Quận 3: Tuyên dương 91 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp, s&aacute;ng 20-9, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 3 đ&atilde; tổ chức Lễ tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Quận 3 năm 2020 cho 91 gương ti&ecirc;u biểu, trong đ&oacute; đặc biệt khen thưởng 22 gương điển h&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33792/1%20(1).jpg" style="font-size:14px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Th&agrave;nh Nam &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 3;&nbsp;Vũ Thị Mỹ Ngọc &ndash; Ủy vi&ecirc;n Thường vụ Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận; Ng&ocirc; Thị Hiền &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c đồng ch&iacute; thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự hiện diện của 91 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Quận 3 năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 3 đ&atilde; d&acirc;ng l&ecirc;n B&aacute;c những đ&oacute;a hoa thơm tươi thắm thể hiện sự tri &acirc;n, xứng đ&aacute;ng với những t&igrave;nh cảm v&agrave; kỳ vọng to lớn m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; d&agrave;nh tặng cho thanh ni&ecirc;n. Sau đ&oacute;, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thị Hiền &ndash; Ủy&nbsp;vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng 91 gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo;, đồng thời gửi gắm mong muốn c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến sẽ tiếp tục phấn đấu r&egrave;n luyện hơn nữa, ph&aacute;t huy tinh thần tr&aacute;ch nhiệm trong thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng v&agrave; lu&ocirc;n giữ m&atilde;i ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33792/1%20(4).JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Thị Hiền &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 3 ph&aacute;t biểu</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tiến h&agrave;nh trao giấy chứng nhận v&agrave; kỷ niệm chương cho 91 gương điển h&igrave;nh &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; Quận 3 năm 2020, trong đ&oacute; đặc biệt khen thưởng 22 gương với những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc ti&ecirc;u biểu trong hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; những &ldquo;đ&oacute;a hoa thơm&rdquo; m&agrave; tuổi trẻ Quận 3 d&acirc;ng tặng B&aacute;c, để lu&ocirc;n thấy như B&aacute;c đang d&otilde;i theo soi s&aacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33792/1%20(5).JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:301px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>DUY HƯNG</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;