Trang bị kỹ năng nhận diện tin giả (Fake News)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y truyền thống Tuy&ecirc;n gi&aacute;o của Đảng (01/8/1930 &ndash; 01/8/2020), Chi bộ, C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; Chi đo&agrave;n X&acirc;y dựng Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tổ chức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Nhận diện tin giả (Fake news)&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33702/IMG_0482.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chuy&ecirc;n đề <strong>&ldquo;Nhận diện tin giả (Fake news)&rdquo;&nbsp;</strong>do Nh&agrave; b&aacute;o Ho&agrave;ng Anh Tuấn &ndash; Trưởng Cơ quan thường tr&uacute; Th&ocirc;ng tấn x&atilde; Việt Nam tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, hướng dẫn đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n c&aacute;ch ph&acirc;n biệt, nhận biết tin giả tr&ecirc;n mạng điện tử v&agrave; c&aacute;ch ứng xử, kỹ năng xử l&yacute; khi gặp những th&ocirc;ng tin sai sự thật, tin giả tr&ecirc;n mạng điện tử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua chuy&ecirc;n đề đ&atilde; g&oacute;p phần trang bị những kỹ năng cần thiết cho đảng vi&ecirc;n Chi bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng đo&agrave;n, Chi đo&agrave;n X&acirc;y dựng 2, th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;nhận diện th&ocirc;ng tin sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch, th&ocirc;ng tin độc hại tr&ecirc;n mạng điện tử; từ đ&oacute; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của những người cộng sản trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i những luận điệu xuy&ecirc;n tạc của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, đặc biệt l&agrave; trước thềm đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <div style="width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.250%;"><iframe frameborder="0" height="100%" src="https://streamable.com/e/9d212y" style="width: 100%; height: 100%; position: absolute;" width="100%"></iframe></div> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TIẾN DƯƠNG &ndash; DŨNG AL</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;