Phát huy sức trẻ Nhân văn trong Ngày đoàn viên 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 22/3, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn&nbsp;- ĐHQG-HCM đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong khu&ocirc;n khổ &ldquo;Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n - Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; năm 2020.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đa dạng hoạt động trực tuyến</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi to&agrave;n d&acirc;n chung tay ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn&nbsp;- ĐHQG-HCM đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;về việc ph&aacute;t động ủng hộ Ch&iacute;nh phủ đẩy l&ugrave;i dịch COVID-19. To&agrave;n bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song với đ&oacute;, nhằm n&acirc;ng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế th&agrave;nh phố, Ban Học tập v&agrave; Nghi&ecirc;n cứu Khoa học Đo&agrave;n trường đưa đến cho c&aacute;c bạnđo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về Cổng th&ocirc;ng tin &Yacute; tưởng &quot;S&aacute;ng tạotrẻ&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;. Sau một ng&agrave;y, Cổng th&ocirc;ng tin đ&atilde; thu h&uacute;t 300 &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến đăng k&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với h&igrave;nh thức thi trực tuyến mới lạ, c&acirc;u hỏi đa dạng, mang t&iacute;nh vận dụng thực tiễn cao v&agrave; phần thưởng đầy hấp dẫn, &quot;Đấu trường Ph&aacute;p luật&quot; đ&atilde; quay trở lại trong Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2020. Đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n chơi học thuật d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&igrave;m hiểu về ph&aacute;p luật Nh&agrave; nước Việt Nam v&agrave; khơi dậy tinh thần ham m&ecirc; t&igrave;m hiểu, nghi&ecirc;n cứu về ph&aacute;p luật của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n. Sau 9 giờ khởi động cuộc thi, đ&atilde; c&oacute; hơn 300 lượt tham gia trả lời c&acirc;u hỏi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33298/%E1%BA%A2nh%201.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những hoạt động được Đo&agrave;n trường&nbsp;l&ecirc;n kế hoạch v&agrave; thực hiện trong &ldquo;Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n - Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo; năm 2020</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay, chuy&ecirc;n mục Youthtalk &ldquo;Resfeber&rdquo; số thứ 2 được thực hiện bởi Ban Quốc tế Đo&agrave;n trường cũng đ&atilde; được đăng. Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động giao lưu quốc tế trọng điểm của Đo&agrave;n trường trong th&aacute;ng 3 n&agrave;y. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Theo bước ch&acirc;n người anh h&ugrave;ng&rdquo; cũng đ&atilde; được chia sẻ bằng h&igrave;nh thức &ocirc; truyện tranh s&aacute;ng tạo, gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n. thanh ni&ecirc;n&nbsp;kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c địa chỉ đỏ v&agrave; di t&iacute;ch lịch sử tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33298/%E1%BA%A2nh%202.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Poster chương tr&igrave;nh H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Theo bước ch&acirc;n người anh h&ugrave;ng&rdquo;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những phần việc &yacute; nghĩa của sức trẻ</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n cơ sở Thủ Đức, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; khởi c&ocirc;ng v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh trồng mới 100 c&acirc;y xanh tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n cơ sở Thủ Đức. Đo&agrave;n trường h&acirc;n hạnh đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng g&oacute;p sức với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33298/%E1%BA%A2nh%203.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia&nbsp;trồng c&acirc;y.&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng những thế, Đo&agrave;n trường tiếp tục lan tỏa những việc tốt với hoạt động thăm, động vi&ecirc;n v&agrave; trao học bổng khuyến học cho bạn&nbsp;Nguyễn Ho&agrave;ng Long tại huyện Củ Chi. Học bổng c&oacute; gi&aacute; trị 3.000.000 đồng nhằm gi&uacute;p động vi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch Ho&agrave;ng Long sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33298/%E1%BA%A2nh%204.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Nguyễn Thị Ngọc Kh&aacute;nh trao học bổng khuyến học cho em Nguyễn Ho&agrave;ng Long.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 v&agrave; tiếp tục thực hiện chủ trương của UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m Quản l&yacute; k&yacute; t&uacute;c x&aacute; c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o&nbsp;về việc sử dụng k&yacute; t&uacute;c x&aacute; l&agrave;m nơi c&aacute;ch ly ph&ograve;ng chống dịch COVID-19. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">60 c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường&nbsp;đ&atilde; hỗ trợ thống k&ecirc; đồ d&ugrave;ng v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i theo từng ph&ograve;ng, ni&ecirc;m phong, đưa v&agrave;o bảo quản tập trung trong ng&agrave;y 22/3. Cũng trong ng&agrave;y, c&aacute;c c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n trường cũng đ&atilde; huy động được hơn 1.000 th&ugrave;ng carton phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị dọn dẹp để đ&oacute;n người đến c&aacute;ch ly.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33298/%E1%BA%A2nh%205.jpg" style="font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n của trường tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng việc dọn dẹp, đ&oacute;ng g&oacute;i, ni&ecirc;m phong từng phần của k&yacute; t&uacute;c x&aacute; khu B</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2020, Đo&agrave;n trường đ&atilde; triển khai nhiều hoạt động trực tuyến li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n nhằm phục vụ nhu cầu của đo&agrave;n vi&ecirc;n ,thanh ni&ecirc;n trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH T&Acirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;