Đoàn trường ĐH Sài Gòn: Hội nghị tổng kết và triển khai chương trình công tác năm học mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y 04/10, tại hội trường E cơ sở ch&iacute;nh trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường &ndash; Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n trường tổ chức Hội nghị tổng kết C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội, phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n năm học 2019 &ndash; 2020 v&agrave; triển khai Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm học 2020 &ndash; 2021.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Văn nghệ mở đầu Hội nghị</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>To&agrave;n cảnh Hội nghị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội nghị cũng đ&atilde; triển khai những điểm cần lưu &yacute; trong chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n năm học 2020 &ndash; 2021 bằng những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p cụ thể dựa tr&ecirc;n những nhận định kh&aacute;ch quan về ưu, khuyết điểm trong năm học 2019 &ndash; 2020.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c Trần Huỳnh Nam Phương &ndash; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường&nbsp;triển khai chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n năm học 2020 &ndash; 2021</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c T&agrave;o Hữu Đạt &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường triển khai chương tr&igrave;nh&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm học 2020 &ndash; 2021</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường đ&atilde; gửi quyết định v&agrave; danh s&aacute;ch 110 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; năm học 2019 &ndash; 2020 đến Đảng ủy trường. Từ đ&oacute;, Đảng ủy trường c&ugrave;ng c&aacute;c chi bộ trực thuộc sẽ tiến h&agrave;nh xem x&eacute;t, bồi dưỡng v&agrave; kết nạp Đảng vi&ecirc;n mới từ nguồn Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; g&oacute;p phần thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tham gia x&acirc;y dựng bảo vệ Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị một c&aacute;ch hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c T&agrave;o Hữu Đạt gửi quyết định Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; đến Đảng ủy trường</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với mong muốn tạo động lực v&agrave; khơi gợi sự quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh 100% c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n cấp cơ sở năm học 2020 &ndash; 2021, đại diện của 19 Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc đ&atilde; thực hiện đăng k&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n của đơn vị m&igrave;nh tại Hội nghị.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>19 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n được đăng k&yacute; thực hiện trong năm học 2020 &ndash; 2021</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nhằm tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm v&agrave; hỗ trợ lẫn nhau trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm học 2020 &ndash; 2021, đồng thời ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội ở một số địa phương. Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;Mỗi cơ sở Đo&agrave;n - Một đơn vị đồng h&agrave;nh&rdquo; với mong muốn được k&yacute; kết v&agrave; x&aacute;c lập nội dung hoạt động giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Đo&agrave;n trường với c&aacute;c đơn vị l&agrave; trường Phổ th&ocirc;ng đặc biệt Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu v&agrave; c&aacute;c Đo&agrave;n phường trực thuộc Quận Đo&agrave;n 1, 3, 5, 6 v&agrave; 8 dưới sự chứng kiến của Đo&agrave;n trường v&agrave; Quận Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n thực hiện k&yacute; kết chương tr&igrave;nh&nbsp;&ldquo;Mỗi cơ sở Đo&agrave;n &ndash; Một đơn vị đồng h&agrave;nh&rdquo; với c&aacute;c đơn vị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm học vừa qua l&agrave; một năm đặc biệt v&agrave; kh&oacute; qu&ecirc;n đối với tập thể c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức c&aacute;c hoạt động. Tuy nhi&ecirc;n dưới sự định hướng, hỗ trợ của Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; Đảng ủy &ndash; Ban Gi&aacute;m hiệu trường, c&ugrave;ng với tinh thần quyết t&acirc;m v&agrave; sự nỗ lực, Đo&agrave;n TN &ndash; Hội SV trường đ&atilde; thay đổi phương thức tổ chức c&aacute;c hoạt động, vẫn phần n&agrave;o đảm bảo được sự đa dạng ở c&aacute;c tuyến nội dung, tạo m&ocirc;i trường cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường tham gia r&egrave;n luyện, phấu đấu trở th&agrave;nh c&aacute;c gương điển h&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Thầy Hồ Kỳ Quang Minh - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường&nbsp;ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng v&agrave; chỉ đạo năm học mới</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Để ghi nhận những cố gắng, nỗ lực&nbsp;cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n cấp trường cũng như cấp cơ sở trong suốt thời gian qua,&nbsp;tại hội nghị&nbsp;đ&atilde; vinh danh v&agrave; khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực trong năm học qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực </em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường năm học 2019 - 2020</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Trao tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua trong&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c&nbsp;Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trường năm học 2019 - 2020</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33832/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Trao tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua trong&nbsp;C&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n trường năm học 2019 - 2020</em></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>CLB TRUYỀN TH&Ocirc;NG ĐẠI HỌC S&Agrave;I G&Ograve;N</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;