Hành trình về nguồn “Ấm tình biên giới” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Nhằm lan tỏa những th&ocirc;ng điệp về đạo l&yacute; &quot;Uống nước nhớ nguồn&quot;, bồi đắp t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước nồng n&agrave;n cho thế hệ trẻ, v&agrave;o ng&agrave;y 24, 25/7/2020 vừa qua, </span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 phối hợp c&ugrave;ng Bệnh viện Qu&acirc;n y 175, Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh B&igrave;nh Phước</span><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px"> tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, hải đảo v&agrave; thăm hỏi, tặng qu&agrave; cho b&agrave; con đồng b&agrave;o v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, gi&uacute;p họ vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="Hành trình về nguồn &quot;Ấm tình biên giới&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33680/1.jpg" style="height:371px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 73 năm Ng&agrave;y Thương binh, Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 &ndash; 27/7/2020), ng&agrave;y 24, 25/7/2020, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 phối hợp c&ugrave;ng Bệnh viện Qu&acirc;n y 175, Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh B&igrave;nh Phước tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn &ldquo;ấm &aacute;p t&igrave;nh bi&ecirc;n giới&rdquo; năm 2020 tại x&atilde; Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh B&igrave;nh Phước.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33680/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tham quan Cột mốc số 78 tr&ecirc;n bi&ecirc;n giới Việt Nam - Campuchia tại Cửa khẩu T&agrave; V&aacute;t</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nhằm gi&aacute;o dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, bồi đắp t&igrave;</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước nồng n&agrave;n, Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức d&acirc;ng hương v&agrave; &ocirc;n truyền thống tại Đ&agrave;i tưởng niệm Qu&acirc;n y miền Đ&ocirc;ng Nam bộ - nơi an nghỉ của hơn 9.000 anh h&ugrave;ng - liệt sĩ Qu&acirc;n y, Thương, bệnh binh đ&atilde; hi sinh tại c&aacute;c bệnh viện tr&ecirc;n chiến trường Đ&ocirc;ng Nam bộ; d&acirc;ng hương, tham quan, nghe kể chuyện truyền thống về Căn cứ T&agrave; Thiết &ndash; nơi th&agrave;nh lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử (nh&agrave; Nữ tướng Nguyễn Thị Định; Hội trường khu căn cứ; nh&agrave; Thượng tướng Trần Văn Tr&agrave;), tham quan Cột mốc số 78 tr&ecirc;n bi&ecirc;n giới Việt Nam - Campuchia tại Cửa khẩu T&agrave; V&aacute;t.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33680/444.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n tham quan&nbsp;tại Căn cứ T&agrave; Thiết &ndash; nơi th&agrave;nh lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33680/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n d&acirc;ng hương tại&nbsp;Căn cứ T&agrave; Thiết &ndash; nơi th&agrave;nh lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thể hiện sự quan t&acirc;m, san sẻ kh&oacute; khăn với b&agrave; con đồng b&agrave;o v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, gi&uacute;p họ vươn l&ecirc;n trong cuộc sống; Đo&agrave;n tổ chức kh&aacute;m v&agrave; ph&aacute;t thuốc cho 320 người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại x&atilde;. Ph&aacute;t 315 phần qu&agrave; với tổng trị gi&aacute; 157.500.000 đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33680/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n b&agrave; con vươn l&ecirc;n trong cuộc sống</em></p> <p style="text-align:right">TRẦN&nbsp;TIẾN</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;