Ngày hội Thanh niên với văn hoá giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="sapo" style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Arial; text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Vừa qua, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Quận Đo&agrave;n 12&nbsp;phối hợp với Trường&nbsp;Cao đẳng Kinh tế - C&ocirc;ng nghệ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng ty TNHH SX TM S&agrave;i G&ograve;n Anh Ph&aacute;t&nbsp;&nbsp;tổ chức Chương tr&igrave;nh &quot;Ng&agrave;y h&ocirc;i thanh ni&ecirc;n với văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; năm 2020.</span></strong></div> <div class="text clearfix" style="box-sizing: border-box; position: relative; border-bottom: 1px dotted rgb(192, 192, 192); margin-top: 25px; color: rgb(73, 73, 73); font-family: Arial;"> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33542/8792e9198cda718428cb.jpg" style="height:350px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Đ/c Th&aacute;i Bảo Ng&acirc;n - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n trao thư cảm ơn&nbsp;đơn vị phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại Ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Th&aacute;i Bảo Ng&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n k&ecirc;u gọi c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&atilde;y ph&aacute;t huy vai tr&ograve; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, t&iacute;ch cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&rdquo; tập trung v&agrave;o những h&agrave;nh động thiết thực như: Kh&ocirc;ng uống rượu bia khi tham gia giao th&ocirc;ng; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao th&ocirc;ng; kh&ocirc;ng tham gia đua xe tr&aacute;i ph&eacute;p, đi đ&uacute;ng l&agrave;n đường, phần đường; mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trở th&agrave;nh những tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n t&iacute;ch cực vận động thanh thiếu nhi v&agrave; c&aacute;c tầng lớp nh&acirc;n d&acirc;n nghi&ecirc;m chỉnh chấp h&agrave;nh c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật v&agrave; c&oacute; những h&agrave;nh vi đẹp, ứng xử c&oacute; văn h&oacute;a khi tham gia giao th&ocirc;ng. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần giảm thiểu c&aacute;c vụ tai nạn giao th&ocirc;ng, từng bước x&acirc;y dựng x&atilde; hội giao th&ocirc;ng th&acirc;n thiện, đầy t&igrave;nh người v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; tai nạn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33542/1212.jpg" style="height:350px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Phần thi &quot;Thử t&agrave;i l&aacute;i xe&quot; tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại Chương tr&igrave;nh nhằm động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu trong triển khai tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng năm 2020, C&ocirc;ng ty TNHH SX TM S&agrave;i G&ograve;n Anh Ph&aacute;t&nbsp;đ&atilde; trao tặng 200 suất thay nhớt xe miễn ph&iacute; cho nh&agrave; trường.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33542/123344.jpg" style="height:350px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33542/ddd.jpg" style="height:350px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Tuy&ecirc;n truyền luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ qua b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tờ bướm cho sinh vi&ecirc;n trường</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ngay sau phần khai mạc, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; rất s&ocirc;i nổi v&agrave; h&agrave;o hứng tham gia c&aacute;c nội dung: Phần thi rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng Kiến thức về luật giao th&ocirc;ng đường bộ;&nbsp;thay dầu miễn ph&iacute;, thực h&agrave;nh l&aacute;i xe; tập huấn kiến thức an to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&agrave; kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n; c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động t&igrave;m hiểu Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33542/3d3f93aef66d0b33527c.jpg" style="height:350px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Ban tổ chức&nbsp;chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n trường&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y hội thanh ni&ecirc;n với văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng cấp Quận năm 2020&nbsp;đ&atilde; tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, s&ocirc;i nổi trong tuổi trẻ th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute;, tuy&ecirc;n truyền đến đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n những kiến thức cơ bản về Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ, kỹ năng l&aacute;i xe an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, phổ biến c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về trật tự ATGT cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nhằm n&acirc;ng cao &yacute; thức chấp h&agrave;nh Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ n&oacute;i chung v&agrave; c&aacute;c quy tắc giao th&ocirc;ng n&oacute;i ri&ecirc;ng, g&oacute;p phần giảm thiểu tai nạn giao th&ocirc;ng v&agrave; &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>TRẦN LỢI</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;