Bí thư thứ nhất và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Theo kết quả c&ocirc;ng bố tại Đại hội tối 30/1, anh Nguyễn Anh Tuấn, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, v&agrave; anh B&ugrave;i Quang Huy, B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, đ&atilde; tr&uacute;ng cử Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kho&aacute; XIII.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34098/AT.jpg" style="height:405px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Anh Nguyễn Anh Tuấn, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: Như &Yacute;</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội XIII của Đảng đ&atilde; bầu 200 Uỷ vi&ecirc;n Trung ương Đảng kho&aacute; XIII, gồm 180 Uỷ vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức v&agrave; 20 Uỷ vi&ecirc;n dự khuyết. Anh&nbsp;Nguyễn Anh Tuấn,&nbsp;B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, đ&atilde; tr&uacute;ng cử Uỷ vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kho&aacute; XIII v&agrave; anh&nbsp;B&ugrave;i Quang Huy,&nbsp;B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, đ&atilde;&nbsp;tr&uacute;ng cử Uỷ vi&ecirc;n dự khuyết Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kho&aacute; XIII.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Anh&nbsp;</strong><strong>Nguyễn Anh Tuấn</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ng&agrave;y sinh: 26/11/1979</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Qu&ecirc; qu&aacute;n: x&atilde; Quảng Phong, huyện&nbsp;Quảng Xương, tỉnh Thanh H&oacute;a</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ: Tiến sĩ Quản l&yacute; kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nh&acirc;n Kinh tế ng&agrave;nh Ng&acirc;n h&agrave;ng t&agrave;i ch&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Học h&agrave;m, học vị: Tiến sĩ</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&Oacute;M TẮT QU&Aacute; TR&Igrave;NH C&Ocirc;NG T&Aacute;C</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 12/2002&nbsp;- th&aacute;ng 6/2009:<strong>&nbsp;</strong>C&aacute;n bộ Ph&ograve;ng Quản l&yacute; Khoa học, Giảng vi&ecirc;n Khoa Ng&acirc;n h&agrave;ng - T&agrave;i ch&iacute;nh;&nbsp;Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng về ng&acirc;n h&agrave;ng, t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; chứng kho&aacute;n, Đại học Kinh tế Quốc d&acirc;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n&nbsp;(kh&oacute;a IX), Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n H&agrave; Nội&nbsp;(kh&oacute;a XIII), B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế Quốc d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 6/2009 - 01/2010: Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n&nbsp;(kh&oacute;a IX), Ph&oacute; trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Trung ương Đo&agrave;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;(kh&oacute;a VIII);&nbsp;Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ v&agrave; ph&aacute;t triển Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 02/2010 - 9/2011: Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n (kh&oacute;a IX), Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n, Thư k&yacute; B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n&nbsp;TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 10/2011 - 01/2013: Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n (kh&oacute;a IX), Ph&oacute; trưởng ban Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; Đ&ocirc; thị Trung ương Đo&agrave;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n (kh&oacute;a IX, kh&oacute;a X), Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; Đ&ocirc; thị Trung ương Đo&agrave;n; B&iacute; thư Chi bộ Ban Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; Đ&ocirc; thị; Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Trung ương Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 02/2013 - 8/2014: Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n (kh&oacute;a X), Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy&nbsp;Trung ương Đo&agrave;n (kh&oacute;a XXI), Trưởng ban D&acirc;n vận Đảng ủy Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng bộ Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Ủy ban Quốc gia về Thanh ni&ecirc;n Việt Nam; Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Trung ương Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 8/2014 - 11/2017: B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n&nbsp;kh&oacute;a X; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XXII, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng ủy Trung ương Đo&agrave;n (th&aacute;ng 5/2016).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 12/2017 &ndash; 11/2020: B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI (th&aacute;ng 12/2017); B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI (th&aacute;ng 01/2018); Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Trung ương Đo&agrave;n (th&aacute;ng 10/2018); Chủ tịch Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (th&aacute;ng 12/2019).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ng&agrave;y 11/11/2020: B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ng&agrave;y 15/1/2021: B&iacute; thư Đảng ủy T.Ư Đo&agrave;n</span></span></p> <div class="article-photo inlinephoto" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 2.5rem; font-family: roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34098/AH.jpg" style="height:712px; width:500px" /></div> <div class="article-photo inlinephoto" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; line-height: 2.5rem; font-family: roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh&nbsp;B&ugrave;i Quang Huy,&nbsp;B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>A</strong><strong>nh B&ugrave;i Quang Huy:</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Sinh năm: 1977</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">-Qu&ecirc; qu&aacute;n: Nghệ An</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Thạc sĩ Luật</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- L&yacute; luận ch&iacute;nh trị: Cao cấp</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&Oacute;M TẮT QU&Aacute; TR&Igrave;NH C&Ocirc;NG T&Aacute;C</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ năm 1995 - 2000: Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Luật TPHCM, B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Luật TPHCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ năm 2000 - 2004: Chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Luật TPHCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ năm 2004 - 8/2007: Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Tổ chức - H&agrave;nh ch&iacute;nh, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Luật TPHCM; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ trường Đại học Luật TPHCM (8/2005 - 9/2007); Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM (11/2005 - 11/2007).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Th&aacute;ng 9/2007: C&aacute;n bộ Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 10/2007 - 5/2010: B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (10/2007 - 6/2010); Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh đo&agrave;n TPHCM(11/2007 - 11/2010); Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a IX (từ th&aacute;ng 12/2007); Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM (từ th&aacute;ng 01/2008 - 8/2010); Ph&oacute; trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Sinh vi&ecirc;n Đại học Quốc gia TPHCM (02/2008 - 5/2010).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 6/2010 - 4/2012: Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học T.Ư Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 4/2012 - 3/2013: Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Trung ương Đo&agrave;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đo&agrave;n kh&oacute;a X, Ph&oacute; ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng T.Ư Đo&agrave;n (từ th&aacute;ng 12/2012).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 4/2013 - 3/2015: Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Chi bộ Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Trung ương Đo&agrave;n; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ v&agrave; Ph&aacute;t triển Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (6/2014 - 6/2015).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 4/2015 - 9/2016: Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đo&agrave;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đo&agrave;n (từ th&aacute;ng 8/2015).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 9/2016 - 12/2017: B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a X, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đo&agrave;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Từ th&aacute;ng 12/2017 &ndash; 30/11/2020: B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đo&agrave;n; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đo&agrave;n; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (từ th&aacute;ng 12/2018).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">-Từ 01/12/2020: B&iacute; thư Thường trực Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>THEO LU&Acirc;N DŨNG - VĂN KI&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>B&Aacute;O TIỀN PHONG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN