Bình Tân: Tuyên dương các gia đình ba hế hệ chung ngọn cờ hồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 19-9&nbsp;Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n ph&ocirc;́i hợp H&ocirc;̣i Cựu Chi&ecirc;́n binh qu&acirc;̣n, C&acirc;u lạc b&ocirc;̣ Truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng kháng chi&ecirc;́n quận tổ chức Chương tr&igrave;nh họp mặt kỷ niệm 75 năm ng&agrave;y Nam bộ kh&aacute;ng chiến v&agrave; tuy&ecirc;n dương gia đ&igrave;nh &ldquo;Ba&nbsp;thế hệ chung ngọn cờ hồng&rdquo; ti&ecirc;u biểu.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33787/6.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px; text-align:justify">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Huỳnh Văn Can - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trần Thị Th&uacute;y An &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Quận ủy; đồng ch&iacute; L&ecirc; Sa Lin - Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n. V&agrave; sự c&oacute; mặt của hơn 300 c&ocirc; ch&uacute; cựu chiến binh c&ugrave;ng đ&ocirc;ng đảo&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu quận B&igrave;nh T&acirc;n c&ugrave;ng tham dự chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại buổi họp mặt, đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Trị - Chủ nhiệm CLB Truyền thống kh&aacute;ng chiến Quận ph&aacute;t biểu &ocirc;n lại truyền thống chiến đấu h&agrave;o h&ugrave;ng của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n Nam bộ trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p. Đồng thời dặn d&ograve; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, th&ecirc;́ h&ecirc;̣ trẻ phải th&acirc;́m nhu&acirc;̀n hơn nữa những hy sinh anh dũng của &ocirc;ng cha ta đ&ecirc;̉ giành l&acirc;́y đ&ocirc;̣c l&acirc;̣p d&acirc;n t&ocirc;̣c, khơi d&acirc;̣y và b&ocirc;̀i đắp tinh th&acirc;̀n y&ecirc;u nước, lý tưởng cách mạng, c&ocirc;̉ vũ đ&ocirc;̣ng vi&ecirc;n cán b&ocirc;̣ Đoàn, h&ocirc;̣i vi&ecirc;n, đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đ&acirc;̉y mạnh các phong trào thi đua y&ecirc;u nước, tích cực học t&acirc;̣p, lao đ&ocirc;̣ng sản xu&acirc;́t góp ph&acirc;̀n thực hi&ecirc;̣n thắng lợi mục ti&ecirc;u, nhi&ecirc;̣m vụ phát tri&ecirc;̉n kinh t&ecirc;́ &ndash; xã h&ocirc;̣i năm 2020, giữ vững &ocirc;̉n định chính trị, tr&acirc;̣t tự, an toàn xã h&ocirc;̣i tr&ecirc;n địa bàn qu&acirc;̣n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; L&ecirc; Sa Lin &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, đại diện thế hệ trẻ&nbsp;ph&aacute;t biểu tiếp bước truyền thống của Quận Đo&agrave;n. &ldquo;Tấm gương s&aacute;ng ngời v&igrave; nước, v&igrave; d&acirc;n của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, tinh thần kh&aacute;ng chiến dũng cảm, xả th&acirc;n của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Nam Bộ n&oacute;i ri&ecirc;ng, cả nước n&oacute;i chung những ng&agrave;y th&aacute;ng 9-1945 lu&ocirc;n nhắc nhở lương t&acirc;m v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n h&ocirc;m nay trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ chủ quyền đất nước. Hơn l&uacute;c n&agrave;o hết, nhiệm vụ c&aacute;ch mạng đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a v&agrave; hội nhập quốc tế đang cần những người t&agrave;i, đức, v&igrave; d&acirc;n, v&igrave; nước&hellip; để tiếp tục thắp s&aacute;ng ngọn lửa Ng&agrave;y Nam Bộ kh&aacute;ng chiến năm xưa trong c&ocirc;ng cuộc bảo vệ, x&acirc;y dựng đất nước, qu&ecirc; hương h&ocirc;m nay v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh&rdquo; &ndash; đồng ch&iacute; L&ecirc; Sa Lin ph&aacute;t biểu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cũng trong dịp n&agrave;y, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 09 gia đình ba&nbsp;thế hệ chung ngọn cờ hồng ti&ecirc;u biểu, có thành tích ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u, đi&ecirc;̉n hình trong c&ocirc;ng tác lao đ&ocirc;̣ng, học t&acirc;̣p.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">ĐAN KHANH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;