Công bố danh sách Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Danh s&aacute;ch Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Ban B&iacute; thư kh&oacute;a XIII đ&atilde; được c&ocirc;ng bố sau Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a XIII diễn ra h&ocirc;m nay 31-1. Hội nghị cũng bầu Tổng b&iacute; thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ nhiệm ủy ban n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34096/11.jpg" style="height:374px; width:586px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34)">Tổng b&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng (giữa) c&ugrave;ng Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương V&otilde; Văn Thưởng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Ch&iacute;nh, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Vương Đ&igrave;nh Huệ (từ tr&aacute;i sang) - tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a XIII ng&agrave;y 31-1 - Ảnh: TTXVN</span></span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo c&ocirc;ng bố,&nbsp;<strong>Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XIII&nbsp;</strong>gồm:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Ph&uacute; Trọng, Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Phạm Minh Ch&iacute;nh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Vương Đ&igrave;nh Huệ, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Trưởng Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV TP H&agrave; Nội</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng thương, ki&ecirc;m Ph&oacute; trưởng Ban Kinh tế Trung ương</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn H&ograve;a B&igrave;nh, Ch&aacute;nh &aacute;n T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n tối cao</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng, Tổng tham mưu trưởng Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng T&ocirc; L&acirc;m, Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Trương Thị Mai, Trưởng Ban D&acirc;n vận Trung ương</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Phạm B&igrave;nh Minh, Ph&oacute; thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Văn N&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Thắng, Gi&aacute;m đốc Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng L&yacute; luận Trung ương</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng V&otilde; Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Phan Đ&igrave;nh Trạc, Trưởng Ban Nội ch&iacute;nh Trung ương</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Trần Cẩm T&uacute;, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ban B&iacute; thư Trung ương kh&oacute;a XIII</strong>&nbsp;gồm một số Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị được Bộ Ch&iacute;nh trị ph&acirc;n c&ocirc;ng tham gia Ban B&iacute; thư v&agrave; 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương kh&oacute;a XIII, gồm:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban D&acirc;n tộc</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; B&ugrave;i Thị Minh Ho&agrave;i, Ph&oacute; chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng L&ecirc; Minh Hưng, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đảng</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng L&ecirc; Minh Kh&aacute;i, Tổng Thanh tra Ch&iacute;nh phủ</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ph&oacute; chủ nhiệm Tổng cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ủy ban Kiểm tra Trung ương kh&oacute;a XIII&nbsp;</strong>gồm&nbsp;19 người; &ocirc;ng Trần Cẩm T&uacute; tiếp tục được bầu l&agrave;m Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kh&oacute;a XIII.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:16px">THEO TUỔI TRẺ ONLINE</span></font></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN