Đoàn Satra tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội nghị đ&atilde; tổ chức sơ kết đ&aacute;nh gi&aacute; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TCT Thương mại S&agrave;i G&ograve;n giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ (2017 &ndash; 2022), kiểm điểm vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TCT, nghi&ecirc;m t&uacute;c nh&igrave;n nhận mặt mạnh, hạn chế v&agrave; những b&agrave;i học kinh nghiệm trong việc ph&acirc;n c&ocirc;ng, ph&acirc;n nhiệm trong Ban Thường vụ, Ban Chấp h&agrave;nh đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ trọng t&acirc;m cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n TCT Thương mại S&agrave;i G&ograve;n trong nửa cuối nhiệm kỳ V, giai đoạn 2020 &ndash; 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33534/giua nk 1.jpg" style="height:507px; width:760px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ hội nghị, Đo&agrave;n TCT đ&atilde; triển khai b&aacute;o c&aacute;o sơ kết giữa nhiệm kỳ, b&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm của Ban chấp h&agrave;nh giai đoạn 2017 &ndash; 2020 v&agrave; triển triển khai nhiệm vụ trọng t&acirc;m trong nữa nhiệm kỳ c&ograve;n lại, th&ocirc;ng qua tờ tr&igrave;nh thay đổi chỉ ti&ecirc;u Nghị quyết Đại hội v&agrave; bỏ phiếu biểu quyết th&ocirc;ng qua những thay đổi chỉ ti&ecirc;u Nghị quyết Đại hội, tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả trong thời gian qua cũng như tiếp thu &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc. Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TCT cũng tổ chức bầu kiện to&agrave;n 07 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh, 01 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ban Thường vụ v&agrave; 02 đồng ch&iacute; v&agrave;o Ủy ban kiểm tra Đo&agrave;n TCT.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n TCT đ&atilde; tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương &ldquo;V&igrave; thế hệ trẻ&rdquo; phần thưởng cao qu&iacute; nhất của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh cho 05 đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo TCT v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; cựu c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Satra đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự nghiệp gi&aacute;o dục thế hệ trẻ v&agrave; x&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33534/giua nk 2.jpg" style="height:507px; width:760px" /><br /> Hội nghị cũng tổ chức trao Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 03 đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc trong chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2020, 03 đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2020 v&agrave; 02 đơn vị, 02 c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do virut Corona g&acirc;y ra. Đo&agrave;n TCT cũng tổ chức tuy&ecirc;n dương 06 Chi đo&agrave;n vững mạnh ti&ecirc;u biểu &quot;3 nắm - 3 biết - 3 l&agrave;m&quot; năm 2020 v&agrave; 08 &ldquo;C&aacute;n bộ Đo&agrave;n Satra ti&ecirc;u biểu&rdquo; năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33534/giua nk 3.jpg" style="height:507px; width:760px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau hơn 3 giờ l&agrave;m việc, Hội nghị đ&atilde; giao cho Ban chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n TCT nhiệm kỳ V (2017&ndash; 2022) tiếp thu c&aacute;c &yacute; kiến chỉ đạo v&agrave; bổ sung v&agrave;o một số nội dung trọng t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n giai đoạn 2020-2022, k&ecirc;u gọi tất cả đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong Tổng C&ocirc;ng Ty Thương Mại S&agrave;i G&ograve;n tiếp tục giữ vững truyền thống đo&agrave;n kết v&agrave; ph&aacute;t huy sức mạnh tổng hợp, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đ&atilde; đề ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33534/giua nk 4.jpg" style="height:428px; width:760px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>TI&Ecirc;N MINH</em></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;