Hành trình về nguồn “Ấm tình biên giới” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Nhằm lan tỏa những th&ocirc;ng điệp về đạo l&yacute; &quot;Uống nước nhớ nguồn&quot;, bồi đắp t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước nồng n&agrave;n cho thế hệ trẻ, v&agrave;o ng&agrave;y 24, 25/7/2020 vừa qua, </span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 phối hợp c&ugrave;ng Bệnh viện Qu&acirc;n y 175, Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh B&igrave;nh Phước</span><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px"> tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn tại c&aacute;c v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, hải đảo v&agrave; thăm hỏi, tặng qu&agrave; cho b&agrave; con đồng b&agrave;o v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, gi&uacute;p họ vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="Hành trình về nguồn &quot;Ấm tình biên giới&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33680/1.jpg" style="height:371px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nh&acirc;n kỷ niệm 73 năm Ng&agrave;y Thương binh, Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 &ndash; 27/7/2020), ng&agrave;y 24, 25/7/2020, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 phối hợp c&ugrave;ng Bệnh viện Qu&acirc;n y 175, Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Bộ Chỉ huy Qu&acirc;n sự tỉnh B&igrave;nh Phước tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn &ldquo;ấm &aacute;p t&igrave;nh bi&ecirc;n giới&rdquo; năm 2020 tại x&atilde; Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh B&igrave;nh Phước.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33680/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tham quan Cột mốc số 78 tr&ecirc;n bi&ecirc;n giới Việt Nam - Campuchia tại Cửa khẩu T&agrave; V&aacute;t</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Nhằm gi&aacute;o dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, bồi đắp t&igrave;</span><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước nồng n&agrave;n, Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức d&acirc;ng hương v&agrave; &ocirc;n truyền thống tại Đ&agrave;i tưởng niệm Qu&acirc;n y miền Đ&ocirc;ng Nam bộ - nơi an nghỉ của hơn 9.000 anh h&ugrave;ng - liệt sĩ Qu&acirc;n y, Thương, bệnh binh đ&atilde; hi sinh tại c&aacute;c bệnh viện tr&ecirc;n chiến trường Đ&ocirc;ng Nam bộ; d&acirc;ng hương, tham quan, nghe kể chuyện truyền thống về Căn cứ T&agrave; Thiết &ndash; nơi th&agrave;nh lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử (nh&agrave; Nữ tướng Nguyễn Thị Định; Hội trường khu căn cứ; nh&agrave; Thượng tướng Trần Văn Tr&agrave;), tham quan Cột mốc số 78 tr&ecirc;n bi&ecirc;n giới Việt Nam - Campuchia tại Cửa khẩu T&agrave; V&aacute;t.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33680/444.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n tham quan&nbsp;tại Căn cứ T&agrave; Thiết &ndash; nơi th&agrave;nh lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33680/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n d&acirc;ng hương tại&nbsp;Căn cứ T&agrave; Thiết &ndash; nơi th&agrave;nh lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Thể hiện sự quan t&acirc;m, san sẻ kh&oacute; khăn với b&agrave; con đồng b&agrave;o v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới, gi&uacute;p họ vươn l&ecirc;n trong cuộc sống; Đo&agrave;n tổ chức kh&aacute;m v&agrave; ph&aacute;t thuốc cho 320 người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tại x&atilde;. Ph&aacute;t 315 phần qu&agrave; với tổng trị gi&aacute; 157.500.000 đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33680/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n b&agrave; con vươn l&ecirc;n trong cuộc sống</em></p> <p style="text-align:right">TRẦN&nbsp;TIẾN</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;