Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật tổ chức về nguồn tại Căn cứ cách mạng núi Dinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Đo&agrave;n Trường Đại học Kinh tế - Luật đ&atilde; tổ chức chuyến Du khảo về nguồn Căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tại n&uacute;i Dinh, huyện T&acirc;n Th&agrave;nh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">Đo&agrave;n bắt đầu xuất ph&aacute;t tại KTX khu B, ĐHQG-HCM v&agrave; đến viếng, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. HCM. </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/%E1%BA%A3nh%201.jpg" style="height:420px; width:630px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n Trường ĐH Kinh tế - Luật thực hiện d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. HCM</span></span></span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/%E1%BA%A3nh%202.jpg" style="height:420px; width:630px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n Trường ĐH Kinh tế - Luật thực hiện d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. HCM</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">Tham gia chuyến đi ngo&agrave;i sự c&oacute; mặt của c&aacute;c bạn C&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội chủ chốt của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Trường, đo&agrave;n c&ograve;n h&acirc;n hạnh đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; L&ecirc; Đức Quy - C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n về tham dự chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n chuy&ecirc;n đề &ldquo;T&igrave;m hiểu lịch sử - truyền thống khu căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định n&uacute;i Dinh&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/ẢNH 4.jpg" style="height:420px; width:630px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ/c&nbsp;<span style="color:rgb(32, 33, 36)">L&ecirc; Đức Quy - c&aacute;n bộ ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng Đo&agrave;n Trường ĐH Kinh tế - Luật </span></span></em></span><br /> <span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">tham gia viếng, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP. HCM</span></span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">Sau khi l&agrave;m lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ, đo&agrave;n tiếp tục l&ecirc;n xe di chuyển về n&uacute;i Dinh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u. Tại đ&acirc;y, đo&agrave;n bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh đi bộ qua những con đường m&ograve;n hơn 1 giờ đồng hồ từ ch&acirc;n n&uacute;i l&ecirc;n đến Khu căn cứ c&aacute;ch mạng&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại n&uacute;i Dinh.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/ảnh 5.jpg" style="height:420px; width:630px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/ảnh 6.jpg" style="height:420px; width:630px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(32, 33, 36)">H&agrave;nh tr&igrave;nh đi bộ&nbsp;từ ch&acirc;n n&uacute;i l&ecirc;n đến Khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại n&uacute;i Dinh.</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">Khu vực đặt bia truyền thống&nbsp;l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh của tuổi trẻ th&agrave;nh phố nhằm thể hiện sự biết ơn v&agrave; tưởng nhớ những c&aacute;n bộ Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ki&ecirc;n trung, bất khuất đ&atilde; ng&atilde; xuống v&igrave; độc lập, tự do của Tổ Quốc.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/ảnh 7.jpg" style="height:420px; width:630px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(32, 33, 36)">Khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại n&uacute;i Dinh</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">Tại đ&acirc;y c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; l&agrave;m lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại bia tưởng niệm v&agrave; được tham dự chuy&ecirc;n đề &quot;T&igrave;m hiểu lịch sử - truyền thống khu căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định n&uacute;i Dinh&quot; do đồng ch&iacute; L&ecirc; Đức Quy - C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/ảnh 8.jpg" style="height:420px; width:630px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n thực hiện d&acirc;ng hương tại&nbsp;<span style="color:rgb(32, 33, 36)">Khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại n&uacute;i Dinh</span></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/ảnh 9.jpg" style="height:420px; width:630px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; L&ecirc; Mạnh Hiếu - Đảng Ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường đại diện đo&agrave;n<br /> d&acirc;ng hương tại bia&nbsp;<span style="color:rgb(32, 33, 36)">tưởng niệm</span></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/ảnh 10.jpg" style="width:630px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia sinh hoạt chuy&ecirc;n đề</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/ảnh 11.jpg" style="height:420px; width:630px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;<span style="color:rgb(32, 33, 36)">&nbsp;L&ecirc; Đức Quy - C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;</span></span></em></span><br /> <span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">b&aacute;o c&aacute;o&nbsp;chuy&ecirc;n đề &quot;T&igrave;m hiểu lịch sử - truyền thống<br /> khu căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định n&uacute;i Dinh&quot;</span></span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">Căn cứ N&uacute;i Dinh l&agrave; một trong những căn cứ quan trọng v&agrave; điển h&igrave;nh trong hệ thống c&aacute;c căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thời chống Mỹ. Tại đ&acirc;y, với sự hỗ trợ của Thị ủy B&agrave; Rịa v&agrave; Tỉnh ủy Đồng Nai, Th&agrave;nh Đo&agrave;n từng bước g&acirc;y dựng phong tr&agrave;o, tổ chức c&aacute;c kh&oacute;a huấn luyện c&aacute;n bộ, tiếp nhận vũ kh&iacute;, nu&ocirc;i qu&acirc;n, h&igrave;nh th&agrave;nh một hậu phương vững chắc cho mặt trận đấu tranh c&ocirc;ng khai tại S&agrave;i G&ograve;n. Trong cuộc kh&aacute;ng chiến, N&uacute;i Dinh l&agrave; cơ sở an to&agrave;n che chở cho c&aacute;c đơn vị thuộc chiến trường Đ&ocirc;ng Nam bộ, l&agrave; nơi đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều chiến sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; du k&iacute;ch B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u đ&atilde; hi sinh, nằm lại nơi đ&acirc;y trong qu&aacute; tr&igrave;nh&nbsp;x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ căn cứ n&agrave;y.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/ảnh 13.jpg" style="height:420px; width:630px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Ng&ocirc; L&ecirc; Mạnh Hiếu - B&iacute; Thư Đo&agrave;n Trường ĐH Kinh tế - Luật đại diện đo&agrave;n<br /> gửi tặng thư cảm ơn đến&nbsp;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33565/ảnh 12.jpg" style="width:630px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tham gia đo&agrave;n về nguồn Khu căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định n&uacute;i Dinh</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(32, 33, 36)">Chuyến đi đ&atilde; mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ v&agrave; th&uacute; vị cho c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội Trường Đại học Kinh tế - Luật, từ đ&oacute; sẽ tạo tiền đề gi&uacute;p cho c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội cũng cố l&ograve;ng y&ecirc;u nước, hiểu th&ecirc;m về truyền thống anh h&ugrave;ng của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM v&agrave; &yacute; thức r&egrave;n luyện phấn đấu hơn nữa để g&oacute;p phần ph&aacute;t triển c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐO&Agrave;N TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT&nbsp;</span></span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;