Tuổi trẻ Điện lực TP. Hồ Chí Minh tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 73 năm ng&agrave;y Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) v&agrave; tiếp nối chuỗi hoạt động với chủ đề <em>&ldquo;Tuổi trẻ EVNHCMC tự h&agrave;o tiến bước dưới cờ Đảng&rdquo;</em>, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n TCT Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động tri &acirc;n &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, gi&aacute;o dục truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, cụ thể như:</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty hối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng đo&agrave;n&nbsp;đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho 02 mẹ VNAH L&ecirc; Thị &Aacute;nh v&agrave; Nguyễn Thị Lai tại Quận 6.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33674/Trian%20(4).jpg" style="height:590px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p 700 nến ly v&agrave; tham gia Thắp nến tri &acirc;n tại Nghĩa trang Liệt sĩ của Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33674/Trian%20(1).jpg" style="height:590px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cụm Đo&agrave;n 1&nbsp;phối hợp&nbsp;Cụm đo&agrave;n 2 tổ chức sinh hoạt chủ điểm &ldquo;Tuổi trẻ EVNHCMC sắt son niềm tin với Đảng&rdquo; kết hợp thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội trao 40 phần qu&agrave; trị gi&aacute;&nbsp;20 triệu đồng cho Mẹ VNAH, c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại x&atilde; An T&acirc;y -Tỉnh B&igrave;nh Dương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33674/Trian%20(3).jpg" style="height:590px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng Ty Điện Lực T&acirc;n Thuận phối hợp c&ugrave;ng Cụm 3 thuộc Quận Đo&agrave;n 4 tổ chức d&acirc;ng hương v&agrave; trao qu&agrave; cho mẹ Việt Nam Anh H&ugrave;ng, c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; thương binh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 4;&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Phường T&acirc;n Quy, Đo&agrave;n Phường Ph&uacute; Thuận - Quận 7 tổ chức chuỗi hoạt động thực&nbsp;hiện CTTN &ldquo;Tuyến hẻm c&oacute; hệ thống điện an to&agrave;n, mỹ quan, tiết kiệm&rdquo; tại hẻm&nbsp;48 đường Mai Văn Vĩnh phường T&acirc;n Quy v&agrave;&nbsp;hẻm&nbsp;1015 đường Huỳnh Tấn Ph&aacute;t phường Ph&uacute; Thuận Quận 7,&nbsp;thực hiện CTTN &ldquo;C&ugrave;ng bạn sử dụng điện an to&agrave;n, tiết kiệm&rdquo; tại hội trường UBND Phường T&acirc;n Quy.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33674/Trian%20(2).jpg" style="height:590px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đo&agrave;n cơ sở&nbsp;C&ocirc;ng Ty Điện Lực Duy&ecirc;n Hải đại diện Đo&agrave;n TCT trao biểu trưng hỗ trợ 01 hệ thống điện mặt trời tr&ecirc;n m&aacute;i nh&agrave; trị gi&aacute; 65 triệu đồng cho Trung t&acirc;m sinh hoạt cộng đồng Doi Mỹ Kh&aacute;nh đang khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng; phối hợp c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n Cty Dịch vụ Điện lực, Cty Điện lực An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng...thực hiện cải tạo 01 tuyến hẻm, sửa chữa hệ thống điện cho 19 hộ kh&oacute; khăn tại x&atilde; B&igrave;nh Kh&aacute;nh - Huyện Cần Giờ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33674/Trian%20(5).jpg" style="height:590px; width:590px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n&nbsp;trực thuộc triển khai nhiều hoạt động tri &acirc;n chăm lo, tặng qu&agrave;&nbsp;kết hợp thực hiện c&aacute;c CTTN trọng điểm hỗ trợ cho mẹ VNAH, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&aacute;c hộ d&acirc;n kh&oacute; khăn, khu lưu tr&uacute; TNCN tr&ecirc;n địa b&agrave;n....</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa tr&ecirc;n đ&atilde; phần n&agrave;o thể hiện t&igrave;nh cảm, l&ograve;ng tri &acirc;n s&acirc;u sắc v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty trước c&aacute;c thế hệ cha anh, c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, cho ch&uacute;ng ta c&oacute; được cuộc sống h&ograve;a b&igrave;nh, ấm no, hạnh ph&uacute;c như hiện nay. Tiếp nối truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng đ&oacute;, tuổi trẻ Điện lực Th&agrave;nh phố sẽ nỗ lực phấn đấu r&egrave;n đức, luyện t&agrave;i g&oacute;p sức trẻ c&ugrave;ng chung tay x&acirc;y dựng đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng gi&agrave;u đẹp, ph&aacute;t triển hơn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TẤN KHƯƠNG</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;