Chiến sĩ tình nguyện Đại học Sài Gòn đã sẵn sàng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&ograve;a chung kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch hưởng ứng đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp tiến đến Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI v&agrave; Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ XIII, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của học sinh, sinh vi&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; ch&iacute;nh thức bắt đầu.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 18/7 vừa qua, tại s&acirc;n khu Hiệu bộ cơ sở ch&iacute;nh, Lễ ra qu&acirc;n CDTN M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n năm 2020 đ&atilde; diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với sự tham dự của đ/c Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Thầy Hồ Kỳ Quang Minh &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng trường; C&ocirc; L&ecirc; Chi Lan - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng trường, Thầy V&otilde; Văn Thật -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng trường</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;c&ugrave;ng sự c&oacute; mặt của c&aacute;c đồng ch&iacute; đại&nbsp;diện c&aacute;c đơn vị phối hợp trong chiến dịch; Qu&yacute; Thầy, C&ocirc; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ph&ograve;ng, ban, trung t&acirc;m trong nh&agrave; trường v&agrave; đặc biệt l&agrave; 246 chiến sĩ M&ugrave;a h&egrave; xanh Đại học S&agrave;i G&ograve;n, 35 chiến sĩ Hoa Phượng đỏ trường Trung học Thực h&agrave;nh S&agrave;i G&ograve;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan của buổi lễ</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp;Qu&yacute; đại biểu tham dự buổi lễ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n lần thứ 27, năm 2020 diễn ra với 07 đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n v&agrave; hoạt động tr&ecirc;n c&aacute;c mặt trận Quận 1, Quận 5, Quận 6, huyện Cần Giờ v&agrave; H&oacute;c M&ocirc;n. Tại buổi lễ, đ/c T&agrave;o Hữu Đạt &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c Sinh vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường đại diện Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường tr&igrave;nh b&agrave;y những điểm mới cũng như những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, chỉ ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra trong chiến dịch năm nay. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Chỉ huy cũng như c&aacute;c bạn chiến sĩ đ&atilde; được nghe những &yacute; kiến chỉ đạo, những lời dặn d&ograve; từ thầy Hồ Kỳ Quang Minh &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thầy Hồ Kỳ Quang Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thầy Hồ Kỳ Quang Minh v&agrave; đ/c Do&atilde;n Trường Quang&nbsp;trao cờ lệnh cho Ban Chỉ huy Chiến dịch</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; được trang bị c&aacute;c kỹ năng cần thiết trong chiến dịch qua sự chia sẻ của đ/c Dương Trọng Ph&uacute;c &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng. C&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; thực hiện nấu 300 ngọn nến ly hưởng ứng th&ocirc;ng b&aacute;o&nbsp;vận động &ldquo;Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi một ngọn nến tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ&rdquo; ng&agrave;y 27/7 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố ph&aacute;t động.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ/c Dương Trọng Ph&uacute;c với chuy&ecirc;n đề &ldquo;Những kỹ năng cần thiết cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/8.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện&nbsp;Đại học S&agrave;i G&ograve;n thực hiện&nbsp;nấu 300 ngọn nến ly</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc x&aacute;c lập trong chiến dịch đ&atilde; được c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Đại học S&agrave;i G&ograve;n bắt tay v&agrave;o thực hiện hiệu quả, hưởng ứng c&aacute;c Ng&agrave;y cao điểm với nhiều hoạt động thiệt thực. C&ugrave;ng ch&uacute;c cho chặng h&agrave;nh tr&igrave;nh 30 ng&agrave;y h&egrave; xanh của c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện n&oacute;i chung v&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Đại học S&agrave;i G&ograve;n n&oacute;i ri&ecirc;ng sẽ thật nhiều kỷ niệm v&agrave; dấu ấn trong l&ograve;ng người d&acirc;n v&agrave; g&oacute;p phần đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thay &aacute;o mới cho mảng tường cũ</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thực hiện khu&ocirc;n vi&ecirc;n xanh &nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Lớp &ocirc;n tập tiếng anh &ldquo;We are superkids&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/12.jpg" style="height:444px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>S&acirc;n chơi &ldquo;Thiếu nhi t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a c&aacute;c nước Asean&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/13.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hoạt động hỗ trợ du kh&aacute;ch tại bến t&agrave;u SaiGon Warter Bus</em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33648/14..jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chiến sĩ Hoa Phượng đỏ trường THTH S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:right">Tin v&agrave; ảnh: Đội h&igrave;nh Truyền th&ocirc;ng CDTN MHX ĐH S&agrave;i G&ograve;n</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;