CĐ Công nghệ Thủ Đức: Đồng hành lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Hưởng ứng lời k&ecirc;u gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ph&aacute;t huy truyền thống tương th&acirc;n, tương &aacute;i, nghĩa&nbsp;t&igrave;nh của CBGVNV v&agrave; HSSV của Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n </span></span></span><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"> ph&aacute;t động trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ của TDC chung tay g&oacute;p sức chia sẻ c&ugrave;ng c&aacute;c lực lượng chức năng ở tuyến đầu chống dịch, đồng b&agrave;o bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để c&ugrave;ng Th&agrave;nh phố, c&ugrave;ng cả nước chiến thắng đại dịch.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 01/5 đến hết ng&agrave;y 03/6, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n trường đ&atilde; tiếp nhận được 6.878.800 đồng tiền mặt v&agrave; hiện vật gồm (100 kg khoai lang, 1.200 chai nước suối, 200 phần qu&agrave; thiếu nhi, 5.000 khẩu trang y tế). To&agrave;n bộ hiện vật được Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n chuyển đến&nbsp;Phường Tăng Nhơn Ph&uacute; A v&agrave; Hội LHTN TP. Thủ Đức để c&aacute;c lực lượng chức năng chuyển đến lực lượng tuyến đầu ph&ograve;ng chống dịch v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện hoạt động đang tiếp tục vận động, Đo&agrave;n - Hội trường sẽ tổng kết v&agrave; c&ocirc;ng bố số tiền quy&ecirc;n g&oacute;p được tr&ecirc;n trang th&ocirc;ng tin điện tử Đo&agrave;n - Hội trường.&nbsp;</span></span></p> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap;"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh hoạt động:</span></span></em></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34430/IMG%20(1).jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></strong></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34430/IMG%20(3).jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></strong></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34430/IMG%20(6).jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></strong></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: right;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CLB TRUYỀN TH&Ocirc;NG CMC</span></span></strong></div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&nbsp;</div> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;