Chiến sĩ tình nguyện Đại học Sài Gòn đã sẵn sàng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&ograve;a chung kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch hưởng ứng đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của học sinh, sinh vi&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; ch&iacute;nh thức bắt đầu.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 18/7 vừa qua, tại s&acirc;n khu Hiệu bộ cơ sở ch&iacute;nh, Lễ ra qu&acirc;n CDTN M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n năm 2020 đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với sự tham dự của đ/c Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Thầy Hồ Kỳ Quang Minh &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng trường; C&ocirc; L&ecirc; Chi Lan - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng trường, Thầy V&otilde; Văn Thật -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng trường</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;c&ugrave;ng sự c&oacute; mặt của c&aacute;c đồng ch&iacute; đại&nbsp;diện c&aacute;c đơn vị phối hợp trong chiến dịch; Qu&yacute; Thầy, C&ocirc; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng, ban, trung t&acirc;m trong nh&agrave; trường v&agrave; đặc biệt l&agrave; 246 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Đại học S&agrave;i G&ograve;n, 35 chiến sĩ Hoa Phượng đỏ trường Trung học Thực h&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan của buổi lễ</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp;Qu&yacute; đại biểu tham dự buổi lễ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n lần thứ 27, năm 2020 diễn ra với 07 đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n v&agrave; hoạt động tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận Quận 1, Quận 5, Quận 6, huyện Cần Giờ v&agrave; H&oacute;c M&ocirc;n. Tại buổi lễ, đ/c T&agrave;o Hữu Đạt &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c Sinh vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường đại diện Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường tr&igrave;nh b&agrave;y những điểm mới cũng như những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, chỉ ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra trong chiến dịch năm nay. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Chỉ huy cũng như c&aacute;c bạn chiến sĩ đ&atilde; được nghe những &yacute; kiến chỉ đạo, những lời dặn d&ograve; từ thầy Hồ Kỳ Quang Minh &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thầy Hồ Kỳ Quang Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thầy Hồ Kỳ Quang Minh v&agrave; đ/c Do&atilde;n Trường Quang&nbsp;trao cờ lệnh cho Ban Chỉ huy Chiến dịch</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; được trang bị c&aacute;c kỹ năng cần thiết trong chiến dịch qua sự chia sẻ của đ/c Dương Trọng Ph&uacute;c &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng. C&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; thực hiện nấu 300 ngọn nến ly hưởng ứng th&ocirc;ng b&aacute;o&nbsp;vận động &ldquo;Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi một ngọn nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ&rdquo; ng&agrave;y 27/7 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố ph&aacute;t động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Dương Trọng Ph&uacute;c với chuy&ecirc;n đề &ldquo;Những kỹ năng cần thiết cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/8.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;Đại học S&agrave;i G&ograve;n thực hiện&nbsp;nấu 300 ngọn nến ly</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc x&aacute;c lập trong chiến dịch đ&atilde; được c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Đại học S&agrave;i G&ograve;n bắt tay v&agrave;o thực hiện hiệu quả, hưởng ứng c&aacute;c Ng&agrave;y cao điểm với nhiều hoạt động thiệt thực. C&ugrave;ng ch&uacute;c cho chặng h&agrave;nh tr&igrave;nh 30 ng&agrave;y h&egrave; xanh của c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện n&oacute;i chung v&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Đại học S&agrave;i G&ograve;n n&oacute;i ri&ecirc;ng sẽ thật nhiều kỷ niệm v&agrave; dấu ấn trong l&ograve;ng người d&acirc;n v&agrave; g&oacute;p phần đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thay &aacute;o mới cho mảng tường cũ</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thực hiện khu&ocirc;n vi&ecirc;n xanh &nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Lớp &ocirc;n tập tiếng anh &ldquo;We are superkids&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/12.jpg" style="height:444px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>S&acirc;n chơi &ldquo;Thiếu nhi t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a c&aacute;c nước Asean&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/13.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hoạt động hỗ trợ du kh&aacute;ch tại bến t&agrave;u SaiGon Warter Bus</em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/14..jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Hoa Phượng đỏ trường THTH S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:right">Tin v&agrave; ảnh: Đội h&igrave;nh Truyền th&ocirc;ng CDTN MHX ĐH S&agrave;i G&ograve;n</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;