Chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh Q3 vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 18/7/2020, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh Quận 3 Nguyễn L&yacute; Minh Tr&iacute; &ndash; Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng an, Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ huy Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh Phường 7 đ&atilde; vinh dự được kết nạp Đảng tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh, chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong trong kh&ocirc;ng kh&iacute; long trọng v&agrave; ấm &aacute;p.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33623/3-min-1.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buổi lễ c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n &ndash; UV BTV, Ph&oacute; Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND Phường 7; đồng ch&iacute; Phan Hồng Ngọc &ndash; UVBTV, Trưởng Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Quận Đo&agrave;n, Chỉ huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh Quận 3 c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n của Phường 7.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thay mặt Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phan Hồng Ngọc đ&atilde; gửi tặng phần qu&agrave; ch&uacute;c mừng đến đồng ch&iacute; Nguyễn L&yacute; Minh Tr&iacute; v&agrave; hy vọng đồng ch&iacute; sẽ kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực phấn đấu, r&egrave;n luyện để n&acirc;ng cao hiểu biết về Đảng, r&egrave;n luyện kỹ năng, phấn đấu học tập để l&agrave; tấm gương cho thế hệ sau.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33623/4-min-1.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thời điểm đồng ch&iacute; được kết nạp cũng l&agrave; thời điểm Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh đang diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan của tuổi trẻ Quận 3 n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; tuổi trẻ Th&agrave;nh phố n&oacute;i chung, v&igrave; vậy đồng ch&iacute; cần ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, đi đầu trong tham gia v&agrave; tham mưu tổ chức c&aacute;c hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa thiết thực v&agrave; lan tỏa &yacute; thức t&igrave;nh nguyện đến đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; lượng lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khu vực lực lượng vũ trang tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">DUY HƯNG</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;