Quận 4 trao thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Những chiếc m&aacute;y t&iacute;nh b&agrave;n, m&aacute;y t&iacute;nh bảng th&ocirc;ng minh đ&atilde; được trao tặng cho học sinh kh&oacute;&nbsp;khăn Quận 4.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34597/q.jpg" style="height:432px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Chương tr&igrave;nh hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</em></p> <p style="text-align:justify">Chiều 21/9/2021, Quận Đo&agrave;n Quận 4 phối hợp Đảng ủy Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn do dịch Covid-19 năm học 2021 &ndash; 2022 chủ đề &ldquo;M&aacute;y t&iacute;nh trao tay &ndash; Nắm ngay kiến thức&rdquo;. Tại chương tr&igrave;nh, Quận 4 đ&atilde; trao 10 bộ m&aacute;y t&iacute;nh để b&agrave;n v&agrave; 10 m&aacute;y t&iacute;nh bảng cho học sinh Quận 4 c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn do dịch COVID-19. Dịp n&agrave;y, Sở Du lịch th&agrave;nh phố trao 100 hộp sữa bột cho trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34597/u.jpg" style="height:411px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34597/z.jpg" style="height:438px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Trao m&aacute;y t&iacute;nh bảng đến tận tay học sinh.</em></p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, chị H&agrave;ng Thị Thu Nga (Ph&oacute; B&iacute; thư Đảng ủy Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng th&agrave;nh phố) cho biết c&aacute;c thiết bị hỗ trợ học tập được trao h&ocirc;m nay l&agrave; sự quan t&acirc;m, chia sẻ của c&aacute;n bộ đảng vi&ecirc;n của Khối v&agrave; c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ đồng h&agrave;nh với Quận 4 để hỗ trợ học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&oacute; th&ecirc;m điều kiện học tập trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh như hiện nay. C&aacute;c bộ m&aacute;y t&iacute;nh được trang bị đầy đủ tai nghe, camera phục vụ việc học trực tuyến v&agrave; c&oacute; bảng hướng dẫn, số điện thoại li&ecirc;n hệ nếu gặp kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh lắp r&aacute;p m&aacute;y t&iacute;nh.</p> <p style="text-align:justify">Sau phần lễ, ban tổ chức đ&atilde; đến nh&agrave; trao m&aacute;y t&iacute;nh bảng cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng c&oacute; thiết bị học tập trực tuyến.</p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 25/10, tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ra quân triển khai đội tình nguyện phản ứng nhanh, phòng chống dịch COVID-19 hỗ trợ tại tỉnh Sóc Trăng.

Agile Việt Nam
;