Chùm ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 25-1, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng vi&ecirc;n trong cả nước dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; họp phi&ecirc;n tr&ugrave; bị tại Hội trường Trung t&acirc;m Hội nghị quốc gia, H&agrave; Nội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)">Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng v&agrave; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c vẫy ch&agrave;o c&aacute;c đại biểu đến tham dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII - Ảnh: MINH LINH</span></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh2.jpg" style="height:414px; width:600px" /></span></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)">Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng c&ugrave;ng c&aacute;c ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị: Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n... đến dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: TTXVN</span></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh3.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)">Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng c&ugrave;ng ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n đến dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: TTXVN</span></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh4.jpg" style="height:417px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">Đo&agrave;n Chủ tịch phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: TTXVN</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh5.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)">Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng với c&aacute;c l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: TTXVN</span></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh6.jpg" style="height:420px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng; ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c; ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n đến dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: TTXVN</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh7.jpg" style="height:452px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng; ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c với c&aacute;c l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: TTXVN</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh8.jpg" style="height:445px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng với c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: TTXVN</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh9.jpg" style="height:496px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng với đại tướng T&ocirc; L&acirc;m, ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Đảng ủy C&ocirc;ng an trung ương, bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: TTXVN</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">L&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước tại phi&ecirc;n tr&ugrave; bị - Ảnh: VIỄN SỰ</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">Thường trực Ban b&iacute; thư Trần Quốc Vượng tại phi&ecirc;n tr&ugrave; bị - Ảnh: VIỄN SỰ</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">C&aacute;c đại biểu biểu quyết th&ocirc;ng qua c&aacute;c nội dung tại phi&ecirc;n tr&ugrave; bị - Ảnh: VIỄN SỰ</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh13.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">C&aacute;c đại biểu tham dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị Đại hội XIII của Đảng - Ảnh: TTXVN</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh15.jpg" style="height:373px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">C&aacute;c đại biểu tham dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị - Ảnh: TTXVN</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh16.jpg" style="height:414px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">C&aacute;c đại biểu tham dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị - Ảnh: TTXVN</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34070/dh17.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-size:12px">C&aacute;c đại biểu tham dự phi&ecirc;n họp tr&ugrave; bị - Ảnh: VIỄN SỰ</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong>THEO TUỔI TRẺ ONLINE</strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">TTXVN - VIỄN SỰ</span></strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;