Tân Phú: Liên hoan "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 23/5/2020, tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; tổ chức lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; quận T&acirc;n Ph&uacute;, năm 2020.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự lễ tuy&ecirc;n dương h&ocirc;m nay, c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng chỉ Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33529/IMG_7977.JPG" style="height:467px; width:700px" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m - Quận uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n cũng đ&atilde; n&ecirc;u r&otilde; vai tr&ograve;, nhiệm vụ của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới, phải t&iacute;ch cực học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao tinh thần tự gi&aacute;c, &yacute; thức bảo vệ Tổ quốc, tham gia xung k&iacute;ch, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Cũng trong Thư gửi Thanh ni&ecirc;n, được viết th&aacute;ng 4/1951 bởi chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, tr&iacute;ch &ldquo;Thanh ni&ecirc;n phải xung phong l&agrave;m gương mẫu trong c&ocirc;ng t&aacute;c, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức c&aacute;ch mạng. Thanh ni&ecirc;n phải th&agrave;nh một lực lượng to lớn v&agrave; vững chắc trong c&ocirc;ng cuộc kh&aacute;ng chiến v&agrave; kiến quốc&rdquo; c&oacute; như vậy những tấm gương điển h&igrave;nh trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay sẽ tạo được sức lan toả đến c&aacute;c thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n mai sau.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33529/IMG_8019.JPG" style="height:467px; width:700px" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33529/IMG_8092.JPG" style="height:467px; width:700px" type="image" /></span></span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo đ&atilde; trao tặng giấy khen v&agrave; tặng phẩm lưu niệm d&agrave;nh cho 26 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; quận T&acirc;n Ph&uacute;, năm 2020.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ li&ecirc;n hoan &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; quận T&acirc;n Ph&uacute; năm 2020, ng&agrave;y 23/5/2020 c&aacute;c đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c, với c&aacute;c hoạt động sau:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham quan, t&igrave;m hiểu về Tuyến đường sắt đ&ocirc; thị Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; M&igrave;nh,Hầm chứa vũ kh&iacute; b&iacute; mật của Biệt động S&agrave;i G&ograve;n, đường đi bộ Nguyễn Huệ</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33529/IMG_8330.JPG" style="height:467px; width:700px" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33529/IMG_8443.JPG" style="height:467px; width:700px" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><input alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33529/IMG_8463.JPG" style="height:467px; width:700px" type="image" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động an sinh x&atilde; hội: Thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em tại L&agrave;ng Ho&agrave; B&igrave;nh - Bệnh viện Từ Dũ</span></em></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&Ocirc;NG TH&Agrave;NH</span></strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;