Ngày hội Thanh niên với văn hoá giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="sapo" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Arial; text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Vừa qua, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Quận Đo&agrave;n 12&nbsp;phối hợp với Trường&nbsp;Cao đẳng Kinh tế - C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng ty TNHH SX TM S&agrave;i G&ograve;n Anh Ph&aacute;t&nbsp;&nbsp;tổ chức Chương tr&igrave;nh &quot;Ng&agrave;y h&ocirc;i thanh ni&ecirc;n với văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; năm 2020.</span></strong></div> <div class="text clearfix" style="box-sizing: border-box; position: relative; border-bottom: 1px dotted rgb(192, 192, 192); margin-top: 25px; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Arial;"> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33542/8792e9198cda718428cb.jpg" style="height:350px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Đ/c Th&aacute;i Bảo Ng&acirc;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n trao thư cảm ơn&nbsp;đơn vị phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại Ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Th&aacute;i Bảo Ng&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n k&ecirc;u gọi c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&atilde;y ph&aacute;t huy vai tr&ograve; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, t&iacute;ch cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo; tập trung v&agrave;o những h&agrave;nh động thiết thực như: Kh&ocirc;ng uống rượu bia khi tham gia giao th&ocirc;ng; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao th&ocirc;ng; kh&ocirc;ng tham gia đua xe tr&aacute;i ph&eacute;p, đi đ&uacute;ng l&agrave;n đường, phần đường; mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trở th&agrave;nh những tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n t&iacute;ch cực vận động thanh thiếu nhi v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; c&oacute; những h&agrave;nh vi đẹp, ứng xử c&oacute; văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần giảm thiểu c&aacute;c vụ tai nạn giao th&ocirc;ng, từng bước x&acirc;y dựng x&atilde; hội giao th&ocirc;ng th&acirc;n thiện, đầy t&igrave;nh người v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; tai nạn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33542/1212.jpg" style="height:350px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Phần thi &quot;Thử t&agrave;i l&aacute;i xe&quot; tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại Chương tr&igrave;nh nhằm động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu trong triển khai tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng năm 2020, C&ocirc;ng ty TNHH SX TM S&agrave;i G&ograve;n Anh Ph&aacute;t&nbsp;đ&atilde; trao tặng 200 suất thay nhớt xe miễn ph&iacute; cho nh&agrave; trường.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33542/123344.jpg" style="height:350px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33542/ddd.jpg" style="height:350px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Tuy&ecirc;n truyền luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ qua b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tờ bướm cho sinh vi&ecirc;n trường</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ngay sau phần khai mạc, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; rất s&ocirc;i nổi v&agrave; h&agrave;o hứng tham gia c&aacute;c nội dung: Phần thi rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng Kiến thức về luật giao th&ocirc;ng đường bộ;&nbsp;thay dầu miễn ph&iacute;, thực h&agrave;nh l&aacute;i xe; tập huấn kiến thức an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n; c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động t&igrave;m hiểu Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33542/3d3f93aef66d0b33527c.jpg" style="height:350px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Ban tổ chức&nbsp;chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n trường&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y hội thanh ni&ecirc;n với văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng cấp Quận năm 2020&nbsp;đ&atilde; tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, s&ocirc;i nổi trong tuổi trẻ th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute;, tuy&ecirc;n truyền đến đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n những kiến thức cơ bản về Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ, kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về trật tự ATGT cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhằm n&acirc;ng cao &yacute; thức chấp h&agrave;nh Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c quy tắc giao th&ocirc;ng n&oacute;i ri&ecirc;ng, g&oacute;p phần giảm thiểu tai nạn giao th&ocirc;ng v&agrave; &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>TRẦN LỢI</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;