SGU: Hành trình “Chuyến xe đoàn viên” tiếp tục mang yêu thương về với yêu thương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 31/01/2021, tại s&acirc;n KLF trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; diễn ra Lễ tiễn Sinh vi&ecirc;n Tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe Đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; hỗ trợ Sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n - Xu&acirc;n T&acirc;n Sửu năm 2021. C&aacute;c chuyến xe đo&agrave;n vi&ecirc;n đ&atilde; lăn b&aacute;nh, c&ugrave;ng 07 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đưa 123 sinh vi&ecirc;n về đ&oacute;n tết với gia đ&igrave;nh trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm &aacute;p của những ng&agrave;y cuối năm. </strong></p> <p style="text-align:justify">Chương tr&igrave;nh Chuyến xe đo&agrave;n vi&ecirc;n được tổ chức định k&igrave; v&agrave;o mỗi dịp Tết đến, xu&acirc;n về. Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa nhằm hỗ trợ sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, sinh vi&ecirc;n l&agrave; con em gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, đặc biệt l&agrave; sinh vi&ecirc;n thuộc v&ugrave;ng bị ảnh hưởng của thi&ecirc;n tai, v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa đang học tập tại trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n được về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh. Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh c&ograve;n thể hiện sự quan t&acirc;m, chia sẻ của Đảng ủy - Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n, đội ngũ C&aacute;n bộ - Vi&ecirc;n chức, sinh vi&ecirc;n v&agrave; học sinh trường đối với sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nhằm kh&iacute;ch lệ, động vi&ecirc;n c&aacute;c bạn trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện.</p> <p style="text-align:justify">Với tinh thần tương th&acirc;n, tương &aacute;i, sự quan t&acirc;m, chia sẻ của c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n, của trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đối với sinh vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, chuyến xe &yacute; nghĩa n&agrave;y đ&atilde; được duy tr&igrave; tổ chức 11 năm v&agrave; đưa hơn 3000 sinh vi&ecirc;n kh&oacute; khăn về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết. Tổng kinh ph&iacute; tổ chức chương tr&igrave;nh năm nay l&agrave; <strong>250 triệu đồng. </strong>Năm nay với sự kh&oacute; khăn chung do ảnh hưởng của hạn mặn, b&atilde;o lũ v&agrave; đặc biệt l&agrave; dịch Covid-19, những chuyến xe đo&agrave;n vi&ecirc;n như thế n&agrave;y c&agrave;ng thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align:justify">Ngay từ khi triển khai chương, Ban tổ chức đ&atilde; nhận được 170 hồ sơ đăng k&yacute; tham gia chương tr&igrave;nh của sinh vi&ecirc;n từ 17 khoa. Ban Tổ chức đ&atilde; tổ chức gặp mặt, phỏng vấn v&agrave; x&eacute;t chọn 128 bạn sinh vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh năm 2021 với số lượng cụ thể như sau:</p> <p style="text-align:justify">+ Khu vực c&aacute;c tỉnh miền Trung: 123 sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">+ Khu vực c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Nguy&ecirc;n: 04 sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">+ Khu vực c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y Nam bộ: 01 sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Nh&agrave; trường tổ chức 04 chuyến xe từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đi đến c&aacute;c tỉnh miền Trung v&agrave; xa nhất l&agrave; tỉnh Nghệ An. Đi c&ugrave;ng với c&aacute;c sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;c chuyến xe l&agrave; những c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n để chăm lo, hỗ trợ ho&agrave;n to&agrave;n về ăn uống, nghỉ qua đ&ecirc;m tại c&aacute;c nh&agrave; nghỉ nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia chuyến xe. Đối với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&aacute;c khu vực c&ograve;n lại, Ban tổ chức chương tr&igrave;nh sẽ tặng v&eacute; xe cho c&aacute;c bạn theo gi&aacute; v&eacute; thực tế. Ngo&agrave;i việc chăm lo cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n khi tham dự chương tr&igrave;nh bao gồm tiền v&eacute; xe, tiền ăn uống trong suốt chuyến đi; mỗi bạn tham gia chương tr&igrave;nh sẽ nhận 01 phần qu&agrave; Tết v&agrave; 01 phần l&igrave; x&igrave; trị gi&aacute; <strong>hơn 300.000 đồng</strong>.</p> <p style="text-align:justify">Một số h&igrave;nh ảnh của chương tr&igrave;nh:</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Kh&ocirc;ng kh&iacute; h&acirc;n hoan của buổi lễ</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Văn nghệ đầu giờ </em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đ/c T&agrave;o Hữu Đạt &ndash; Đảng ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c Sinh vi&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường,</em></p> <p style="text-align:center"><em>Trưởng Ban Tổ chức b&aacute;o kết quả thực hiện chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/IMG_7728.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thầy Hồ Kỳ Quang Minh &ndash;B&iacute; thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường trao thư cảm ơn v&agrave; hoa cho đơn vị t&agrave;i trợ</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/5.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thầy Phạm Ho&agrave;ng Qu&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường&nbsp;ph&aacute;t biểu tại lễ tiễn</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/6.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Sinh vi&ecirc;n L&ecirc; Thị Hạnh &ndash; Khoa Luật đại diện sinh vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh ph&aacute;t biểu cảm nghĩ</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ra mắt c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đồng h&agrave;nh c&aacute;c chuyến xe</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Qu&yacute; vị Đại biểu, Qu&yacute; Thầy, C&ocirc; tặng c&aacute;c phần qu&agrave; tết v&agrave; phong bao l&igrave; x&igrave; cho sinh vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/11.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n di chuyển l&ecirc;n xe để về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34100/12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>&ldquo;Chuyến xe đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; thứ 11 đ&atilde; lăn b&aacute;nh</em></p> <p>Với những chuyến xe ấm &aacute;p, y&ecirc;u thương, chương tr&igrave;nh &ldquo;Chuyến xe đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; cầu nối đưa c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n về mọi miền qu&ecirc;, sum vầy đ&oacute;n Tết c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh. Chương tr&igrave;nh hứa hẹn đem đến một c&aacute;i Tết thật sự trọn vẹn v&agrave; &yacute; nghĩa đối với c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align:right"><strong>Tin v&agrave; &agrave;nh: CLB Truyền th&ocirc;ng Đo&agrave;n trường</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra từ ngày 28/02/2021 đến ngày 31/3/2021, trong đó tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn; các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố và đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó là các nội dung nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vững mạnh. Các hoạt động được triển khai, tổ chức với hình thức, nội dung phù hợp trong tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Agile Việt Nam
;