y dựng Đảng về tư tưởng, l&yacute; luận. </em>Thực chất đ&acirc;y l&agrave; <em>c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng</em> v&agrave; <em>c&ocirc;ng t&aacute;c l&yacute; luận </em>trong x&acirc;y dựng Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Về c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng,</em> sức mạnh của Đảng chỉ được thể hiện khi c&oacute; sự thống nhất về tư tưởng để dẫn đến sự thống nhất về h&agrave;nh động của đảng vi&ecirc;n trong Đảng. Về vấn đề n&agrave;y, L&ecirc;nin đ&atilde; từng căn dặn: Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng được qu&ecirc;n rằng, thống nhất về tư tưởng l&agrave; cơ sở của mọi vấn đề thống nhất<a href="#_edn15" name="_ednref15" title="">[15]</a>. Người c&ograve;n chỉ r&otilde;: &ldquo;Thống nhất về tư tưởng = truyền b&aacute; những tư tưởng nhất định, <em>l&agrave;m s&aacute;ng tỏ &hellip;</em>sự ph&acirc;n định ranh giới về tư tưởng. Thống nhất về mặt tư tưởng = truyền b&aacute; những tư tưởng <em>c&oacute; khả năng đẩy l&ecirc;n ph&iacute;a trước</em>, những tư tưởng của giai cấp ti&ecirc;n phong&rdquo;<a href="#_edn16" name="_ednref16" title="">[16]</a>, phải gi&aacute;c ngộ được quần ch&uacute;ng để quần ch&uacute;ng biết, quần ch&uacute;ng hiểu, quần ch&uacute;ng đi v&agrave;o h&agrave;nh động một c&aacute;ch c&oacute; &yacute; thức<a href="#_edn17" name="_ednref17" title="">[17]</a>. Di huấn của L&ecirc;nin kh&ocirc;ng những cho ch&uacute;ng ta thấy tầm quan trọng đặc biệt của c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng để đem đến sự thống nhất về tư tưởng với tư c&aacute;ch l&agrave; &ldquo;cơ sở của mọi sự thống nhất&rdquo; m&agrave; c&ograve;n chỉ ra c&aacute;ch thức thực hiện v&agrave; một số y&ecirc;u cầu c&oacute; t&iacute;nh nguy&ecirc;n tắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y. Đấy l&agrave; phải nắm vững tư tưởng của giai cấp ti&ecirc;n phong; phải truyền b&aacute; những tư tưởng ấy v&agrave;o quần ch&uacute;ng để quần ch&uacute;ng thống nhất h&agrave;nh động theo n&oacute; một c&aacute;ch tự gi&aacute;c v&agrave; kh&ocirc;ng được x&oacute;a nh&ograve;a ranh giới giữa c&aacute;c tư tưởng, hệ tư tưởng trong qu&aacute; tr&igrave;nh nhận thức cũng như trong truyền b&aacute; tư tưởng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Về c&ocirc;ng t&aacute;c l&yacute; luận, </em>ngay trong trang b&igrave;a của cuốn s&aacute;ch đầu ti&ecirc;n d&ugrave;ng l&agrave;m t&agrave;i liệu đ&agrave;o tạo những chiến sỹ c&aacute;ch mạng đầu ti&ecirc;n của Đảng - T&aacute;c phẩm <em>Đường K&aacute;ch mệnh</em> - v&agrave; sau n&agrave;y, nhiều lần Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhắc lại di huấn của L&ecirc;nin: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận c&aacute;ch mạng, th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng&rdquo;, &ldquo;chỉ c&oacute; một đảng c&oacute; l&yacute; luận tiền phong hướng dẫn th&igrave; mới c&oacute; thể l&agrave;m tr&ograve;n được vai tr&ograve; chiến sỹ tiền phong&rdquo;<a href="#_edn18" name="_ednref18" title="">[18]</a>. &nbsp;L&yacute; luận tiền phong ấy, theo Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin. Trong Diễn văn khai mạc Lớp học l&yacute; luận Kh&oacute;a I Trường Nguyễn &Aacute;i Quốc, ng&agrave;y 07/9/1957 tại H&agrave; Nội, Người n&oacute;i: &ldquo;L&yacute; luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin l&agrave; sự tổng kết kinh nghiệm của phong tr&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n từ trước đến nay của tất cả c&aacute;c nước. N&oacute; l&agrave;: &ldquo;Khoa học về c&aacute;c quy luật ph&aacute;t triển của tự nhi&ecirc;n v&agrave; x&atilde; hội; khoa học về c&aacute;ch mạng của quần ch&uacute;ng bị &aacute;p bức v&agrave; bị b&oacute;c lột; khoa học về thắng lợi của chủ nghĩa x&atilde; hội ở tất cả c&aacute;c nước; khoa học về x&acirc;y dựng chủ nghĩa cộng sản&rdquo; &hellip;&rdquo;<a href="#_edn19" name="_ednref19" title="">[19]</a> v&agrave; cuộc c&aacute;ch mạng do giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n thực hiện chỉ c&oacute; thể đi đến thắng lợi tr&ecirc;n cơ sở &ldquo;trung th&agrave;nh sắt đ&aacute; với những nguy&ecirc;n tắc của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin&rdquo;<a href="#_edn20" name="_ednref20" title="">[20]</a>. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy Người căn dặn: C&aacute;n bộ của Đảng phải &ldquo;học tập tinh thần của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, học tập lập trường, quan điểm v&agrave; phương ph&aacute;p của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin để &aacute;p dụng lập trường, quan điểm v&agrave; phương ph&aacute;p ấy m&agrave; giải quyết tốt những vấn đề thực tế trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;ch mạng&rdquo;; &ldquo;l&yacute; luận c&aacute;ch mạng kh&ocirc;ng phải l&agrave; gi&aacute;o điều, n&oacute; l&agrave; kim chỉ nam cho h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng; v&agrave; l&yacute; luận kh&ocirc;ng phải l&agrave; một c&aacute;i g&igrave; cứng nhắc, n&oacute; đầy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo; l&yacute; luận lu&ocirc;n lu&ocirc;n cần được bổ sung bằng những kết luận mới r&uacute;t ra từ trong thực tiễn sinh động&rdquo; <a href="#_edn21" name="_ednref21" title="">[21]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ lập trường &ldquo;Đảng lấy chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho h&agrave;nh động&rdquo; được t&aacute;i khẳng định trong c&aacute;c văn kiện của Đảng <a href="#_edn22" name="_ednref22" title="">[22]</a> v&agrave; từ một số vấn đề về c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng, c&ocirc;ng t&aacute;c l&yacute; luận tr&igrave;nh b&agrave;y tr&ecirc;n cho thấy nội dung cốt l&otilde;i trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng về tư tưởng, l&yacute; luận l&agrave;: Phải x&acirc;y dựng được sự đồng thuận, thống nhất trong to&agrave;n Đảng tr&ecirc;n quan điểm: Ki&ecirc;n định l&yacute; luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, lu&ocirc;n lấy n&oacute; l&agrave;m nền tảng giữ vai tr&ograve; định hướng cho to&agrave;n bộ hoạt động của Đảng; phải tổng kết thực tiễn để kh&ocirc;ng ngừng bổ sung, ph&aacute;t triển chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh cho ph&ugrave; hợp với nhu cầu của từng giai đoạn cụ thể; phải truyền b&aacute; được chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &nbsp;v&agrave;o quần ch&uacute;ng để n&oacute; trở th&agrave;nh tri thức, niềm tin hướng dẫn quần ch&uacute;ng h&agrave;nh động v&agrave; phải nhận ra, phải chống lại mọi h&igrave;nh thức xuy&ecirc;n tạc, chống ph&aacute; l&yacute; luận M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với tư c&aacute;ch l&agrave; đội hậu bị của Đảng, l&agrave; nguồn cung cấp nhiều nhất v&agrave; trực tiếp nhất đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; của m&igrave;nh cho Đảng, Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hố Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt dược nhiều th&agrave;nh tựu trong c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y. Tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ngo&agrave;i việc thực hiện những hoạt động chung do Trung ương Đo&agrave;n chỉ đạo, đ&atilde; từ l&acirc;u, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến, đưa ra nhiều giải ph&aacute;p để khuyến kh&iacute;ch đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n trẻ học tập, nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận; tạo lập m&ocirc;i trường để đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tu dưỡng, r&egrave;n luyện. C&oacute; thể kể đến một số s&aacute;ng kiến đ&oacute;, như:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Th&agrave;nh lập <em>Tổ Tu dưỡng, Nh&oacute;m Trung ki&ecirc;n</em> v&agrave;o năm 2000. Tổ, Nh&oacute;m l&agrave; nơi c&aacute;c tổ vi&ecirc;n gi&uacute;p nhau củng cố, n&acirc;ng cao kiến thức về lịch sử d&acirc;n tộc, lịch sử Đảng, t&igrave;m hiểu những tấm gương của c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sỹ qua c&aacute;c thời kỳ, tham gia nhiều hoạt động ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c địa b&agrave;n l&acirc;n cận để n&acirc;ng cao &yacute; thức cộng đồng v&agrave; năng lực r&egrave;n luyện. Từ 385 Tổ, Nh&oacute;m ng&agrave;y đầu th&agrave;nh lập, sau 19 năm, năm 2019 Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; x&acirc;y dựng được 8.762 Tổ, Nh&oacute;m với 19.068 đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; tự nguyện tham gia.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32160/IMG_4413.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh thảo luận giải ph&aacute;p thực hiện chủ đề Năm đột ph&aacute; cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave;&nbsp; Nghị quyết 54 của Quốc hội, kỷ niệm 50 năm Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">-&nbsp; Th&agrave;nh lập <em>C&acirc;u lạc bộ l&yacute; luận trẻ </em>&nbsp;v&agrave;o năm 2001. Đ&acirc;y l&agrave; tổ chức tập trung nghi&ecirc;n cứu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c hệ tư tưởng ảnh hưởng nhiều đến đời sống của d&acirc;n tộc Việt Nam; mời c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tham gia c&aacute;c buổi tọa đ&agrave;m, trao đổi kinh nghiệm nghi&ecirc;n cứu, giới thiệu th&agrave;nh quả nghi&ecirc;n cứu,&hellip; Từ 14 c&acirc;u lạc bộ được th&agrave;nh lập th&iacute; điểm tại c&aacute;c Quận, Huyện v&agrave; tương đương, cho đến nay Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; 55 c&acirc;u lạc bộ với hơn 4.000 th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia sinh hoạt. Từ s&aacute;ng kiến n&agrave;y của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, ng&agrave;y 01/4/2019, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; ban h&agrave;nh <em>Hướng dẫn th&agrave;nh lập v&agrave; tổ chức hoạt động C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, giai đoạn 2019 - 2022 </em>tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc. Theo đ&oacute; &nbsp;c&aacute;c <em>C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ</em> c&oacute; nhiệm vụ g&oacute;p phần để đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n n&acirc;ng cao năng lực tư duy l&yacute; luận, năng lực nghi&ecirc;n cứu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh về tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội trong giai đoạn mới, n&acirc;ng cao khả năng tổng kết thực tiễn để kh&aacute;i qu&aacute;t th&agrave;nh l&yacute; luận khoa học.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Tổ chức Hội thi <em>Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; </em>d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường cao đẳng, đại học v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n cấp quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, từ năm 2001; Hội thi <em>Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo;</em> d&agrave;nh cho giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, từ năm 2006. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c hội thi được thực hiện với sự phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đại học quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy khối c&aacute;c trường đại học v&agrave; cao đẳng tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Nội dung c&aacute;c kỳ thi thuộc kiến thức c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử d&acirc;n tộc, lịch sử Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, lịch sử Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam, c&aacute;c sự kiện lớn, c&aacute;c th&agrave;nh tựu khoa học trong v&agrave; ngo&agrave;i nước,... Hội thi được thực hiện dưới h&igrave;nh thức hỏi &ndash; đ&aacute;p, thuyết tr&igrave;nh, h&ugrave;ng biện, s&acirc;n khấu h&oacute;a của c&aacute;c đội tuyển v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi dưới dạng trực tuyến. C&aacute;c hội thi đ&atilde; thu h&uacute;t được lượng th&iacute; sinh rất lớn, tạo ra m&ocirc;i trường học tập, nghi&ecirc;n cứu rất s&ocirc;i động tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố. Trung b&igrave;nh, mỗi năm c&oacute; khoảng 90 đội tuyển dự thi v&agrave; khoảng 50.000 lượt th&iacute; sinh tham gia thi trực tuyến. Từ m&ocirc; h&igrave;nh tr&ecirc;n của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, năm 2015, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương, Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đ&atilde; tổ chức phối hợp tổ chức Hội thi <em>Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &nbsp;&ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; </em>tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc cũng với định kỳ 2 năm l lần <a href="#_edn23" name="_ednref23" title="">[23]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mặc d&ugrave; c&aacute;c s&aacute;ng kiến tr&ecirc;n v&agrave; to&agrave;n bộ hoạt động x&acirc;y dựng Đảng về tư tưởng, l&yacute; luận của Th&agrave;nh Đo&agrave;n thu được nhiều th&agrave;nh tựu rất đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng song vẫn c&oacute; những biểu hiện về tư tưởng v&agrave; h&agrave;nh động ở thanh ni&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave;m ch&uacute;ng ta băn khoăn; v&iacute; dụ, v&igrave; chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của l&yacute; luận n&ecirc;n ở một số đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;nh tự gi&aacute;c đến với l&yacute; luận chưa cao, tiếp cận với l&yacute; luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh nặng ở h&igrave;nh thức học thuộc, giải quyết c&aacute;c t&igrave;nh huống đa phần xuất ph&aacute;t từ cảm t&iacute;nh, từ kinh nghiệm c&aacute; nh&acirc;n,...&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px">Để g&oacute;p phần thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tr&ecirc;n c&oacute; hiệu quả hơn, ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thấy:</span></strong></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Một l&agrave;,</em></strong><em> trước khi đi v&agrave;o những nội dung cụ thể của l&yacute; luận M&aacute;c - L&ecirc;nin cần nhận thức đ&uacute;ng cấp độ của l&yacute; luận trong sự ph&aacute;t triển của tri thức, t&iacute;nh ưu việt v&agrave; những hạn chế của n&oacute; để tr&aacute;nh tư tưởng tuyệt đối h&oacute;a kinh nghiệm, xem thường l&yacute; luận. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kinh nghiệm v&agrave; l&yacute; luận l&agrave; 2 cấp độ tri thức kh&aacute;c nhau. Kinh nghiệm thuộc cấp độ thấp của tri thức, l&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh con người thực hiện một c&ocirc;ng việc g&igrave; đ&oacute; lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc quan s&aacute;t một đối tượng n&agrave;o đ&oacute; lặp đi lặp lại nhiều lần. Kinh nghiệm rất quan trọng v&igrave; n&oacute; đem lại hiệu quả cao trong hoạt động của con người nhưng kinh nghiệm mới dừng lại ở bề ngo&agrave;i chứ chưa đi v&agrave;o được nội dung, bản chất của đối tượng phản &aacute;nh n&ecirc;n hiệu quả cao chỉ c&oacute; thể c&oacute; được khi điều kiện chưa thay đổi. Khi điều kiện thay đổi, tri thức kinh nghiệm sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n hoặc chỉ c&ograve;n rất &iacute;t t&aacute;c dụng. Trong bối cảnh hiện nay, tất cả mọi lĩnh vực của tự nhi&ecirc;n, của x&atilde; hội biến đổi rất nhanh, biến đổi kh&oacute; lường n&ecirc;n nếu tuyệt đối h&oacute;a kinh nghiệm sẽ kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu m&agrave; sự biến đổi ấy đặt ra.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&yacute; luận thuộc cấp độ cao của tri thức. Kh&aacute;c với kinh nghiệm, l&yacute; luận l&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh con người học tập, nghi&ecirc;n cứu, tổng kết, đ&uacute;c kết kinh nghiệm tr&ecirc;n nền tảng một vốn kiến thức nhất định, một năng lực tư duy nhất định. L&yacute; luận l&agrave; tri thức đ&atilde; được hệ thống h&oacute;a, kh&aacute;i qu&aacute;t h&oacute;a; l&agrave; tri thức đem lại cho con người sự hiểu biết về nội dung, bản chất, những quy luật chi phối qu&aacute; tr&igrave;nh vận động của đối tượng phản &aacute;nh n&ecirc;n n&oacute; gi&uacute;p con người dự b&aacute;o đ&uacute;ng tương lai, từ đ&oacute; hoạch định đ&uacute;ng đường lối, chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c phương ph&aacute;p, biện ph&aacute;p, v.v. để biến đường lối, chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch th&agrave;nh hiện thực. L&yacute; luận gi&uacute;p con người th&agrave;nh c&ocirc;ng ngay cả khi điều kiện đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n biến đổi. Tuy nhi&ecirc;n, v&igrave; l&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh kh&aacute;i qu&aacute;t h&oacute;a n&ecirc;n giữa l&yacute; luận v&agrave; hiện thực bao giờ cũng c&oacute; một khoảng c&aacute;ch v&agrave; v&igrave; n&oacute; l&agrave; sự phản &aacute;nh hiện thực n&ecirc;n n&oacute; thường lạc hậu hơn so với hiện thực. Nếu kh&ocirc;ng nhận thức được những t&iacute;nh chất n&agrave;y của l&yacute; luận, nếu chỉ nặng về lợi &iacute;ch trước mắt, thiếu tầm nh&igrave;n về lợi &iacute;ch l&acirc;u d&agrave;i sẽ dẫn đến th&aacute;i độ xem thường l&yacute; luận, tuyệt đối h&oacute;a vai tr&ograve; của kinh nghiệm. Khi đ&atilde; xem thường l&yacute; luận, tuyệt đối h&oacute;a vai tr&ograve; của kinh nghiệm th&igrave; con người kh&ocirc;ng chỉ kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu m&agrave; sự biến đổi rất nhanh, rất kh&oacute; lường của x&atilde; hội đặt ra m&agrave; c&ograve;n coi quan điểm &ldquo;sống l&acirc;u l&ecirc;n l&atilde;o l&agrave;ng&rdquo; như một tất yếu v&agrave; dẫn đến th&aacute;i độ xem thường tuổi trẻ, thậm ch&iacute; ngăn chặn sự cống hiến, sự ph&aacute;t triển của tuổi trẻ v&igrave; tuổi trẻ chưa thể c&oacute; kinh nghiệm như những &ldquo;l&atilde;o l&agrave;ng&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Hai l&agrave;,</em></strong> <em>kh&ocirc;ng n&ecirc;n coi l&yacute; luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin l&agrave; hệ thống l&yacute; luận kh&eacute;p k&iacute;n m&agrave; phải x&aacute;c định n&oacute; l&agrave; &ldquo;hệ thống mở&rdquo;; kh&ocirc;ng n&ecirc;n coi n&oacute; như một liều thuốc vạn năng đ&atilde; bốc sẵn, chỉ cần uống l&agrave; c&oacute; thể chữa trị được mọi căn bệnh của x&atilde; hội m&agrave; phải x&aacute;c định n&oacute; như &ldquo;kim chỉ nam&rdquo; định hướng cho nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&aacute;i niệm &ldquo;hệ thống mở&rdquo; phản &aacute;nh l&yacute; luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin kh&ocirc;ng phải đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n đầy đủ về tất cả c&aacute;c phương diện, kh&ocirc;ng phải nhất th&agrave;nh bất biến m&agrave; n&oacute; đ&ograve;i hỏi c&aacute;c thế hệ phải kh&ocirc;ng ngừng tổng kết thực tiễn, tổng kết th&agrave;nh tựu khoa học bổ sung cho n&oacute;, từng bước ho&agrave;n thiện n&oacute; để n&oacute; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển c&ugrave;ng sự ph&aacute;t triển của thời đại. Kh&aacute;i niệm &ldquo;kim chỉ nam&rdquo; mang t&iacute;nh định hướng, giống như khi gặp chướng ngại vật, người kh&aacute;ch bộ h&agrave;nh c&oacute; thể vấp v&aacute;p, c&oacute; thể phải trải qua những đoạn đường quanh co, kh&uacute;c khuỷu nhưng kim chỉ nam của chiếc la b&agrave;n lu&ocirc;n gi&uacute;p người kh&aacute;ch bộ h&agrave;nh đi đ&uacute;ng hướng để đạt đến đ&iacute;ch cuối c&ugrave;ng. Sự nghiệp giải ph&oacute;ng con người cũng quanh co, phức tạp, cũng c&oacute; nhiều vấp v&aacute;p nhưng thế giới quan, phương ph&aacute;p luận v&agrave; những nguy&ecirc;n l&yacute; mang t&iacute;nh ch&acirc;n l&yacute; bền vững của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin lu&ocirc;n thực hiện chức năng của kim chỉ nam để c&aacute;c cuộc c&aacute;ch mạng giải ph&oacute;ng con người đi đ&uacute;ng hướng đến đ&iacute;ch cuối c&ugrave;ng. Bản th&acirc;n c&aacute;c nh&agrave; kinh điển của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin cũng đ&atilde; từng nhấn mạnh vấn đề n&agrave;y: &ldquo;<em>Học thuyết của ch&uacute;ng t&ocirc;i &ndash; </em>Ăngghen n&oacute;i về m&igrave;nh v&agrave; về người bạn nổi tiếng của m&igrave;nh &ndash; <em>kh&ocirc;ng phải l&agrave; một gi&aacute;o điều m&agrave; l&agrave; một kim chỉ nam cho h&agrave;nh động.</em> Luận điểm kinh điển ấy nhấn mạnh một c&aacute;ch đặc biệt r&otilde; rệt v&agrave; nổi bật một phương diện của chủ nghĩa M&aacute;c m&agrave; người ta thường hay qu&ecirc;n kh&ocirc;ng nh&igrave;n tới. M&agrave; qu&ecirc;n kh&ocirc;ng nh&igrave;n tới phương diện ấy th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ l&agrave;m cho chủ nghĩa M&aacute;c trở th&agrave;nh phiến diện, qu&aacute;i dị, chết cứng, sẽ vứt bỏ linh hồn sống c&uacute;a n&oacute;, sẽ ph&aacute; hủy cơ sở l&yacute; luận cơ bản của n&oacute;&rdquo;<a href="#_edn24" name="_ednref24" title="">[24]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Ba l&agrave;, cần qu&aacute;n triệt s&acirc;u sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;: Học tập chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin kh&ocirc;ng phải học l&yacute; luận v&igrave; l&yacute; luận, kh&ocirc;ng phải học để thuộc l&ograve;ng từng c&acirc;u, từng chữ m&agrave; học tinh thần của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, học lập trường, quan điểm của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, học phương ph&aacute;p của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin để giải quyết tốt những vấn đề m&agrave; nhu cầu của c&aacute;ch mạng đặt ra </em><a href="#_edn25" name="_ednref25" title="">[25]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Học tinh thần của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, học lập trường, quan điểm của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, học phương ph&aacute;p của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin l&agrave; học t&iacute;nh khoa học, t&iacute;nh c&aacute;ch mạng, t&iacute;nh nh&acirc;n văn của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin; l&agrave; học thế giới quan duy vật biện chứng v&agrave; phương ph&aacute;p biện chứng duy vật của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, l&agrave; thực hiện nguy&ecirc;n tắc thống nhất giữa l&yacute; luận với thực tiễn để nhận thức v&agrave; giải quyết những nhu cầu cụ thể trong từng nơi cụ thể, từng giai đoạn cụ thể của từng bối cảnh cụ thể đặt ra. Với tinh thần ấy, truyền b&aacute; l&yacute; luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin kh&ocirc;ng n&ecirc;n nặng về c&acirc;u chữ m&agrave; t&ugrave;y v&agrave;o từng đối tượng để truyền b&aacute; sao cho đối tượng hiểu, đối tượng tin, đối tượng nhớ, đối tượng l&agrave;m theo; thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin n&oacute;i ri&ecirc;ng, c&aacute;c kỳ thi, kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả học tập, nghi&ecirc;n cứu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin n&oacute;i chung cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n nặng về c&acirc;u chữ m&agrave; n&ecirc;n đi v&agrave;o nội dung, bản chất c&aacute;c học thuyết, c&aacute;c nguy&ecirc;n l&yacute;, c&aacute;c quy luật, v.v. của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; &yacute; nghĩa phương ph&aacute;p luận được r&uacute;t ra từ việc nghi&ecirc;n cứu, t&igrave;m hiểu c&aacute;c học thuyết, c&aacute;c nguy&ecirc;n l&yacute;, c&aacute;c quy luật, v.v. ấy.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Bốn l&agrave;,</em></strong><em> khi học tập, nghi&ecirc;n cứu, truyền b&aacute; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh cần tr&aacute;nh việc thần th&aacute;nh h&oacute;a cuộc đời của Người.</em> &nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; con người hiện thực, b&igrave;nh dị, gần gũi với nh&acirc;n d&acirc;n, được nh&acirc;n d&acirc;n gọi l&agrave; B&aacute;c nhưng Người trở n&ecirc;n vĩ đại v&igrave; bằng phẩm chất v&agrave; năng lực c&aacute; nh&acirc;n, cả cuộc đời Người đ&atilde; vượt qua mọi kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch để sống, để hoạt động v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n m&igrave;nh, Tổ quốc m&igrave;nh. Nếu thần th&aacute;nh h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh, quần ch&uacute;ng sẽ thấy kh&oacute; học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của Người. Trong tuy&ecirc;n truyền, việc đưa những c&acirc;u chuyện về cuộc đời Hồ Ch&iacute; Minh, đưa những tư liệu về Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o nội dung truyền đạt l&agrave; cần thiết song phải đặc biệt ch&uacute; &yacute; đến xuất xứ, đến nguồn để đảm bảo t&iacute;nh khoa học v&agrave; độ tin cậy của&nbsp; tư liệu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Năm l&agrave;,</em></strong><em> cần n&acirc;ng cao năng lực xử l&yacute; th&ocirc;ng tin để nhận diện v&agrave; chống lại những luận điệu xuy&ecirc;n tạc, phủ nhận chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong đời sống x&atilde; hội, mọi hoạt động &ldquo;x&acirc;y&rdquo; lu&ocirc;n phải thực hiện đồng thời với c&aacute;c hoạt động &ldquo;chống&rdquo; lại c&aacute;i đối lập với n&oacute;. C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng về tư tưởng, l&yacute; luận cũng kh&ocirc;ng ngoại lệ. Ngay từ khi chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin mới ra đời, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh mới h&igrave;nh th&agrave;nh th&igrave; đ&atilde; gặp phải sức chống ph&aacute; m&atilde;nh liệt của nhiều thế lực th&ugrave; địch. Sự chống ph&aacute; n&agrave;y thể hiện dưới nhiều h&igrave;nh thức: Từ trắng trợn đến tinh vi, từ ch&ecirc; bai t&iacute;nh khoa học, t&iacute;nh c&aacute;ch mạng của c&aacute;c&nbsp; học thuyết đến cắt x&eacute;n c&acirc;u, chữ l&agrave;m thay đổi nội dung của c&aacute;c quan điểm, quan niệm; từ xuy&ecirc;n tạc bản chất của c&aacute;c sự kiện gắn với hoạt động của c&aacute;c nh&agrave; kinh điển, của Hồ Ch&iacute; Minh đến n&oacute;i xấu, b&ocirc;i đen đời tư của họ; từ việc sử dụng ng&ocirc;n ngữ của ph&aacute;t thanh vi&ecirc;n, b&igrave;nh luận vi&ecirc;n đến ng&ocirc;n ngữ của những kẻ du đ&atilde;ng, chợ trời; v.v. Trong thời đại khoa học &ndash; kỹ thuật, tin h&oacute;a, mạng h&oacute;a ph&aacute;t triển mạnh mẽ như ng&agrave;y nay th&igrave; việc quần ch&uacute;ng n&oacute;i chung, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng phải tiếp cận với c&aacute;c loại th&ocirc;ng tin đa chiều, trong đ&oacute; c&oacute; những th&ocirc;ng tin của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch l&agrave; kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; biện ph&aacute;p vạch trần bản chất của những lượng th&ocirc;ng tin n&agrave;y, nếu kh&ocirc;ng ngăn chặn sự l&acirc;y lan của ch&uacute;ng th&igrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tư tưởng, l&yacute; luận sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng ti&ecirc;u cực. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy việc nghi&ecirc;n cứu để hướng dẫn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, quần ch&uacute;ng nhận diện v&agrave; xử l&yacute; những loại th&ocirc;ng tin độc hại một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, kịp thời, đ&uacute;ng đắn l&agrave; c&ocirc;ng việc cần đưa v&agrave;o hoạt động thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục của c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">*</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Di huấn của L&ecirc;nin: <em>Thống nhất về tư tưởng l&agrave; cơ sở của mọi vấn đề thống nhất </em>trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, l&agrave; một trong những cội nguồn đem lại sức mạnh của Đảng cho đến nay vẫn c&ograve;n giữ nguy&ecirc;n gi&aacute; trị. Sự thống nhất n&agrave;y kh&ocirc;ng thể h&igrave;nh th&agrave;nh một sớm một chiều trong Đảng m&agrave; l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh phải được chuẩn bị khi những đảng vi&ecirc;n của Đảng c&ograve;n đứng trong đội ngũ hậu bị của Đảng. Những vấn đề tr&igrave;nh b&agrave;y tr&ecirc;n muốn g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả của sự chuẩn bị n&agrave;y./.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <hr /> <div id="edn1"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ch&uacute; th&iacute;ch:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: <em>Văn kiện Đảng to&agrave;n tập, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 1998, t.2, tr. 21.</span></p> </div> <div id="edn2"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Xem: B&agrave;i ph&aacute;t biểu của Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng tại Trụ sở Trung ương Đảng ng&agrave;y 18/12/2018, trong cuộc họp của Ban B&iacute; thư nghe 5 đo&agrave;n kiểm tra của Ban B&iacute; thư b&aacute;o c&aacute;o kết quả kiểm tra // B&agrave;i <em>Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước: Đảng vi&ecirc;n &iacute;t m&agrave; tốt c&ograve;n hơn đ&ocirc;ng kh&ocirc;ng mạnh &ndash; </em>B&aacute;o diện tử của Đ&agrave;i tiếng n&oacute;i Việt Nam (VOV.VN), ng&agrave;y 18/12/2018 // vov.vn/chinhtri/dang/tong-bi-thuchu-tich-nuoc-dang-vien-it-ma-tot-con-hon-dong-khong-manh-853345.vov.</span></p> </div> <div id="edn3"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a> Xem: Nguyễn Văn Ph&uacute;c (Chủ bi&ecirc;n): <em>Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội I đến Đại hội X, </em>Nxb. Lao động, H&agrave; Nội, 2005, tr. 301.</span></p> </div> <div id="edn4"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref4" name="_edn4" title="">[4]</a> Xem: Nguyễn Văn Ph&uacute;c (Chủ bi&ecirc;n): <em>Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội I đến Đại hội X, </em>Nxb. Lao động, H&agrave; Nội, 2005, tr. 413.</span></p> </div> <div id="edn5"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref5" name="_edn5" title="">[5]</a> Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: <em>Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ IX, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2001, tr.149</span></p> </div> <div id="edn6"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref6" name="_edn6" title="">[6]</a> Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: <em>Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XI, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, tr.91.</span></p> </div> <div id="edn7"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref7" name="_edn7" title="">[7]</a> Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: <em>Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2016, tr.6.</span></p> </div> <div id="edn8"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref8" name="_edn8" title="">[8]</a> Xem: Đảng Cộng sản Việt Nam: <em>Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, tr. 7-8, Điều 1.</span></p> </div> <div id="edn9"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref9" name="_edn9" title="">[9]</a> Nguồn: Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> </div> <div id="edn10"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref10" name="_edn10" title="">[10]</a> L&aacute; cờ b&uacute;a liềm của Li&ecirc;n X&ocirc; bay 69 năm tr&ecirc;n Điện Kremlin &ndash; Matx cơva bị r&uacute;t xuống v&agrave;o 19 giờ 30 ph&uacute;t ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 12 năm 1991, đ&aacute;nh dấu cho sự tan r&atilde; của Đảng Cộng sản Li&ecirc;n X&ocirc; // Xem: GS.TS. Nguyễn Xu&acirc;n Y&ecirc;m, PGS.TS. Nguyễn H&ograve;a B&igrave;nh, TS. B&ugrave;i Minh Thanh (Đồng chủ bi&ecirc;n): <em>Ph&ograve;ng chống tham nhũng ở Việt Nam v&agrave; tr&ecirc;n thế giới, </em>Nxb. C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, H&agrave; Nội, 2007, tr. 667, 675.</span></p> </div> <div id="edn11"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref11" name="_edn11" title="">[11]</a> Xem: GS.TS. Nguyễn Xu&acirc;n Y&ecirc;m, PGS.TS. Nguyễn H&ograve;a B&igrave;nh, TS. B&ugrave;i Minh Thanh (Đồng chủ bi&ecirc;n): <em>Ph&ograve;ng chống tham nhũng ở Việt Nam v&agrave; tr&ecirc;n thế giới, </em>Nxb. C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, H&agrave; Nội, 2007, tr. 668 &ndash; 670.</span></p> </div> <div id="edn12"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref12" name="_edn12" title="">[12]</a> Đảng Cộng sản Việt Nam: <em>Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XI, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, tr.65.</span></p> </div> <div id="edn13"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref13" name="_edn13" title="">[13]</a> Xem: B&agrave;i ph&aacute;t biểu của Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng tại Trụ sở Trung ương Đảng ng&agrave;y 18/12/2018, trong cuộc họp của Ban B&iacute; thư nghe 5 đo&agrave;n kiểm tra của Ban B&iacute; thư b&aacute;o c&aacute;o kết quả kiểm tra // B&agrave;i <em>Tổng B&iacute; thư, Chủ tịch nước: Đảng vi&ecirc;n &iacute;t m&agrave; tốt c&ograve;n hơn đ&ocirc;ng kh&ocirc;ng mạnh &ndash; </em>B&aacute;o diện tử của Đ&agrave;i tiếng n&oacute;i Việt Nam (VOV.VN), ng&agrave;y 18/12/2018 // vov.vn/chinhtri/dang/tong-bi-thuchu-tich-nuoc-dang-vien-it-ma-tot-con-hon-dong-khong-manh-853345.vov.</span></p> </div> <div id="edn14"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref14" name="_edn14" title="">[14]</a> Xem: Bộ gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo - Trung t&acirc;m ng&ocirc;n ngữ v&agrave; văn h&oacute;a Việt Nam: <em>Đại từ điển tiếng Việt, </em>Nxb. Văn h&oacute;a &ndash; Th&ocirc;ng tin, H&agrave; Nội, 1998, tr. 1757 &amp; tr. 1016.</span></p> </div> <div id="edn15"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref15" name="_edn15" title="">[15]</a> Xem: L&ecirc;nin: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. TIến bộ, Matxcơva, 1975, t.5, tr.336.</span></p> </div> <div id="edn16"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref16" name="_edn16" title="">[16]</a> L&ecirc;nin: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1979, t.7, tr.530.</span></p> </div> <div id="edn17"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref17" name="_edn17" title="">[17]</a> Xem: L&ecirc;nin: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1978, t.35, tr.23.</span></p> </div> <div id="edn18"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref18" name="_edn18" title="">[18]</a> -&nbsp; Trong t&aacute;c phẩm <em>L&agrave;m g&igrave;?</em>, L&ecirc;nin viết: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận c&aacute;ch mạng th&igrave; cũng kh&ocirc;ng thể c&oacute; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng&rdquo; // L&ecirc;nin: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1975, t.6, tr.30.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">- Trang b&igrave;a của t&aacute;c phẩm <em>Đường K&aacute;ch mệnh</em>, Hồ Ch&iacute; Minh viết: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận k&aacute;ch mệnh, th&igrave; kh&ocirc;ng k&oacute; k&aacute;ch mệnh vận động &hellip; Chỉ k&oacute; theo l&yacute; luận k&aacute;ch mệnh tiền fong, đảng k&aacute;ch mệnh mới l&agrave;m nổi tr&aacute;ch nhiệm k&aacute;ch mệnh tiền fong&rdquo; // Hồ Ch&iacute; Minh: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.2, tr.279.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">- Trong <em>Diễn văn khai mạc Lớp học l&yacute; luận Kh&oacute;a I Trường Nguyễn &Aacute;i Quốc, ng&agrave;y 07/9/1957, </em>Hồ Ch&iacute; Minh viết: &ldquo;L&yacute; luận quan trọng với Đảng như thế n&agrave;o? L&ecirc;nin, người thầy vĩ đại của ch&uacute;ng ta đ&atilde; t&oacute;m tắt sự quan trọng của l&yacute; luận trong mấy c&acirc;u như sau: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận c&aacute;ch mạng th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng&rdquo; v&agrave; &ldquo;chỉ c&oacute; một đảng c&oacute; l&yacute; luận tiền phong hướng dẫn th&igrave; mới c&oacute; thể l&agrave;m tr&ograve;n được vai tr&ograve; chiến sỹ tiền phong&rdquo; // Xem: Hồ Ch&iacute; Minh: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.11, tr.93.</span></p> </div> <div id="edn19"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref19" name="_edn19" title="">[19]</a> Hồ Ch&iacute; Minh: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.11, tr.96.</span></p> </div> <div id="edn20"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref20" name="_edn20" title="">[20]</a> Xem : Hồ Ch&iacute; Minh: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.2, tr.159 - 160.</span></p> </div> <div id="edn21"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref21" name="_edn21" title="">[21]</a> Xem : Hồ Ch&iacute; Minh: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.2, tr.95.</span></p> </div> <div id="edn22"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref22" name="_edn22" title="">[22]</a> Xem:&nbsp; - Đảng Cộng sản Việt Nam: <em>Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, tr.4.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">- Đảng Cộng sản Việt Nam: <em>Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XI, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, tr.21.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">- Đảng Cộng sản Việt Nam: <em>Văn kiện Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XII, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2016, tr.199.</span></p> </div> <div id="edn23"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref23" name="_edn23" title="">[23]</a> Nguồn: Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> </div> <div id="edn24"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref24" name="_edn24" title="">[24]</a> L&ecirc;nin: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. TIến bộ, Matxcơva, 1980, t.20, tr.99.</span></p> </div> <div id="edn25"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px"><a href="#_ednref25" name="_edn25" title="">[25]</a> Xem : Hồ Ch&iacute; Minh: <em>To&agrave;n tập, </em>Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.11, tr.95.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN