Đoàn trường Đại học Sài Gòn gặp gỡ tân sinh viên là cán bộ Đoàn THPT và Cuộc thi “Nhân tố trẻ tiềm năng” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o ng&agrave;y 15/11/2020, Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh gặp gỡ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n THPT, T&acirc;n Sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; cuộc thi &ldquo;Nh&acirc;n tố trẻ tiềm năng&rdquo; năm 2020. Chương tr&igrave;nh l&agrave; dịp để Đo&agrave;n trường gặp gỡ, giao lưu, ch&uacute;c mừng c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong hoạt động v&agrave; học tập để trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n của trường, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; th&ocirc;ng qua cuộc thi c&aacute;c bạn T&acirc;n sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 2020 c&oacute; điều kiện được tham gia hoạt động, cọ s&aacute;t thực tiễn với m&ocirc;i trường hoạt động của trường Đại học v&agrave; qua đ&oacute; ph&aacute;t hiện, bồi dưỡng những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực, c&oacute; khả năng để tiếp tục kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy những th&agrave;nh quả của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n trong thời gian sắp tới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh diễn ra cả ng&agrave;y v&agrave; bắt đầu bằng buổi gặp gỡ giữa Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường với c&aacute;n bộ Đo&agrave;n THPT, T&acirc;n Sinh vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o trường, trong đ&oacute; c&aacute;c bạn đ&atilde; được giới thiệu về trường, hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội tại trường v&agrave; đặt vấn đề cũng như đề xuất, hiến kế cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại trường. Kết th&uacute;c buổi gặp gỡ l&agrave; cuộc thi &ldquo;Nh&acirc;n tố trẻ tiềm năng&rdquo;, tại đ&acirc;y c&aacute;c bạn T&acirc;n sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 2020 được chia th&agrave;nh 08 đội với t&ecirc;n gọi l&agrave; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của việc đẩy mạnh x&acirc;y dựng c&aacute;c gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n, c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; sự dẫn dắt của những người truyền lửa l&agrave; c&aacute;c anh chị c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n c&aacute;c thời kỳ để trải qua 05 trạm thi đầy cam go, thử th&aacute;ch về kiến thức, kỹ năng, thể lực, bản lĩnh,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c chương tr&igrave;nh l&agrave; Lễ tổng kết v&agrave; chương tr&igrave;nh lửa trại &ldquo;Tiềm năng tỏa s&aacute;ng&rdquo;, nơi c&aacute;c bạn được giao lưu văn nghệ, lửa trại cũng như đ&uacute;c kết lại chương tr&igrave;nh v&agrave; trao giải cho c&aacute;c đội thi xuất sắc nhất.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; trở th&agrave;nh một điểm nhấn đầy ấn tượng cho c&aacute;c bạn T&acirc;n sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 2020, tạo dấu ấn của Đo&agrave;n &ndash; Hội trường đến c&aacute;c bạn nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn tiếp cận dễ d&agrave;ng hơn với m&ocirc;i trường Đại học cũng như cổ vũ tinh thần học tập, cống hiến của c&aacute;c bạn T&acirc;n sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh của chương tr&igrave;nh:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Chủ tọa đ&agrave;m điều h&agrave;nh chương tr&igrave;nh gặp gỡ</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>T&acirc;n Sinh vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi trong chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Giới thiệu c&aacute;c Người truyền lửa của cuộc thi &ldquo;Nh&acirc;n tổ trẻ tiềm năng&rdquo;</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đội thi tham gia c&aacute;c thử th&aacute;ch trong cuộc thi</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Lễ tổng kết v&agrave; chương tr&igrave;nh lửa trại &ldquo;Tiềm năng tỏa s&aacute;ng&rdquo;</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34001/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Chụp h&igrave;nh lưu niệm</em></p> <p style="text-align:right"><strong>Tin v&agrave; ảnh: CLB Truyền th&ocirc;ng Đo&agrave;n trường</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;