Tuổi trẻ Điện lực TP. Hồ Chí Minh tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 73 năm ng&agrave;y Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) v&agrave; tiếp nối chuỗi hoạt động với chủ đề <em>&ldquo;Tuổi trẻ EVNHCMC tự h&agrave;o tiến bước dưới cờ Đảng&rdquo;</em>, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n TCT Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động tri &acirc;n &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, gi&aacute;o dục truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, cụ thể như:</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty hối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng đo&agrave;n&nbsp;đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 02 mẹ VNAH L&ecirc; Thị &Aacute;nh v&agrave; Nguyễn Thị Lai tại Quận 6.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33674/Trian%20(4).jpg" style="height:590px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p 700 nến ly v&agrave; tham gia Thắp nến tri &acirc;n tại Nghĩa trang Liệt sĩ của Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33674/Trian%20(1).jpg" style="height:590px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụm Đo&agrave;n 1&nbsp;phối hợp&nbsp;Cụm đo&agrave;n 2 tổ chức sinh hoạt chủ điểm &ldquo;Tuổi trẻ EVNHCMC sắt son niềm tin với Đảng&rdquo; kết hợp thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội trao 40 phần qu&agrave; trị gi&aacute;&nbsp;20 triệu đồng cho Mẹ VNAH, c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại x&atilde; An T&acirc;y -Tỉnh B&igrave;nh Dương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33674/Trian%20(3).jpg" style="height:590px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng Ty Điện Lực T&acirc;n Thuận phối hợp c&ugrave;ng Cụm 3 thuộc Quận Đo&agrave;n 4 tổ chức d&acirc;ng hương v&agrave; trao qu&agrave; cho mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; thương binh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 4;&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Quy, Đo&agrave;n Phường Ph&uacute; Thuận - Quận 7 tổ chức chuỗi hoạt động thực&nbsp;hiện CTTN &ldquo;Tuyến hẻm c&oacute; hệ thống điện an to&agrave;n, mỹ quan, tiết kiệm&rdquo; tại hẻm&nbsp;48 đường Mai Văn Vĩnh phường T&acirc;n Quy v&agrave;&nbsp;hẻm&nbsp;1015 đường Huỳnh Tấn Ph&aacute;t phường Ph&uacute; Thuận Quận 7,&nbsp;thực hiện CTTN &ldquo;C&ugrave;ng bạn sử dụng điện an to&agrave;n, tiết kiệm&rdquo; tại hội trường UBND Phường T&acirc;n Quy.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33674/Trian%20(2).jpg" style="height:590px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đo&agrave;n cơ sở&nbsp;C&ocirc;ng Ty Điện Lực Duy&ecirc;n Hải đại diện Đo&agrave;n TCT trao biểu trưng hỗ trợ 01 hệ thống điện mặt trời tr&ecirc;n m&aacute;i nh&agrave; trị gi&aacute; 65 triệu đồng cho Trung t&acirc;m sinh hoạt cộng đồng Doi Mỹ Kh&aacute;nh đang khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng; phối hợp c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Cty Dịch vụ Điện lực, Cty Điện lực An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng...thực hiện cải tạo 01 tuyến hẻm, sửa chữa hệ thống điện cho 19 hộ kh&oacute; khăn tại x&atilde; B&igrave;nh Kh&aacute;nh - Huyện Cần Giờ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33674/Trian%20(5).jpg" style="height:590px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n&nbsp;trực thuộc triển khai nhiều hoạt động tri &acirc;n chăm lo, tặng qu&agrave;&nbsp;kết hợp thực hiện c&aacute;c CTTN trọng điểm hỗ trợ cho mẹ VNAH, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&aacute;c hộ d&acirc;n kh&oacute; khăn, khu lưu tr&uacute; TNCN tr&ecirc;n địa b&agrave;n....</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa tr&ecirc;n đ&atilde; phần n&agrave;o thể hiện t&igrave;nh cảm, l&ograve;ng tri &acirc;n s&acirc;u sắc v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty trước c&aacute;c thế hệ cha anh, c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, cho ch&uacute;ng ta c&oacute; được cuộc sống h&ograve;a b&igrave;nh, ấm no, hạnh ph&uacute;c như hiện nay. Tiếp nối truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng đ&oacute;, tuổi trẻ Điện lực Th&agrave;nh phố sẽ nỗ lực phấn đấu r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i g&oacute;p sức trẻ c&ugrave;ng chung tay x&acirc;y dựng đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp, ph&aacute;t triển hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TẤN KHƯƠNG</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;