Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Tổ chức học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố tiếp tục tổ chức lớp học tập c&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n (đợt 2) năm 2020.</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tham dự lớp học c&oacute; gần 200 đo&agrave;n vi&ecirc;n thuộc c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n của Khối.&nbsp;</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">02 đợt của lớp học tập c&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2020 đ&atilde; trang bị cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n những vấn đề l&yacute; luận cơ bản nhất về chủ nghĩa M&aacute;c -&nbsp;L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị ở nước ta hiện nay, về Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh thế giới quan, phương ph&aacute;p luận khoa học, c&aacute;ch mạng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" class="aligncenter size-full td-animation-stack-type0-1 wp-image-4446" src="http://doankhoidanchinhdangtphcm.vn/uploads/uploads/2020/10/z2142451931787_5cceb415b60591424e657551894d2f21.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; clear:both; display:block; height:auto; margin:6px auto 21px; max-width:100%; text-align:center; width:2560px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th.S Đặng Văn Khoa &ndash; Giảng vi&ecirc;n Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;trao đổi, chia sẻ c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n Khối</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua lớp học tập c&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, đo&agrave;n vi&ecirc;n c&oacute; thể&nbsp;vận dụng kiến thức v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c, g&oacute;p phần thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của đơn vị, chung tay x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>HẢI QUỲNH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;