Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP: Tập huấn cho gần 100 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y&nbsp;13/9/2020, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường tổ chức lớp tập huấn C&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội chủ chốt lần 1, năm 2020 - 2021 cho gần 100 đồng ch&iacute; l&agrave; Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội trường, B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sơ, Li&ecirc;n chi Hội Trưởng, Chủ nhiệm, đội, nh&oacute;m trưởng c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m cấp Trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_2427.JPG" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lớp tập huấn được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung, nắm bắt c&aacute;c xu hướng mới của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n với một số nội dung nổi bật như C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trong chiến lược ph&aacute;t triển của nh&agrave; trường;&nbsp;Những vấn đề trọng t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n năm học 2020 - 2021;&nbsp;Tập huấn sử dụng ứng dụng YouthHCMUE;&nbsp;Điểm mới trong việc triển khai phong tr&agrave;o &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; năm học 2020 - 2021;&nbsp;Triển khai c&aacute;c phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng v&agrave; chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; xu hướng khởi nghiệp trong sinh vi&ecirc;n Sư phạm;&nbsp;Xu hướng Hội nhập quốc tế trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n v&agrave; một số&nbsp;vấn đề nổi bật trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục của Đo&agrave;n...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_2451.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nội dung tập huấn, học vi&ecirc;n tham gia lớp tập huấn cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh l&agrave;m b&agrave;i kiểm tra tr&ecirc;n ứng dụng YouthHCMUE v&agrave; được cấp giấy chứng nhận điện tử, phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội chủ chốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức mới, kỹ năng cần thiết cũng như giải đ&aacute;p những vướng mắc, kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tại cơ sở cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội chủ chốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_8710.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_8691.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_8526.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_8806.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HO&Agrave;I &Acirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;