Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP: Tập huấn cho gần 100 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y&nbsp;13/9/2020, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Trường tổ chức lớp tập huấn C&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội chủ chốt lần 1, năm 2020 - 2021 cho gần 100 đồng ch&iacute; l&agrave; Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội trường, B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sơ, Li&ecirc;n chi Hội Trưởng, Chủ nhiệm, đội, nh&oacute;m trưởng c&aacute;c C&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m cấp Trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_2427.JPG" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lớp tập huấn được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung, nắm bắt c&aacute;c xu hướng mới của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n với một số nội dung nổi bật như C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trong chiến lược ph&aacute;t triển của nh&agrave; trường;&nbsp;Những vấn đề trọng t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n năm học 2020 - 2021;&nbsp;Tập huấn sử dụng ứng dụng YouthHCMUE;&nbsp;Điểm mới trong việc triển khai phong tr&agrave;o &quot;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&quot; năm học 2020 - 2021;&nbsp;Triển khai c&aacute;c phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng v&agrave; chương tr&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; xu hướng khởi nghiệp trong sinh vi&ecirc;n Sư phạm;&nbsp;Xu hướng Hội nhập quốc tế trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n v&agrave; một số&nbsp;vấn đề nổi bật trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục của Đo&agrave;n...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_2451.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nội dung tập huấn, học vi&ecirc;n tham gia lớp tập huấn cũng đ&atilde; tiến h&agrave;nh l&agrave;m b&agrave;i kiểm tra tr&ecirc;n ứng dụng YouthHCMUE v&agrave; được cấp giấy chứng nhận điện tử, phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội chủ chốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức mới, kỹ năng cần thiết cũng như giải đ&aacute;p những vướng mắc, kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tại cơ sở cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội chủ chốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_8710.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_8691.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_8526.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33778/IMG_8806.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HO&Agrave;I &Acirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;