Tân Bình: "Triệu lời cảm ơn - Niềm tin chiến thắng"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Quận Đo&agrave;n - &nbsp;Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam quận T&acirc;n B&igrave;nh tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Triệu lời cảm ơn &ndash; Niềm tin chiến thắng&rdquo; ch&agrave;o mừng kỷ niệm 65 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2021) v&agrave; 39 năm ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố (15/10/1982 &ndash; 15/10/2021), đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta cảm ơn tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với Quận trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 vừa qua.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa để tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Ch&iacute; Thanh &ndash; Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Nguy&ecirc;n Chủ nhiệm Tổng cục Ch&iacute;nh trị Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam đầu ti&ecirc;n. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phan L&ecirc; Huy Ho&agrave;ng, Quận ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận&nbsp;T&acirc;n B&igrave;nh đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống 65 năm của tổ chức Hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Anh Phan Lê Huy Hoàng, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, Bí thư quận đoàn, chủ tịch Ủy ban quận Tân Bình đã ôn lại truyền thống 65 năm của tổ chức Hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34650/DSC_4169.JPG" style="height:411px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Phan L&ecirc; Huy Ho&agrave;ng, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam&nbsp;quận T&acirc;n B&igrave;nh đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống 65 năm của tổ chức Hội</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Long - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy ghi nhận tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; sức khỏe cộng đồng trong cuộc chiến chống covid 19 vừa qua của hơn 6000 lượt t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hỗ trợ c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c ti&ecirc;m chủng vacxin, x&eacute;t nghiệm, đội h&igrave;nh ATM &Ocirc;xy, trợ cấp, g&oacute;i an sinh&hellip; đồng thời cũng đề nghị c&aacute;c cơ sở Hội ch&uacute; &yacute; bồi dưỡng lứa Hội vi&ecirc;n ưu t&uacute; để tr&igrave;nh cấp ủy Đảng xem x&eacute;t kết nạp Đảng</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;ng khổ chương tr&igrave;nh, giao lưu với c&aacute;c gương mặt t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, hộ gia đ&igrave;nh ti&ecirc;u biểu l&agrave; tấm gương s&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch. Quận Đo&agrave;n - Ủy ban Hội Quận cũng trao tặng bằng khen của&nbsp;Ủy ban&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, giấy khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội cũng như c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh COVID19 vừa qua</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="giao lưu với các gương mặt tình nguyện viên, hộ gia đình tiêu biểu " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34650/DSC_4232.JPG" style="height:411px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giao lưu với c&aacute;c gương mặt t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, hộ gia đ&igrave;nh ti&ecirc;u biểu&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Khen thưởng các gương thanh niên tiểu, các gương tiêu biểu trong phòng chống covid19" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/10/34650/DSC_4334.JPG" style="height:411px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khen thưởng c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n tiểu, c&aacute;c gương ti&ecirc;u biểu trong ph&ograve;ng chống Covid-19</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;