TDC: Khánh thành công trình thanh niên "Không gian truyền thống nhà trường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong>Ng&agrave;y 19/5/2021,&nbsp; Đo&agrave;n trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức&nbsp;tổ chức Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian truyền thống nh&agrave; trường, ch&agrave;o mừng kỷ&nbsp;niệm 131 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/05/1890 -&nbsp;19/05/2021).</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh nhằm cải tạo lại v&agrave; n&acirc;ng cấp kh&ocirc;ng gian tự học đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; cung cấp th&ocirc;ng tin (lịch sử truyền thống địa danh Thủ Đức, lịch sử truyền thống nh&agrave; trường, lịch sử truyền thống tổ chức Đo&agrave;n - Hội trường) đến gần gũi với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Đồng thời, tạo kh&ocirc;ng gian t&igrave;m hiểu, gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử gần gũi với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n; h&ograve;a nhập c&ugrave;ng kh&ocirc;ng gian học tập hằng ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&oacute; l&agrave; kết quả của gần 30 ng&agrave;y thực hiện v&agrave;&nbsp;huy động ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n. Đo&agrave;n khoa C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin: tham gia x&acirc;y dựng &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo, tr&igrave;nh duyệt c&aacute;c phương &aacute;n thiết kế demo, phối cảnh kh&ocirc;ng gian. Đo&agrave;n khoa Cơ kh&iacute; Chế tạo m&aacute;y v&agrave; khoa Tiếng H&agrave;n: Bi&ecirc;n tập v&agrave; chuẩn bị nội dung&nbsp; &quot;Thủ Đức qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển&quot;. Đo&agrave;n khối C&aacute;n bộ- Giảng vi&ecirc;n-Nh&acirc;n vi&ecirc;n trẻ, Đo&agrave;n khoa Điện - Điện tử v&agrave; Đo&agrave;n khoa T&agrave;i ch&iacute;nh Kế to&aacute;n: Bi&ecirc;n tập v&agrave; chuẩn bị nội dung &quot;Lịch sử v&agrave; sự ph&aacute;t triển của Nh&agrave; trường&quot;. Đo&agrave;n khoa C&ocirc;ng nghệ Tự động, Đo&agrave;n khoa Quản trị kinh doanh v&agrave; Đo&agrave;n khoa Cơ kh&iacute; &Ocirc; t&ocirc; phụ tr&aacute;ch: Bi&ecirc;n tập v&agrave; chuẩn bị nội dung &quot;Qu&aacute; tr&igrave;nh th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển của Đo&agrave;n-Hội trường&quot;. Đo&agrave;n khoa Du lịch:&nbsp; Nh&acirc;n sự phụ tr&aacute;ch thuyết minh, giới thiệu về kh&ocirc;ng gian bằng Tiếng Việt. Đo&agrave;n khoa Tiếng Anh: Nh&acirc;n sự phụ tr&aacute;ch thuyết minh, giới thiệu về kh&ocirc;ng gian bằng Tiếng Anh. Tổng kinh ph&iacute; thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave; 50.000.000Đ.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><em>Một số h&igrave;nh ảnh của c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/AdminTool/News/Edit/www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34371/T%C3%8AN%20G%E1%BB%8CI%20TH%E1%BB%A6%20%C4%90%E1%BB%A8C.pdf" /></span><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34371/T%C3%8AN%20G%E1%BB%8CI%20TH%E1%BB%A6%20%C4%90%E1%BB%A8C-1.jpg" style="font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34371/cb2eab51ca853fdb6694.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34371/6b2bb875d9a12cff75b0.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34371/b8122b2a4afebfa0e6ef.jpg" style="font-size:14px; height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>CLB Truyền th&ocirc;ng CMC</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;