"Mang Tết về nhà" cho 3000 sinh viên, thanh niên công nhân khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">S&aacute;ng ng&agrave;y 01/2/2021, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với c&ocirc;ng ty TNHH Nước giải kh&aacute;t Suntory Pepsico Việt Nam tổ chức Lễ tiễn chương tr&igrave;nh &quot;Mang Tết về nh&agrave;&quot; 2021 đưa 3.000 sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn về qu&ecirc; đ&oacute;n Tết T&acirc;n Sửu 2021 với sự đồng h&agrave;nh cung ứng dịch vụ vận chuyển của Bamboo Airways.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34102/Le%20tien%20Mang%20Tet%20ve%20nha_1.png" style="height:600px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34102/Le%20tien%20Mang%20Tet%20ve%20nha_5.png" style="height:600px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34102/Le%20tien%20Mang%20Tet%20ve%20nha_2.png" style="height:600px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Theo kế hoạch, chương tr&igrave;nh &quot;Mang Tết về nh&agrave;&quot; năm 2021 tặng v&eacute; m&aacute;y bay khứ hồi, v&eacute; xe khứ hồi miễn ph&iacute; cho 1.341 sinh vi&ecirc;n v&agrave; 1.659 thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động tương ứng 06 chuyến bay (02 chuyến S&agrave;i G&ograve;n - H&agrave; Nội; 04 chuyến S&agrave;i G&ograve;n - Đ&agrave; Nẵng); v&agrave; 41 chuyến xe xuất ph&aacute;t từ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Đồng Nai, B&igrave;nh Dương về c&aacute;c tỉnh tỉnh miền Trung v&agrave; miền Bắc (Ph&uacute; Y&ecirc;n, B&igrave;nh Định, Quảng Ng&atilde;i, Quảng Nam, Đ&agrave; Nẵng, Thừa Thi&ecirc;n Huế, Quảng Trị, Quảng B&igrave;nh, H&agrave; Tĩnh, Nghệ An, Thanh Ho&aacute;, Nam Định)</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34102/Le%20tien%20Mang%20Tet%20ve%20nha_3.png" style="height:600px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34102/Le%20tien%20Mang%20Tet%20ve%20nha_4.png" style="height:600px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Link th&ocirc;ng tin chương tr&igrave;nh: </span><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmangtetvenha.doanthanhnien.vn%2F%3Ffbclid%3DIwAR0k_56XpO6yjvxWWzY6MV1sJmzMBb2cDUIDGKt5TR_gMVV5gfSD1cfngAg&amp;h=AT00od_Sp80iEb-KThi8Jk9QklIHL58VRAEMGOBPbxzpu2z005TOt7dbSbQf8aGcJviOIOCFcNw0VM-75SVpLa3_FFjspWtJCpvw_TiPUohAyyZF5k7o3dNd_14RSGHjQrsmAOh4dw&amp;__tn__=-UK-R&amp;c%5b0%5d=AT0NIx2UaXK1Vgkz9-bB3bd9A-16UBskZu993SwFG8vw8NxRf7aM1O85oAGyu8vmj8T6XPbp5bNedXu-_GhEERW7AtocUhAroSKLFmrXBok6u1ibSjrFis8-Blq0tUeCg4Tuux-gU-fmZP_2IMc9JT5T8LpY5YBfKgu234fUE_R5gJxfYAAhV-2zDOXgxEm4loavRcI5" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 255)">http://mangtetvenha.doanthanhnien.vn/</span></a></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><a href="https://www.facebook.com/hashtag/mangtetvenha?__eep__=6&amp;__cft__%5b0%5d=AZWRHaTNzzPe4WIzn_l3ULOmeIqpdEe2FdCiLMzUzbfP42199NDcIJ9ZDf1cgXVHdECrvLLU5b4bXLW9QXK2eXFvR5QZuSl-gIP1Si_1RPUr1g8ri38Uj8b95oCyDluDe48H14yXqy3UyI8yBwmBpYSuzEjTmNBw14R834jIt5t1unTkDnEopXB6zhzDoPQgiWs&amp;__tn__=*NK-R" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 255)">#MangTetvenha</span></a></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><a href="https://www.facebook.com/hashtag/trunguongdoan?__eep__=6&amp;__cft__%5b0%5d=AZWRHaTNzzPe4WIzn_l3ULOmeIqpdEe2FdCiLMzUzbfP42199NDcIJ9ZDf1cgXVHdECrvLLU5b4bXLW9QXK2eXFvR5QZuSl-gIP1Si_1RPUr1g8ri38Uj8b95oCyDluDe48H14yXqy3UyI8yBwmBpYSuzEjTmNBw14R834jIt5t1unTkDnEopXB6zhzDoPQgiWs&amp;__tn__=*NK-R" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 255)">#TrunguongDoan</span></a></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><a href="https://www.facebook.com/hashtag/suntorypepsicovietnam?__eep__=6&amp;__cft__%5b0%5d=AZWRHaTNzzPe4WIzn_l3ULOmeIqpdEe2FdCiLMzUzbfP42199NDcIJ9ZDf1cgXVHdECrvLLU5b4bXLW9QXK2eXFvR5QZuSl-gIP1Si_1RPUr1g8ri38Uj8b95oCyDluDe48H14yXqy3UyI8yBwmBpYSuzEjTmNBw14R834jIt5t1unTkDnEopXB6zhzDoPQgiWs&amp;__tn__=*NK-R" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 255)">#SuntoryPepsicoVietNam</span></a></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><a href="https://www.facebook.com/hashtag/bambooairways?__eep__=6&amp;__cft__%5b0%5d=AZWRHaTNzzPe4WIzn_l3ULOmeIqpdEe2FdCiLMzUzbfP42199NDcIJ9ZDf1cgXVHdECrvLLU5b4bXLW9QXK2eXFvR5QZuSl-gIP1Si_1RPUr1g8ri38Uj8b95oCyDluDe48H14yXqy3UyI8yBwmBpYSuzEjTmNBw14R834jIt5t1unTkDnEopXB6zhzDoPQgiWs&amp;__tn__=*NK-R" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 255)">#BambooAirways</span></a></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34102/Le%20tien%20Mang%20Tet%20ve%20nha_6.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34102/Le%20tien%20Mang%20Tet%20ve%20nha_7.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34102/Le%20tien%20Mang%20Tet%20ve%20nha_8.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN