Đoàn Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tập huấn đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Ng&agrave;y 24 &nbsp;- 25/4/2021, Đo&agrave;n Bưu điện TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh tập huấn d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34296/bd1.jpg" style="height:440px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; đ&atilde; được tham gia chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tuổi trẻ Bưu điện TP. Hồ Ch&iacute; Minh vượt tr&ecirc;n th&aacute;ch thức &ndash; Đổi mới th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo; tại th&agrave;nh phố Phan Thiết, tỉnh B&igrave;nh Thuận; chia sẻ thảo luận chuy&ecirc;n đề về &ldquo;Phương ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c của Thủ lĩnh Thanh ni&ecirc;n&rdquo; v&agrave; chuy&ecirc;n đề&nbsp; &ldquo;Những tố chất cần c&oacute; của một nh&agrave; l&atilde;nh đạo&rdquo; c&ugrave;ng với ThS Dương Trọng Ph&uacute;c &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng v&agrave; đồng ch&iacute; B&ugrave;i C&ocirc;ng Trường &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Đảng ủy Bưu điện TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn đ&atilde; được tham gia chương tr&igrave;nh sinh hoạt lửa trại&nbsp; v&agrave; tập huấn kỹ năng sinh hoạt đội nh&oacute;m, kỹ năng hoạt n&aacute;o nhằm tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, gắn kết đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong c&aacute;c buổi sinh hoạt chi đo&agrave;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c tr&ograve; chơi vận động như: &ldquo;Bưu&nbsp; điện th&agrave;nh phố&rdquo;, &ldquo;Định vị mục ti&ecirc;u:; &nbsp;&ldquo;Hợp t&aacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; &nbsp;Cam kết đồng l&ograve;ng&rdquo;;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34296/bd4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đợt tập huấn c&ograve;n l&agrave; dịp để Đo&agrave;n Bưu điện Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c nội dung kỷ niệm c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn, c&aacute;c sự kiện ch&iacute;nh trị nội bật trong năm 2021 th&ocirc;ng qua việc tham quan, t&igrave;m hiểu c&aacute;c địa chỉ đỏ, khu di t&iacute;ch lịch sử, &hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Đo&agrave;n Bưu điện &nbsp;đ&atilde; tổ chức cuộc thi t&igrave;m hiểu cuộc đời Chủ Tịch Hồ Ch&iacute; Minh khi sống v&agrave; l&agrave;m việc tại trường Dục Thanh, Phan Thiết sau khi tham quan trường Dục Thanh &ndash; TP. Phan Thiết, tỉnh B&igrave;nh Thuận.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>B.Đ</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;