Phát động Chương trình Vì màu xanh Nông Lâm năm học 2020 - 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hưởng ứng Chi&ecirc;́n dịch làm cho Th&ecirc;́ giới sạch hơn năm 2020 k&ecirc;́t hợp Ngày Chủ nh&acirc;̣t xanh l&acirc;̀n thứ 139; Chào mừng kỷ ni&ecirc;̣m 65 năm thành l&acirc;̣p Trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP. H&ocirc;̀ Chí Minh (19/11/1955 &ndash; 19/11/2020), Đo&agrave;n - Hội trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; t&ocirc;̉ chức ph&aacute;t động Chương trình Vì màu xanh N&ocirc;ng L&acirc;m năm học 2020 - 2021.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33907/_MG_0016.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33907/IMG_2994.jpg" style="height:401px; text-align:justify; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Trong khu&ocirc;n khổ của chương trình, Đoàn trường đ&atilde;&nbsp;ph&ocirc;́i hợp cùng Qu&acirc;̣n Đoàn Thủ Đức thực hi&ecirc;̣n c&ocirc;ng trình thả bọ di&ecirc;̣t lục bình tr&ecirc;n địa bàn qu&acirc;̣n Thủ Đức với sự h&ocirc;̃ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n từ B&ocirc;̣ m&ocirc;n Bảo v&ecirc;̣ Thực v&acirc;̣t, khoa N&ocirc;ng học, Trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP. H&ocirc;̀ Chí Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33907/_MG_0046.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt cho cán b&ocirc;̣ Đoàn - H&ocirc;̣i và hơn 21,000 sinh vi&ecirc;n của trường, Đồng ch&iacute; L&ecirc; T&acirc;́n Lợi - B&iacute; thư Đo&agrave;n b&ocirc;̣ m&ocirc;n, Li&ecirc;n chi H&ocirc;̣i trưởng Li&ecirc;n chi H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n B&ocirc;̣ m&ocirc;n C&ocirc;ng ngh&ecirc;̣ Sinh học đ&atilde; cam kết quyết t&acirc;m duy trì màu xanh của Trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP. H&ocirc;̀ Chí Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33907/IMG_3133.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện cho Đoàn Thanh ni&ecirc;n - H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n trường, đồng ch&iacute; Phan Đình Long - Phó Bí thư Đoàn trường, Trưởng ban t&ocirc;̉ chức chương trình đ&atilde; cảm ơn sự chỉ đạo của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; sự quan t&acirc;m s&acirc;u s&aacute;t của Đảng ủy - Ban Gi&aacute;m hiệu Nh&agrave; trường v&agrave; hứa quyết t&acirc;m thực hiện thắng lợi chương trình Vì màu xanh N&ocirc;ng L&acirc;m năm học 2020 - 2021.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối chương tr&igrave;nh, đại diện c&aacute;c đơn vị Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Li&ecirc;n Chi hội Sinh vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c CLB - Tổ - Đội nh&oacute;m trực thuộc nhận bi&ecirc;̉u trưng c&ocirc;ng trình xanh năm học 2020 - 2021. Sau buổi lễ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n ở c&aacute;c đơn vị đ&atilde; ra qu&acirc;n tổng vệ sinh toàn trường và thực hi&ecirc;̣n c&ocirc;ng trình &ldquo;Diệt lục b&igrave;nh bằng phương ph&aacute;p sinh học&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Qu&acirc;̣n Thủ Đức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>BAN BI&Ecirc;N TẬP NLO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;