Đoàn Công ty Dược Sài Gòn: Hội thi “Du khảo về nguồn”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n tổ chức Hội thi &ldquo;Du khảo về nguồn&rdquo; v&agrave;o 21/6/2020. Hoạt động do Cụm kinh doanh của Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty đăng cai tổ chức. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33553/%C4%90o%C3%A0n%20C%C3%B4ng%20ty%20ch%E1%BB%A5p%20%E1%BA%A3nh%20t%E1%BA%A1i%20t%C6%B0%E1%BB%A3ng%20%C4%91%C3%A0i%20B%C3%A1c.jpg" style="height:343px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Anh Trương Quốc H&ugrave;ng &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n chia sẻ: &ldquo;Hội thi được tổ chức với mong muốn g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức v&agrave; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử c&aacute;ch mạng, t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; &nbsp;tạo s&acirc;n chơi giao lưu, học hỏi v&agrave; trao đổi kinh nghiệm giữa c&aacute;c đơn vị&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội thi đ&atilde; diễn ra đầy s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng với sự tham gia của 5 đội đến từ c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n, chi đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dược S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp;C&aacute;c đội dự thi bốc thăm giải m&atilde; mật thư, mỗi mật thư l&agrave; một địa chỉ bảo t&agrave;ng. Sau đ&oacute; di chuyển đến địa điểm tr&ecirc;n mật thư, c&ugrave;ng nhau tham quan t&igrave;m hiểu chụp ảnh lưu niệm đăng tr&ecirc;n trang facebook với hashtag #Dukhaovenguonnam2020.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Mỗi đội di chuyển v&agrave; t&igrave;m hiểu &iacute;t nhất 2 bảo t&agrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Tp.Hồ Ch&iacute; Minh trong số c&aacute;c bảo t&agrave;ng: Bảo t&agrave;ng Lịch sử Việt Nam, Bảo t&agrave;ng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Bảo t&agrave;ng T&ocirc;n Đức Thắng, Bảo t&agrave;ng Chứng t&iacute;ch chiến tranh, Bảo t&agrave;ng Phụ nữ Nam bộ v&agrave; Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Sau khi tham quan, t&igrave;m hiểu về bảo t&agrave;ng, c&aacute;c đội tập trung tại địa điểm Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh thi phần kiến thức đ&atilde; t&igrave;m hiểu. &nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Kết quả chung cuộc, Đo&agrave;n C&aacute;c ph&ograve;ng ban đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất, Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty Roussel Việt Nam gi&agrave;nh giải Nh&igrave;,&nbsp; Đo&agrave;n C&ocirc;ng ty CPDPDL Pharmedic gi&agrave;nh giải Ba của hội thi.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">TUYẾT V&Acirc;N</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;